Ochtenddienst 3 april 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst, 5e zondag 40 dagen tijd -

"We vertellen over Gods verhaal"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 81:1, 2 en 9 – Jubel God ter eer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 583:1 en 3 – Glorie aan God
 • Presentatie van de dopelingen
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis (Allen staan)
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken herinnering kaarsen
 • Vraag aan gemeente (Allen staan)

Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord? Gemeente: Ja. Dat willen wij

 • Lied: Psalm 134 (Oude berijming uit Psalmboek) – Loof, loof nu aller heren Heer
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Kindermoment – Reinate Klomp
 • Schriftlezing: Psalm 78:1-8
 • Verkondiging – We vertellen over Gods verhaal
 • In U Weet Ik Wie Ik Ben
 • Kinderen terug van de kindernevendienst
 • Stil gebed, voorbeden, dankzegging en onze Vader
 • Collectemoment
 • Slotlied: HH 617 – Tienduizend redenen
 • Zending en zegen

Doopbeloften en Belijdenis

Wij zijn samengekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop van dopelingen en onze eigen doop te gedenken. Laten we samen tegen alle kwade machten in het geloof van de kerk van alle eeuwen belijden:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!