Ochtenddienst 13 februari 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Hoe blind zijn wij?"

• Welkom en afkondigingen
• Intochtslied: NLB 405:1,2 en 4 – Heilig Heilig Heilig
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Lied: Ps 84:1,4 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
• Gebed van toenadering/verootmoediging
• Geloofsbelijdenis
• Lied: HH728: 1 en 2 – Jezus leeft in eeuwigheid
• Gebed om de Heilige Geest
• Lezing: Lucas 18: 31- 43
• Lied: NLB 314:1-3 Here Jezus om Uw woord
• Verkondiging – Hoe blind zijn wij?
• Lied: Joh. de Heer 586a:1, 4 en 5 – Blijf bij mij, Heer
• Viering Heilig Avondmaal
• Onderwijzing
• Inzameling van de gaven
• De gaven worden ingezameld. Terwijl de tafel wordt toebereid
• Gebed
• Nodiging
• Eten van brood en wijn
• Lied: HH 635:1-3 – Heerlijk is Uw naam
• Dankzegging
• Stil gebed, voorbeden, dankzegging en onze Vader
• Slotlied: NLB 705:1, 2 en 4 – Ere zij aan God de Vader
• Zegen

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!