Ochtenddienst 12 februari 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Gods koninkrijk is als een feest"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 479:1 en 4 – Heer, U bent mijn leven
 • Stil gebed, bemoediging en groet
  Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
  Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
  Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
  Gemeente: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
  Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
  Allen: AMEN
 • Lied: NLB 103:1 en 5 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren (School Psalmrooster)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Geloofsbelijdenis (zie hiernaast)
 • Lied: HH 510:1 en 5 – Van U zijn alle dingen
  Kindermoment – Linda https://www.youtube.com/watch?v=BoFT412VXNM
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Matteüs 22:1-14
 • Lied: HH 491:1 en 3 – Spreek, o Heer
 • Verkondiging – Gods koninkrijk is als een feest
 • Lied – Adrian Snell – Psalm 27 https://www.youtube.com/watch?v=5967m9uNWKM
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Onderwijzing
 • De tafel wordt voorbereid
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Lied van Dankzegging: HH 635:1 t/m 3 Heerlijk is Uw naam
  Dankzegging
 • Kinderen terug vanaf de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment
 • Slotlied NLB 705:1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader
 • Zegen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!