Avonddienst op witte donderdag 6 april 2023

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
ds. M.W. Patawala, ds. C. Oosterveen en ds. J. Steenkamp

- Gezamelijke kerkdienst met de Molukse en Gereformeerde kerk in de Gereformeerde kerk -

"Niet Mijn Wil maar Uw Wil"

* Stilte
* Begroeting door ds. Steenkamp
* Zingen: Psalm/Mazmur 25: 9

Tuhan! tiliklah susahku, kesukaranku jang brat,
dan ampunkanlah dosaku.
Pandang aku, jang sesat, dan setru, jang banjaklah,
jang penggoda djiwa djua, musuh,
jang kehendaknja bunuh orangmu, ja Hua.

Sla op mijn ellende d’ ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

* Gebed
* Lezing in het Maleis: Matteüs 27: 41-44 door Molukse Kerk

41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42 ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ 44 Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

* Meditatie door ds. Patawala
* Orgelspel
* Zingen: Lied 558: 4,10

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood.
Kyrie eleison.

* Toebereiding door ds. Oosterveen
* Onze Vader
* Instellingswoorden door ds. Oosterveen
* Viering Heilig Avondmaal in een kring door ds. Oosterveen
* Zingen: Lied 1005: 2 en 3

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

* Zegen door ds. Patawala; ds. Steenkamp ; ds. Oosterveen
* Orgelspel


Deel deze pagina met anderen!