Ochtenddienst 5 maart 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 2e zondag 40 dagen tijd -

"De rijkdom van Gods wijsheid"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 118:1 en 9 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
 • Stil gebed, votum en bemoediging
  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
 • Groet
  We beginnen deze dienst, gaan ermee door en sluiten deze af in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Moge u de genade en zegen van de Heer Jezus Christus ervaren tijdens deze dienst. AMEN.
 • Zingen: NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer
 • Voorlezen van de wet
 • Skuldbelydenis – Psalm 142:1, 4 en 7 – Tot God de Heer hief ik mijn stem
  Laten we samen belijden dat we zijn liefde niet altijd zo duidelijk laten stralen.
 • Genade verkondiging
  Luister naar wat ons leven als verloste gelovigen inhoudt: Kolossenzen 3:1-4:
  Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christusverborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u,samen met hem, in luister verschijnen.
 • Kindermoment – Linda Schimmel
 • Gebed om de Heilige Geest
  Heer U bent de eeuwige, drie-enige God
  Wat U ons leert, voedt ons met de kennis van Uw wil.
  U versterkt ons hier in uw dienst
  U laat ons delen in uw liefde
  U verlicht onze geest
  U inspireert ons om u te dienen
  U geeft ons liefde voor onze medemens
  U maakt ons hongerig om U redding met de wereld te delen
  Moge uw naam worden verheerlijkt.
 • Zingen: HH 391:1, 3 – Breng ons samen
 • Schriftlezing: Efeziërs 3
 • Zingen: NLB 802:1, 3, 4, 6 – Door de wereld gaat een woord
 • Verkondiging: De rijkdom van Gods wijsheid
 • Antwoordlied – HH 629:1 en 2 – De kracht van uw liefde
 • Moment van gedenken
 • NLB 413:3 – Grote God wij loven U
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
  Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worden geheiligd;
  Uw koninkrijk kome;
  Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.
  Amen.
 • Collectemoment
 • Zingen: HH 491:1 t/m 3 – Spreek, o Heer
 • Zending en zegen

 

De wet van God
Toen Jezus op de berg was, gaf hij een nieuwe wet. Die vinden we in de Bergrede (Matteüs 5-7). De wet van Christus is dat. De wet van Gods nieuwe wereld die zichtbaar wordt waar de heilige Geest waait. We luisteren nu naar Tien Woorden van Jezus die ons de weg wijzen in ons dagelijkse leven met de Heer en met elkaar:

 • Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.
 • Wees goed voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.
 • Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.
 • Als je gaat ​bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader ​bidden​.
 • Vergeef andere mensen hun fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten ​vergeven​.
 • Probeer niet om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen.
 • Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan dat.
 • Houd je bezig met ​Gods nieuwe wereld​ en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.
 • Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen.
 • Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.
 • Dat zijn Tien Woorden van Jezus. En hij maakt duidelijk dat we alleen sámen de weg kunnen gaan die hij wijst, sámen in de kracht van de Geest.

Deel deze pagina met anderen!