Ochtenddienst 6 februari 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst en Voorbereiding Heilig Avondmaal -

"Je hebt een goede herder"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 150: 1 en 2 – Loof God, loof Hem overal
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 609 – Machtig God, sterke Rots
 • Presentatie van de dopelingen
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop (Elke ouder leest zijn gebed voor en het kind wordt vervolgens gedoopt)
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Allen staan
 • Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
  Gemeente
  Ja. Dat willen wij
 • ZegenLied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Dit is nu Johannes
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Schriftlezing: Johannes 10:1-21
 • Verkondiging – Je hebt een goede herder
 • Lied: HH 171:1 en 3 – Geprezen zij de Heer
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment:
 • Zegenlied – Opwekking 845 – Jorit Vlot
 • Slotlied: NLB 118:1 en 9 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
 • Zending en zegen
 • Amen zingen

Doopbeloften en Belijdenis

Wij zijn samengekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop van dopelingen en onze eigen doop te gedenken. Laten we samen belijden wat we geloven:
Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen heeft toevertrouwd.
Ik geloof in Jezus Christus,
die van Godswege gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van kwade machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zichzelf gegeven tot de dood op het kruis,
als dienaar van alle mensen van alle tijden.
Verrezen uit de doden wil hij voortleven
in ons en allen die zijn weg ten leven willen gaan.
Ik geloof in de heilige Geest,
die werkzaam is in mensen van goede wil.
Ik geloof in de kerk van Christus op aarde,
die gesteld is tot teken van heil voor heel de wereld,
die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest
geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen.
Ik geloof dat wij zullen leven van Gods leven,
voor altijd. Amen


Deel deze pagina met anderen!