Kerkzijn in corona tijd

het nieuwe "samenkomen"

Beste gemeenteleden,  we zijn blij om jullie te laten weten, dat we als Kerk de erediensten weer mogen gaan vieren. Weliswaar met maatregelen, maar we zijn dankbaar dat we weer samen mogen komen om God en elkaar te ontmoeten.

Vanaf aanstaande zondag 5 juli t/m 30 augustus organiseren we 1 dienst per zondag.  Voor de periode daarna wordt u opnieuw geïnformeerd. Via dit bericht willen we u op de hoogte brengen van hoe we Kerkzijn in coronatijd, vorm gaan geven.

In de afgelopen weken heeft een tijdelijke commissie “Kerkzijn in coronatijd” zich gebogen over de mogelijkheden om dit in onze gemeente en in ons gebouw te realiseren.

1. Praktische toepassing

Voor de praktische toepassing, zoals 1,5 mtr afstand, looproutes, collectes, hygiene etc verwijzen we u graag naar het gebruiksplan. Dit is een werkdocument en zal met regelmaat worden aangepast.

2. Liturgische invulling van de erediensten

De voorschriften, die op dit moment van kracht zijn, hebben als nadeel dat het ontmoeten,  persoonlijk contact en samen zingen sterk wordt afgeraden.

De vaste liturgie die in de Maranathakerk, maar ook in veel andere kerken, wordt gebruikt is gebaseerd op een zogenaamde heen-en-weer-beweging tussen God en Gods woord, meestal vertolkt door de predikant en de reactie daarop van de gemeente.

Het aandeel aan deze heen-en-weer-beweging wordt door de gemeente vrijwel volledig vertolkt in de vorm van zang. Op deze manier wordt invulling gegeven aan verbondenheid en betrokkenheid met/tot elkaar en met/tot God.

Deze liturgie is voor ons allemaal heel vanzelfsprekend geworden. Wij zijn hier veelal mee opgegroeid en het is onderdeel geworden van een traditie. Daarbij zijn we ons lang niet altijd bewust van het belang van de liturgie voor het ervaren van verbondenheid en betrokkenheid. De huidige omstandigheden maken ons ineens veel bewuster van het belang van onze liturgie. Doordat er aangeraden wordt om niet te zingen door de gemeente in de kerk, stelt dat ons voor de vraag op welke manier de heen-en-weer-beweging vormgegeven kan worden.

Wanneer hier geen invulling aan gegeven zou worden, dan resulteert dit in een eredienst op basis van éénrichtingsverkeer met een gebrek aan verbondenheid en betrokkenheid.

Er zijn verschillende vormen, die in de erediensten gebruikt zouden kunnen worden, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

Er zijn verschillende vormen aangedragen om deze heen-en-weer beweging invulling te geven. Vormen dmv hardop uitspreken van teksten, muziek, voorzangers etc.

Er zal in overleg met de predikanten, de commissie liturgie en eredienst en de muziekgroep gekeken worden of andere vormen passend zijn in onze gemeente.

3. Activiteiten in de gemeente buiten het kerkgebouw

Naast de erediensten is er in de gemeente ook behoefte om bijeenkomsten in kleine kring te organiseren. Dit kunnen kringen zijn, huiskamerbijeenkomsten, maar ook vergaderingen van taakgroepen of kerkenraad. Fijn dat we ook op deze manier gemeente kunnen zijn. We willen u vragen om bij het organiseren van deze bijeenkomsten ook de voorschriften van de RIVM in acht te nemen.

4. Zingen in de Maranthakerk-gemeente

Over samenzang is er op dit moment veel onduidelijkheid. Hierbij lijkt de Rijksoverheid en het RIVM momenteel voor de veilige route te kiezen en adviseert zij om helemaal niet te zingen. Daarbij wordt geduid op de risico’s van verspreiding via zogenaamde aerosolen. Deze aerosolen worden verspreid door praten, hoesten en in sterke mate door zingen, waarbij deze aerosolen virusdeeltjes kunnen bevatten als iemand besmet is.

Momenteel is er veel onzekerheid over de vraag of aerosolen daadwerkelijk bijdragen aan de verspreiding en hoe groot dat risico is. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter wel dat het risico van verspreiding via aerosolen aanmerkelijk kleiner is bij voldoende luchtstroom en afstand. Het risico van besmetting in de buitenlucht is op basis van verschillend onderzoek bijzonder klein.

Bij zang worden relatief veel aerosolen over een grotere afstand verspreid waarmee aangenomen wordt dat zingen een verhoogd risico op verspreiding van het virus heeft. De afstand van 1,5 meter is daarbij onvoldoende, aerosolen lijken zich in sommige gevallen namelijk wel 6-8 meter te verplaatsen.

Noodzaak van zingen

Het zou het meest eenvoudig zijn om net als de Rijksoverheid en het RIVM voor veilig te kiezen en helemaal niet te zingen. Dat zou echter geen recht doen aan het belang van samen zingen.

“Toen de aarde gegrondvest werd, zongen de morgensterren” (Job 38 vers 8). “En in de hemel zingen de heiligen een nieuw lied” (Openbaringen 5 vers 9). De bijbel spreekt over mooie en over verschrikkelijke dingen. Toen Habakuk vertelde dat alles fout ging: “dood en verderf, ziekte en moord, dagen van benauwdheid, verrotting in mijn gebeente”, toen zei hij: “Zo zal ik nochtans juichen voor de Heer, jubelen, zingen, voor de koormeester, met snarenspel.” In de gevangenissen werd gezongen, onder meer door Paulus. Op de brandstapels werden in de zestiende eeuw psalmen en geestelijke liederen gezongen tot woede van de beulen: ze moesten de tong van de slachtoffers eraf snijden om ze tot zwijgen te brengen. Voor het vuurpeloton zongen de verzetsmensen in WOII. In plaats van lezen en bidden werd er gezongen. Waarom? Omdat in het zingen alles tegelijk naar boven komt: het Woord, het gebed en het hele hart, alle kracht en alle emotie. Bij het zingen gebeurt alles tegelijk. Het is de meest intense beleving. Natuurlijk wordt er dus gezongen op de meest belangrijke momenten: “Te middernacht nog zal ik tot U zingen, dan sta ik op, dan wijd ik U mijn lied om uw rechtvaardige verordeningen.” (psalm 119 vers 23b berijmd).

Als gemeente vinden we dat samenzang van wezenlijk belang is om God te lofprijzen en te aanbidden en daarmee voor ons geloofsleven als gemeente van Christus.

Een manier, die we met elkaar gevonden hebben om wel samen te zingen zonder daarbij grote risico’s te lopen op verspreiding is het zingen in de buitenlucht. Dit zijn bijeenkomsten in klein gezelschap (ca. 15 mensen) waarbij men in een kring staat met een diameter van minimaal 8 meter en een onderlinge zijdelingse afstand van 1,5 meter. Daarbij is het uitgangspunt dat alleen mensen zonder corona-gerelateerde klachten deelnemen en de bijeenkomsten beperkt worden tot 30 minuten. 

Deze bijeenkomsten zouden door u als gemeentelid georganiseerd kunnen worden in eigen tuin, indien de ruimte daarvoor toereikend is. Communicatie en uitnodiging daarvoor kan via de communicatiekanalen van de gemeente.

5. Inschrijven voor bezoek aan een dienst

Wilt u graag een eredienst bewonen, dan kunt u zich via deze link inschrijven. Deelname aan de dienst is alleen mogelijk als u geen corona gerelateerde klachten heeft.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

De diensten worden per maand aangeboden. Dat betekent dat u zichzelf en uw gezin voor 1 dienst per maand kunt aanmelden.

De inschrijving is per huisgezin met opgave van het aantal personen.

Dus wilt u iemand, die geen deel is van uw gezin aanmelden, dan maakt u een nieuwe inschrijving.

U ontvangt in uw mailbox een bevestiging van uw aanmelding.

Ouderen in de gemeente, die niet in staat zijn om de reservering via de website te doen, kunnen contact leggen met hun wijkouderling die namens hen de inschrijving verzorgt.

De peuterdienst en de kindernevendienst voor de Onderbouw vinden plaats in  “De Pastorie”. U brengt u kinderen daar voor de dienst en na de dienst haalt u hen daar weer op. Allemaal met in acht neming van de 1,5 mtr regel.

Bij het inschrijven geeft u aan met hoeveel kinderen u komt. Deze gegevens gebruiken we om voldoende leiding op de groepen in te kunnen zetten.

Wanneer ze naar de kindernevendienst gaan tellen ze niet mee in de aantallen voor de dienst. Voor hen hoeft u dus geen zitplaatsen te reserveren.

Vanaf 12 juli is er alleen kindernevendienst voor de onderbouw en tellen de kinderen van de MB en BB wel mee voor het aantal te reserveren plaatsen. 

Mocht u na aanmelding toch niet in de gelegenheid zijn om de dienst te bezoeken, stuurt u dan even een mailtje aan website@maranathakerk.net. Dan kunnen we uw plaats weer vrijgeven.

De gemeenteleden van 70 jaar en ouder en zij die in een risicogroep vallen, wordt gevraagd om vroeg naar de kerk te komen, zodat zij een vooraf vastgestelde plaats kunnen innemen. Deze plaatsen zijn speciaal ingericht voor deze groep, waarbij de afstand ruimer is dan de anderhalve meter.

We hopen u op deze manier zorgvuldig en uitgebreid te hebben geïnformeerd over het Kerkzijn in coronatijd.

De komende periode zien we als een zorgvuldig experiment, waarbij de verschillende vormen worden geëvalueerd. We ontvangen daarom ook graag uw feedback via kerkincoronatijd@maranthakerk.net

We zien er naar uit om elkaar in de diensten en op andere momenten weer te ontmoeten.

In Christus verbonden,

Kerkenraad Maranathakerk – Commissie “Kerkzijn in coronatijd”

Gijsbert Duijzer – Ceel Schuurman – Henny Neutel – Caroliene van den Berg

Lees ook de aanpassing van het gebruiksplan die inmiddels is goedgekeurd.

Nota aanpassing gebruiksplan Maranathakerk Lunteren

Deel deze pagina met anderen!

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​