Ochtenddienst 5 december 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst - Tweede Advent -

"Het is aanstekelijk"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: HH 138:1 en 3 – Hoor, de eng’len zingen d’eer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 624: 1, 3 en 4 – Vreugde, vreugde, louter vreugde
 • Presentatie van de dopelingen
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis (Allen gaan zitten; ouders blijven staan)Zie hiernaast…
 • Bediening van de doop (Elke ouder leest zijn gebed voor en het kind wordt vervolgens gedoopt)
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Allen staan
 • Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord? Gemeente: Dat willen wij
 • Zegenlied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kindermoment
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Schriftlezing: Hebreeën 11:32-12:3
 • Verkondiging – Het is aanstekelijk
 • Luisterlied: Ik zal er voor jou zijn
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment: Zegenlied – Jorit Vlot
 • Slotlied: HH 479:1 en 4 – Heer, U bent mijn leven
 • Zending en zegen
 • Amen zingen

Doopbeloften en Belijdenis

Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen, die de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus Christus, die van Godswege gekomen is om ons te bemoedigen en te genezen, om ons te bevrijden van kwade machten, om Gods vrede met de mensen te verkondigen. Hij heeft zichzelf gegeven tot de dood op het kruis, als dienaar van alle mensen van alle tijden. Verrezen uit de doden wil hij voortleven in ons en allen die zijn weg ten leven willen gaan.
Ik geloof in de heilige Geest, die werkzaam is in mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk van Christus op aarde, die gesteld is tot teken van heil voor heel de wereld, die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen. Ik geloof dat wij zullen leven van Gods leven, voor altijd.
Amen


Deel deze pagina met anderen!