Noodklok voor het klimaat!

Geschreven door Werkgroep Groene Kerk op . Gepost in Werkgroepen

ea933a14-kloktransparant1Molukse Kerk, Maranathakerk en Gereformeerde Kerk luiden samen de noodklok voor het klimaat

De Molukse Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Lunteren luiden zaterdag 1 december met Greenpeace de noodklok voor het klimaat. Niet alleen in Lunteren, maar door het hele land wordt letterlijk de noodklok geluid. Het is nu tijd om verdere gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet, de schepping van God. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen zal wordt daarom de noodklok op bijna 200 plaatsen verspreid door heel Nederland luiden.

groen-kerk-logo
Van de Sint-Janskerk in Maastricht tot de Westertoren in Amsterdam. Van het carillon in de Grote Kerk in Enschede tot de klokken van één van de oudste kerken van Drenthe in Anloo. Behalve kerken doen ook gemeenten, beiaardiers en moskeeën meen Zelfs buiten de landsgrenzen zijn de noodklokken om twee minuten voor twaalf te horen, zoals op carillons in Washington en Sint-Petersburg.

 

Groene kerk -Hart voor de schepping/zoektocht

Geschreven door Werkgroep Groene Kerk op . Gepost in Werkgroepen

groen-kerk-logoHart voor de schepping/zoektocht
"Op zondagochtend eren ze God als Schepper van de wereld, om op maandagochtend in een zwaar vervuilend vliegtuig te stappen voor een vakantie weekje naar de zon. Genoeg christenen die dat prima met elkaar kunnen combineren", merkt Koos van Noppen uit Amersfoort. Hij schreef een pamflet dat gelovigen oproept om hun leven te beteren. Zelf vindt hij dat onbegrijpelijk, een 'graad van milieubewusteloosheid' waar hij stil van wordt. Want als je gelooft dat God de mensen zijn schepping heeft toevertrouwd, moet dat volgens Van Noppen, werkzaam bij IZB, de vereniging voor zending in Nederland, wel invloed hebben op hoe je daarmee omgaat. In het stuk roept hij christenen op om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze maken en terug te keren naar een 'eenvoudig leven'.

Praktijkmiddag Michacursus - Groene kerk

Geschreven door uit het Kerkblad op . Gepost in Werkgroepen

Logo-Groene-kerkPraktijkmiddag Michacursus

De vlaggetjes, rozetten en andere versieringen zijn opgehangen. De eerste verkennende klanken van de muziekgroep zweven door de ruimte. Het is zaterdagmiddag 24 maart in de recreatiezaal van Verzorgingshuis Norschoten locatie Kweekweg. Gedurende vijf avonden hebben een aantal gemeenteleden zich gebogen over de dagelijkse betekenis van de woorden van de profeet Micha (hdst. 6 vers 8): 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.'

Evagelisatieteam op de kerstmarkt

Geschreven door Evangelisatie commissie op . Gepost in Werkgroepen

We mogen terugkijken op een gezegende kerstmarkt in Lunteren, in een fijne samenwerking met de Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en onze Maranathakerk.
Aan Hem zij alle dank en eer!

Fil. 4:19-20 " Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen."

2014-12-Kerstmarkt-a2014-12-Kerstmarkt-b

Samen op zoek

Geschreven door Thomas Hasselaar op . Gepost in Werkgroepen

Gespreksavond kerkenraad en jeugdwerkers van 27 mei jl.: 'Samen op zoek'

metgrotepuzzelstukkenSamen op zoek. Dat is het algemene gevoel dat er tijdens deze avond bij ons naar boven kwam. Jeugdwerkers, catecheten en kerkenraad hebben tegenover elkaar gezeten en nagedacht over het huidige en toekomstige jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Mooi om te zien hoe deze mensen een hart hebben voor de jongeren en dat proberen te verbinden met het werk binnen de kerk. Er is nagedacht over manieren om jeugd betrokken te houden en welke voor- en nadelen dat met zich meebrengt. Hoe gaan we de zaken weer opbouwen en wat is ervoor nodig? Wat wil de kerk betekenen?

Daar is goed over nagedacht en gesproken. Wij als team hebben er heel wat informatie uit kunnen halen en we zullen dit zeker meenemen in ons eindrapport. We willen de mensen die de avond bezocht hebben nogmaals bedanken voor hun inbreng!

Gespreksavond ouders van 22 april jl.: terugblikken en vooruitzien

Geschreven door Meike de Jong op . Gepost in Werkgroepen

Openheid en eerlijkheid kenmerkten deze avond. Fijne gesprekken hebben plaatsgevonden, die leidden tot mooie inzichten. Deze inzichten hadden betrekking op de geloofsopvoeding van de ouders zelf, maar ook voor de rol die de gemeente speelt (of kan spelen) in het leven en de geloofsontwikkeling van jongeren.

Zo is er gesproken over: de noodzaak van vervolgactiviteiten binnen het jeugdwerk na de leeftijd van 18 jaar, de behoefte die er onder jongeren is aan de mogelijkheid tot pastoraat, het rekening houden met leeftijdsverschillen bij gezamenlijke activiteiten en het toekennen van verantwoordelijkheden binnen het gemeente-zijn aan de jongeren zelf. Ook kwam het idee voor het opzetten van een toerustende kring voor ouders die hun kind willen laten dopen, of pas hebben laten dopen. Deze punten (en nog meer) nemen wij mee naar de gespreksavond voor de kerkenraad en de jeugdleiders, die zal plaatsvinden op 8 mei.

Het was fijn dat zowel ds. Hansum als onze projectbegeleider, dhr. Moret, een gedeelte van de avond hebben kunnen bijwonen. We willen de deelnemende ouders via deze weg nogmaals bedanken voor hun bijdrage. Ook de goede verzorging van de catering hebben we als prettig ervaren. Tijdens de avond hebben wij beloofd een stukje toerusting over de geloofsopvoeding vorm te geven en op de website van de kerk te laten plaatsen.  Deze toerusting vindt u onder "Lees Meer" onderaan dit bericht.

We zien uit naar een goed vervolg van ons project en willen hierbij ook gebruik maken van de mogelijkheid om iedereen te bedanken die onze enquêtes heeft ingevuld, ook namens het projectteam jeugdpastoraat!
Projectteam jeugdwerk: Thomas Hasselaar, Meike de Jong, Jelina de Raad, Janien Würsten

Laatste zondag kerkelijk jaar- 24 november

Geschreven door Evelien Ariëns op . Gepost in Symbolisch bloemschikken

2013 Laatste zondag kerkelijk jaar 24 november
Thema: ‘loslaten en vasthouden’ Lezing: 2 Koningen 2:1-15a

Loslaten en afscheid nemen is een moeilijke weg om te gaan. In deze schikking zien we verbeeld hoe de profeet Elisa bij Elia blijft tijdens diens tocht op weg naar zijn levenseinde. Als laatste stap gaan de profeten door het water van de Jordaan. Water dat geen dreiging vormt, maar waar een weg komt om te gaan. Belofte van nieuw leven. In de schaal zien we water waar op een eilandje twee samengebonden bundels gras staan, zij verbeelden de twee apostelen, Elia en Elisa, mensen, die elkaar vasthouden, sterken, omgeven door de Geest van God. Tot het moment komt dat het tijd is om elkaar los te laten. Elisa houdt vast wat van waarde is, mag ervaren dat er ook voor hem een weg komt door het water. Hij kan verder gaan door de herinneringen vast te houden, ze vruchtbaar te maken in zijn leven. Elisa leert om op zijn eigen wijze te leven vanuit Gods Geest.
Onder de schikking ligt een paarse voile; paars is de kleur van de rouw. Bij de schikking staan kaarsjes symbool voor al de mensen die wij nu gedenken en één kaarsje voor hen die niet genoemd zijn. Zij staan allen in het grote licht van God en mogen stralen vanuit dat licht. De witte bloemschikking staat daar symbool voor.


Tekst om uit te spreken:

Voorbij de wolk van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op.

Je bent ver weg en toch dichtbij,
het licht dat jou omgeeft
is ook in mij wanneer ik bid:
ik geloof in de Liefde
ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.

Voorbij de wolk van mijn verdriet
raakt tijd de eeuwigheid

(Caritas van Houdt*)

Bovenstaande tekst, staat ook op het kaartje aan de roos, welke meegegeven wordt aan de nabestaande.

Uitleg schikking Pinksteren

Geschreven door Jetty Westerink op . Gepost in Symbolisch bloemschikken

Als basis wordt de schikking van Hemelvaart gebruikt. De gerbera’s die toen de apostelen verbeeldden, die met open hart de Geest van God verwachtten, zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor 12 groene takken. Zij symboliseren de staf die de apostelen meenemen wanneer zij de wereld intrekken om de boodschap van het evangelie te verkondigen.


In het midden staat een hoge, smalle glazen vaas met daarin 7 rode rozen. Deze rode rozen staan voor de 7 gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God. Tussen de rozen staat bloeiend gras. Graszaad verwaait over het veld, zoals Gods woord over de wereld wordt verbreid.
De liturgische kleur rood roept vuur en bezieling op; rood is ook de kleur van de liefde, verbeeld door de rode rozen, door alle lijden heen.
 

 

Schikking Pasen- 31 maart

Geschreven door Jetty Westerink op . Gepost in Symbolisch bloemschikken

Pasen, zondag 31 maart zevende zondag in de veertigdagentijd
Thema: Zie het nieuwe Leven
Kleur: wit
Lezing: Samuël 23:1-7; Johannes 20:1-18
;

Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het Leven heeft het laatste Woord. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus door de gehele weg van stenen en struikelblokken tot een feestelijke witte paastuin te schikken. Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan. Als symbool hiervoor staat de paaskaars aan het eind van de weg. Het nieuwe Leven is opgestaan! We weten dat alles goed zal worden omdat Jezus leeft!

Zie het Leven
opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht
verlicht het leven
op aarde.
Dit Licht,
draag het mee
in je hart
op je handen
op je levensweg.

Algemene uitleg van de schikkingen voor de komende tijd.

Prachtig resultaat bazaar

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Bazaar

We zijn als commissie ongelooflijk trots en bovenal dankbaar voor het resultaat van de bazaar van afgelopen dagen. Na het vele telwerk van onze penningmeester kon er een geweldig netto resultaat van € 10.500,00 worden gemeld.

Naast dit fantastische bedrag zijn het ook drie dagen van ontspanning en ontmoeting geweest.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben geholpen met het opbouwen, het verkopen en het (echt waar!!!!) in 2 uur afbreken en opruimen.