Paasochtenddienst 9 april 2023

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 1e Paasdag -

"Laat onze harten warm zijn!"
 • Paaskaars wordt naar binnen gedragen en aangestoken
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: HH 169:1 t/m 4 – Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Gedicht voor Pasen
 • Lied: NLB 84a:1-5 – Wat hou ik van uw huis
 • Kindermoment + lied
 • Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

 • Lied: NLB 150:1, 2 – Loof God, loof Hem overal
 • Gebed om Heilige Geest
 • Schriftlezing: Lucas 24:13-35
 • Lied: HH 171:1 en 2 – Geprezen zij de Heer
 • Verkondiging: Laat onze harten warm zijn!
 • Lied: HH 171:3 – Geprezen zij de Heer
 • Moment van gedenken
  Riet van Alphen
  Gert Veldhuizen
 • Lied: NLB 513 : 2, 3 – God heeft het eerste woord
 • Kinderen terug vanaf kindernevendienst
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
 • Kinderen van de peuterdienst komen binnen
 • Collectemoment
 • Slotlied: HH 200:1 – 3 – U zij de glorie
 • Zending en zegen

Gedicht voor Pasen

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden
en de lucht vol is van vogels,
dan is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en temidden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.

Ad Blijlevens


Deel deze pagina met anderen!