Avonddienst Stille week 3 april 2023

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
Sipke de Boer

- Gezamelijke kerkdienst met de Molukse en Gereformeerde kerk in de Molukse kerk -

"Niet Mijn Wil maar Uw Wil"

* Stilte
* Begroeting
* Zingen: Psalm/Mazmur 25:2

Heer’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJvrig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer’,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Tuhan! tundjuklah padaku djalan-djalanmu jang trang,
lagi adjarla’ akan daku lurungmu, jang ‘Kau kenan.
Pada djalan jang benar pimpin aku, jang hambamu.
Engkau bri chalas besar: aku harap kepadamu.

* Gebed
* Lezing in het Maleis: Matteüs 27: 27-31 door Molukse Kerk

27 De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28 Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29 ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30 en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

* Meditatie
* Orgelspel
* Zingen: Lied 558: 1,8

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ‘t recht van God,
Kyrie eleison.

Om de doornen van uw kroon,
om de gees’ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

* Onze Vader
* Zingen: zangbundel Joh. de Heer 456: 1/ Kidung Jemaat 410:1

Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê;
Zij al het pad soms ruw, gaat maar Gij meê,
Dan kent mijn ziele rust; Mij van Uw trouw bewust,
Wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsrust.

Makin dekat, Tuhan, kepadaMu;
walaupun saliblah mengangkatku,
inilah laguku: Dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu

* Orgelspel


Deel deze pagina met anderen!