Ochtenddienst 6 maart 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst en1e zondag in 40 dagen tijd -

"De barsten in ons leven"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 42:1 en 7 – Evenals een moede hinde
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 632:1-5 – God in ons midden
 • Denkend aan de kerk wereldwijd in gebed met lied HH 632
 • Presentatie van de dopelingen
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Woorden bij de doop en opdragen
 • Gebed
 • Doopbeloften en Belijdenis
 • Allen staan:
  Wij zijn samengekomen vanochtend om getuigen te zijn van de doop en opdragen van deze baby’s en ook onze eigen doop en belijdenis te gedenken. Laten we samen tegen alle kwade machten in het geloof van de kerk van alle eeuwen belijden:
  (Geloofsbelijdenis zie hiernaast.)
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop en opdragen
 • Ontsteken herinnering kaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Allen staan
  Gemeente, wilt u deze kinderen, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
 • Gemeente: Ja. Dat willen wij
 • Zegenlied – HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kindermoment – Reinate Klomp
 •  Gebed voor schriftlezing.
 • Gebed – NLB 314:1 t/m 3
 • Schriftlezing: Jeremia 18:1-10 (NBV21)
 • Verkondiging – De barsten in ons leven
 • Lied: HH 233:1 en 2 – Laat me in U blijven, groeien, bloeien
 • Kinderen terug uit Kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Collectemoment: Zegenlied https://www.youtube.com/watch?v=QImDL6SEsgY
 • Slotlied: Opwekking 602 – Vrede van God
 • Zending en zegen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!