Ochtenddienst 8 januari 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"De blijmoedige gever"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 97:1 en 6 – Groot Koning is de Heer
 • Stil gebed, votum en bemoediging

Voorganger:            HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
Gemeente:              u weet het als ik zit of sta.
Voorganger:            u doorziet van verre mijn gedachten.
Gemeente:             Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op.
Voorganger:            met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Gemeente:     Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
Voorganger:   U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.
Gemeente:     Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

 • Groet
 • Zingen: NLB 146a: 1, 4 en 5 – Laat ons nu vrolijk zingen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 10 Woorden als geloofsbelijdenis (zie hiernaast)
 • Zingen: NLB 940:1 en 2 – Verberg mij nu
 • Kindermoment + Lied
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 8:1-15
 • Zingen: HH 629:1 en 2 – De kracht van uw liefde
 • Verkondiging: De blijmoedige gever
 • Luisterlied –  Geef me Jezus
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede
 • Zingen – Onze Vader – NLB 1006
 • Collectemoment
 • Zingen: HH 498:1 t/m 4 – Wij leggen onze gaven
 • Zending en zegen

10 Woorden als geloofsbelijdenis

Wij geloven met hart en ziel
dat de HEER onze God is, de enige.
Hij heeft ons bevrijd –
geen andere goden zullen wij dienen,
geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken.

Wij geloven,
dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn –
dat wij in Gods Naam zullen leven.

Wij geloven,
dat de dag van de HEER heilig is –
dat allen eerbied waardig zijn
die ons voorgaan naar het land van Gods belofte.

Wij geloven,
dat enkel liefde de dood overwint –
dat wij elkaar trouw mogen zijn,
zoals God zich met ons verbonden heeft.

Wij geloven,
dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste
en de eerbiediging van zijn bezit
God welgevallig is.

Dat geloven en belijden wij,
voor God en elkaar.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!