Avonddienst 3 april 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Hoe reageren wij onder het spervuur van het leven?"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 34 : 1 en 2 – Ik loof de Heer altijd
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: NLB 868:1 en 4 – Lof zij de Heer
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Lucas 13:1-9
 • Zingen: NLB 905 : 1, en 4 – Wie zich door God alleen laat leiden
 • Verkondiging: Hoe reageren wij onder het spervuur van het leven?
 • Zingen: HH 380 – Jezus vol liefde
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: NLB 939 : 1, 3 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Zingen: HH 408:1 – Gaat heen in vrede
 • Zending en zegen

Belijdenis van het geloof

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.

Amen.


Deel deze pagina met anderen!