Brief van Ds. Hagop

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroep Missionaire Gemeente

Geliefde leden van de Maranathakerk in Lunteren,

In de naam van Christus, de groeten aan jullie, jullie families en vrienden, namens de Armeens Evangelische kerk in Anjar. Wij denken graag aan jullie in onze gebeden tijdens de dienst op zondag. We danken God dat jullie geven om kinderen, tieners en families in nood.
We zijn blij om te laten weten dat met jullie donaties we het onderwijs van vijf zeer arme Syrische kinderen konden financieren. Ook konden we 5 andere kinderen naar een zomer kamp student die vernieuwing in hun leven nodig hadden door tijd door te brengen met andere kinderen in een blije omgeving met georganiseerde maaltijdsmomenten. Zie voor meer foto's en informatie over dit zomerkamp de presentatie (op de website)

Onze school en het internaat zal binnenkort de deuren openen voor leerlingen met diverse achterstanden en problemen. Wilt u bidden dat God ons gebruikt om hun op te bouwen, de docenten te trainen, en deze kinderen de nodige voeding, aandacht en zorg te kunnen bieden zodat zij kunnen opgroeien om mee te doen in de maatschappij.
Er is veel nodig voor de schoolkinderen en het internaat. I wil nog een specifieke zorg met u delen waar u misschien mee kan helpen, en dat is de noodzaak om de gemeenschappelijke ruimte van de kerk en school te renoveren, die al sinds 1950 in gebruik is. Het is de ruimte die wij het "Christelijk streven" (Christian endevour) noemen. Deze wordt gebruikt door zondagschool kinderen, tieners, jongeren en vrouwen om samen te komen, te zingen en naar het woord van God te luisteren. Ook wordt het gebruikt voor leuke activiteiten, en voor diensten ten bate van de armen en ouderen in de maatschappij. De ruimte bevind zich in slechte conditie, het dak staat op het punt van instorten, de muren hebben barsten, de toiletten werken niet meer, en de waterinstallatie van de keuken moet worden vervangen. Tot nu toe, hebben we zelf al 5000$ kunnen ophalen, maar we hebben nog 10000$ nodig.
Tot slot, laat ik u met een oproep om niet te piekeren, maar onze noden aan God te geven in gebed. Het woord piekeren (worry) komt uit het Griekse woord 'merimnao', wat bestaat uit twee woorden 'merizo' dat betekent verdelen, en 'nous' dat betekend verstand. Als we piekeren in ons dagelijks leven, zijn we eigenlijk ons verstand aan het verdelen waardoor verwarring en verdeeldheid ontstaat in onze gedachten. Daarbij kan piekeren ook op andere, lichamelijke manieren tot klachten leiden. We zouden willen dat we door te piekeren problemen konden oplossen, ziekte beter konden maken, en aan oorlog en honger in de wereld een einde kunnen maken. Maar dat gebeurt helaas niet, dus waarom zouden we piekeren?
Dierbare vrienden, daarom laat u dan met de woorden uit Filipenzen 4:6-7 "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."
Moge God u rijkelijk zegenen en de weg wijzen terwijl u na de zomervakantie weer opnieuw begint, zonder u zorgen te maken en in plaats daarvan de bidden en te handelen naar vrede.
Amen.

 

Dear beloved members of the Maranathakerk Church in Lunteren,

Greetings in the name of our Lord Jesus Christ to you, your families and friends on behalf of the Armenian Evangelical Church in Anjar.
It is always a delight to remember you in our prayers during Sunday worship. We thank God for using you in reaching out for children, teenagers and families who are in need.
We are glad to inform you that with your donations, we were able to fund for the education of five extremely poor Syrian students and send five other children to summer camp as they needed renewal in their lives by spending time with other children in a happy environment with an organized food intake. You will see some pictures and information in the power-point presentation.

Our school and boarding department will soon open its doors to host students of various needs and difficulties, please, pray that we can be God's instruments in building them up, training the teachers, giving kids the necessary nutrition, care and attention as they grow up to become members in their societies.
Our needs are many. I would like to share with you one particular need if you can help us with and that is the need to renovate the room which the church and school were using since 1950. It is the room which we call Christian Endeavor room utilized by Sunday school kids, teenagers, youth and women to gather, worship, listen to the word of God, play games and prepare for the various services to the poor and the elderly. It is in a very bad shape, the roof is about to fall, the walls are cracked, the toilets are not functioning anymore and the water installations of the kitchen need to be changed. We were able to fundraise for 5000$, but we are still in need for 10000$.
I would like to leave you today with a brief message to stop worrying, and give our troubles to God in prayer.
The verb worry comes from the Greek work 'merimnao' which is composed of two words 'merizo' meaning to divide and 'nous' which means mind. So the word worry literally means to divide the mind. Consequently, as we worry in our daily lives, we are actually diving our minds, increasing the confusion and schism in our thoughts; moreover, worrying is maladaptive on various levels as it increases the probability of high blood pressure, heart problems, headache, stomach discomfort and weakened immunity. We wish that by worrying we would be able to solve problems, cure diseases, end hunger and stop wars, but unfortunately, that's not the case. So why worry?
Dear friends, I leave you with Philippians 4.6-7 "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus".
May God bless you abundantly and guide you as you start anew after the summer vacation without worrying rather praying and acting towards peace.
Amen.