26 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 26 januari 2020
Voorganger: ds J. Steenkamp (Stellenbosch - Zuid Afrika)


Welkom en afkondigingen
Zingen: Psalm 34 : 1
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Ps. 34 : 5, 7
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Kronieken 34:1-7
Zingen: NLB 905 : 1, 3, 4
Verkondiging: "Welke boom plant jij in jouw bos?"

2020 01 26 Avond
Zingen: HH 380 (2 x)
Belijdenis van het geloof
Zingen: NLB 939 : 1, 3
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte – Luisterlied: Hier ben ik Heer | Sela
Zingen: HH 408
Zending en zegen (met gezongen ‘amen’)

btnluisteren btndownloaden

26 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 26 januari 2020
Voorganger dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 146 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 146 : 2, 3
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: HH 299
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw Groep 1-3
  Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • Schriftlezing: Lukas 19:1-10
 • Zingen: NLB 531 : 1, 2, 3
 • Verkondiging: God roept je bij je naam
 • 2020 01 26 Ochtend C
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 501
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, luisterlied: God roept ons (Sela)
 • Zingen: HH 600 : 1, 2, 3
 • Zending en zegen (zingend beamen)

   btnluisteren btndownloaden

19 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 19 januari 2020
Voorganger: ds L.J. van Lingen

● Welkom en mededelingen
● Lied 103: 1, 2 Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren
● Stil gebed, bemoediging en groet
● Aanvangstekst: Romeinen 8:14-16
● Lied 902: 6, 7 Is God de Heer maar voor mij
● Gebed
● Schriftlezing(en): Mattheüs 25:14-21; Johannes 16: 12-15; Galaten 5: 19-25
● Lied 25: 2, 6 Heer, ik hef mijn hart en handen
● Verkondiging: De Geest als Regisseur
● Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
● Lied 675: 1, 2 Geest van hierboven
● Geloofsbelijdenis
● Lied 966: 5 Lof Vader, Zoon en Heilige Geest
● Gebed
● Inzameling van de gaven
● Avondlied 263 Wees Gij mijn toevlucht
● Zegen
● Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

19 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 19 januari 2020
Voorganger ds. J. van Slooten

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van intocht: Psalm 96: 1 en 2 ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
  G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
  G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
 • Groet
 • Zingen Psalm 96: 4 en 6
 • Drempelgebed
 • Leefregel Micha 6: 4-8
 • Zingen Lied 800: 1, en 2 ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’
 • Gebed van de zondag in aansluiting zingen: Liefste lied van overzee 2/65: 1, 2 en 3 ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ (zie bijlage 2x!)
 • Kindermoment / Kinderlied Hemelhoog 356 ‘Kom aan boord’,
 • Kinderen gaan naar de Nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5
 • Zingen Psalm 107: 1 en 10 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
 • 2e Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
 • Zingen Lied 525: 1, 2, 3 en 4 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’
 • Verkondiging
 • Meditatief muzikaal moment
 • Zingen Hemelhoog 386 / Iona 40 ‘Wil je opstaan en mij volgen’
  Kinderen komen terug uit de Nevendienst
 • Wij gedenken....
 • NLB 913 : 2 (Heer, ik wil uw liefde loven)
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader’
 • Collecte tijdens de collecte zingen: opw. 640 ‘Mijn hulp is van U, Heer’
 • Slotzang Opw. 710 ‘Zegen mij’
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

18 januari 2020, Vrouwendag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Vrouwendag op 18 januarai 2020
Met Sarianne van Dalen & Linda Duijts
mmv De Ameezingband

Thema van deze dag was: Kom op Adem!

  btnluisteren btndownloaden

16 januari 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Arend van de Pol op 16 januari 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121: 1 en 4
  Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 8:12
 • Johannes 14:1-6
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 2
  Overdenking
 • Orgelspel: ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’ (NLB 23c)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: NLB 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Arend van de Pol
 • Uitleidend orgelspel:

Op de begraafplaats te Beuningen

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

 btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

12 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 12 januari 2020
Voorganger: ds F.A. van Velzen

Zingen Psalm 66,1+2
Stil gebed
Votum & groet
Zingen Nieuwe Liedboek 906,1+2+4+6
Gebed
Bijbellezing Openbaring 5,1-7
Zingen Nieuwe Liedboek 302,2+3
Verkondiging ‘Bekeken of gezien?’ n.a.v. Openbaring 5,1-7
Muzikale meditatie
Zingen Psalm 139,1+8+9
Geloofsbelijdenis
Zingen Nieuwe Liedboek 405,2
Dankgebed & voorbede
Collecten
Zingen LZB 705,2+3+4
Zegen

btnluisteren btndownloaden

12 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 12 januari 2020
Voorganger ds. W. Schaap

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: psalm 97 : 1 en 2 Groot koning is de Heer…
Bemoediging en groet
We gaan zingen : Psalm 97 : 5 en 6 Gij die God liefhebt , haat….
Gebed om vergeving en ontferming
We gaan zingen: Psalm 79 : 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren ….
Vanuit het geloof, dat God ons in zijn liefde en genade heeft gehoord en vergeven , luisteren we naar een leefregel : Kolossenzen 3:1-11 NBV
We gaan zingen: Lied 351 In U zijn wij begrepen
Gebed om de Heilige Geest
Zingen : Lied 944 : 1,2 en 3 O Heer verberg U niet voor mij
Moment met de kinderen
We gaan zingen het kinderlied van vanmorgen : Hemelhoog 503
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Evangelielezing: Mt 3 : 1-17 NBV
We gaan zingen: Lied 523 Christus ging als eerste
Verkondiging
We gaan zingen Hemelhoog 324 Christus, Woord van den beginne
Kinderen komen terug
Inzameling der gaven tijdens orgelspel en zingen Lied 526 : 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Als slotlied gaan we zingen: Hemelhoog 652 O , Jezus hoe vertrouwd en goed….in beurtzang als volgt : Allen 1, 6 en 7; mannen 2 en 4, vrouwen 3 en 5
Zegen

 btnluisteren btndownloaden

5 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 5 januari 2020
Voorganger: ds GA Kansen

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 100: 2 en 4 Roept uit met blijdschap
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 286: 1 en 2 Waar de mensen dwalen in het donker
Gebed
Schriftlezingen: Jeremia 31: 10-17 @ Mattheus 2: 13-18
Lied 488 In den beginne was het Woord
Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Lied 474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot
Geloofsbelijdenis
Lied 517: 1 en 3 Christus, uit God geboren
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 517: 4 en 5 Gij. licht van den beginne
Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

5 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 januari 2020
Voorganger ds. C. Hendriks

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Hemelhoog 493
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 148 vers 1 en 5
 • Leefregel uit Romeinen 12
 • Lied Hemelhoog 394
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen kinderlied 520 liedboek 2013
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen genesis 3 vers 8 – 11 en Mattheus 2 vers 1 - 10
 • Lied Hemelhoog 154
 • Preek/ Verkondiging nav Mattheus 2 vers 2: ‘waar is de pasgeboren koning van de Joden?’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 526 vers 1 en 4 liedboek 2013
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, filmpje ‘wij zijn op weg’ (Kids Crew)
 • Slotlied 919 liedboek 2013
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

1 januari 2020, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Nieuwjaars ochtenddienst op 1 januari 2020
Voorganger: dhr. Alex Brinkman

Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk - Helaas is de orde van dienst nog niet beschikbaar op dit moment.

  btnluisteren btndownloaden

31 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Oudejaarsdienst op 31 december 2019 (19.30 uur)

Voorganger Dhr. J. Kroon uit Barneveld (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 90 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5, 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Jozua 3:1-13
 • Zingen: NLB 799 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Jozua 3:14-17
 • Zingen: NLB 799 : 3, 4
 • Verkondiging: Oversteken in geloof
 • 2019 12 31 Avond
 • Zingen: HH 686 : 1, 2, 3
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: HH 579 : 4, 5
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 93 : 1, 2, 3, 4
 • Zending en zegen (met gezongen ‘amen’)

 btnluisteren btndownloaden

29 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 29 december 2019
Voorganger: ds F.A. van Velzen

 • Zingen psalm 33,1+2
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Nieuwe Liedboek 318
 • Gebed
 • Bijbellezing Johannes 1,1-18
 • Zingen psalm 27,1+2
 • Verkondiging ‘Onder ons gewoond!’ – n.a.v. Johannes 1,14-18
 • Muzikale meditatie
 • Zingen Nieuwe Liedboek 534
 • Geloofsbelijdenis Zingen
 • Nieuwe Liedboek 489,1
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek 474
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

29 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 december 2019
Voorganger: ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps. 89: 1 (“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…”)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 90a: 1,2,5,6 (“O God, die droeg ons voorgeslacht…”)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel: Jacobus 2: 14-26
 • Lied 859: 1,4(“Schuldig staan wij voor U, Heer…”)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Genesis 49: 1,2; 16-21; 29-33; Hebreeën 6: 18b-20
 • Ps. 130: 3,4 (Ik heb mijn hoop gevestigd …”)
 • Preek/ Verkondiging over Genesis 49: 18
 • 2019 12 29 Ochtend
 • Thema: Hoopvol leven
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel (zie onderstaand lied)
 • Antwoordlied: Lied 512: 1,3,5,6,7 (“O Jezus, hoe vertrouwd en goed…”)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling gaven ( tijdens collecte zingen/spelen: Hemelhoog 737: “Wij zullen opstaan…”)
 • Slotlied: Lied 909: 1 (“Wat God doet, dat is welgedaan”)
 • Zegen

   btnluisteren btndownloaden

25 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 25 december 2019 - Kerst
Voorganger : Cock Kroon (Kerkelijk Werker)

Orgel : Marco Bouw
Trompet : Hans en Marco Klomp
m.m.v. projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477 : 1, 2 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98: 2 en 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Koorzang: Wijs mij de weg naar Bethlehem (HH 159)
 • Liturgische bloemschikking
 • Adventsproject
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst
 • 1e Schriftlezing Lukas 2:1-21
 • Zingen: Hoor de engelen zingen ‘d eer (koorversie)
 • 2e Schriftlezing: Titus 2:11-14
 • Zingen: NLB 481: 3
 • Verkondiging: Eén voor allen!
 • Koorzang: Mary did you know (HH 146)
 • De doven zullen horen.
 • Zingen: NLB 489: 1 en 2
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we: HH 122 in wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
 • Koorzang: Eer zij God in onze dagen HH 128
 • Zending en zegen
 • Zingen: Ere zij God

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2019, Nacht

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Kerstnachtdienst op 24 december 2019

gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren,
aanvang: 22 uur; met vanaf 21.45 zang

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
M.m.v. WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt aan de piano
Thema: O Kerstnacht, schoner dan de dagen!

 • - Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.
 • - Voor de dienst zingen we samen: ‘Dragers van Gods licht te zijn’, melodie: “Midden in de winternacht” (= lied 486 Nieuwe Liedboek)
 •  - Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Ik heb mijn hart tot U geheven (Gezangen voor Liturgie 472)
  - Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God (Tekst: Sytze de Vries, vrij naar Timothy Dudley-Smith Muziek: Walter Greatorex)
 • - Voor de dienst zingen we samen: Heerlijk klonk het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)
 • - WelcomeSingers: Als alles duister is
 • - WelcomeSingers zingen: In het licht  (Tekst: Matthijn Buwalda; muziek: Kinga Bán)
 • - Welkom.
 • - Samenzang: Lied 477: 1,2 (staande)
 • - Beginwoord en groet.
 • - Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten).
 • - Gebed.
 • - WelcomeSingers zingen: Licht van de wereld
 • - Gedicht: Een Messiaans lied (Alfred Bronswijk)
 • - WelcomeSingers zingen: Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 1-7
 • - Zingen: Jubel het uit (Joy to the World, Händel; tekst: Isaac Watts; vertaling: Mireille Schaart)
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.
 • - Samenzang: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506: 1,2,4
 • - Meditatie: O Kerstnacht, schoner dan de dagen
 • - Samenzang: Lied 483: 1,2,3
 • - WelcomeSingers zingen: Jesus, Lord, at thy birth (Sally DeFord)
 • - WelcomeSingers zingen: Ostende nobis (Taizé) Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen! Maranatha! Vertaling: Toon ons Heer, uw erbarmen. Amen! Kom spoedig!
 • - Samenzang: Lied 487: 1 (staande)
 • - Dankgebed.
 • - Collecte; WelcomeSingers zingen: Go tell it on the mountain
 • - WelcomeSingers: Goed nieuws (Graham Kendrick)
 • - Slotlied: Ere zij God (staande)
 • - Zegen
 • - Uitleidend Orgelspel 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 22 december 2019
Voorganger: ds. W.J.J. Koelewijn

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Ps.27: 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 441: 1,4,5
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Genesis 18: 9-14; Jesaja ;7: 10-14
 • Lied 157a: 4
 • Schriftlezing: Lukas 1: 18-20, 26-38
 • Lied 157a: 1,2,3
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 941
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 919: 4
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 438: 1,4
 • Gezongen amen (3x)

  btnluisteren btndownloaden

22 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 december 2019 - Vierde advent
Voorganger: ds. J. Stelwagen - Thema: Kerst en Pasen op één dag.

Welkom en mededelingen
Zingen: gezang 437:1, 4, 5 en 6 (‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’)
Stil gebed.
Votum en Groet
Zingen: Psalm 19:1 en 2 (‘De hemel roemt de Heer’)
Smeekgebed
Zingen: gezang 281:1 t/m 6 (‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)
Leefregel: Filippenzen 2:3 t/m 11
Zingen: gezang 441:1 (‘Hoe zal ik U ontvangen’)
Gebed om verlichting door de H. Geest
Kindermoment
Kinderlied
Schriftlezing: Galaten 3:23 t/m 4:7
Zingen: gezang 445:1 en 2(‘De nacht is haast ten einde’)
Schriftlezing: Mattheus 1:18 t/m 25
Zingen: gezang 259 (‘Zend ons een engel in de nacht’)
Verkondiging: ‘Kerst en Pasen op één dag!’

2019 12 22 Ochtend
Muzikale meditatie (gezang 474?)
Zingen: Lied 124 (‘Donker de nacht met sterren aan de hemel’)Bundel Hemelhoog
De kinderen komen terug
Gebeden
Inzameling van de gaven (gezang 444?)
Zingen: gezang 886 (‘Abba Vader’)
Zegen

Tekst voor de prediking: 'Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen'...(Galaten 4:4 en 5)

  btnluisteren btndownloaden

15 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 december 2019
Voorganger: ds B.G. Versteeg Nijkerkerveen

- Welkom en mededelingen
- Zingen: NLB 444:1,2,3 (Nu daagt het in het oosten)
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Zingen: NLB 23:1,2 (Ik wil van God als van mijn herder spreken)
- Gebed
- Schriftlezing: Psalm 23
- Zingen: NLB 23C:1,2 (Mijn God, mijn herder zorgt voor mij)
- Schriftlezing: Johannes 10:11-15
- Zingen: NLB 23C:3,4,5 (Al moet ik door het doodsravijn)
- Verkondiging
- Muzikale meditatie bij orgelspel
- Antwoordlied; NLB 654:5,6 (Heer Jezus die ons hebt bezocht)
- Geloofsbelijdenis
- Zingen: NLB 433:4,5 (Uw kribbe blinkt in de nacht)
- Gebeden
- Inzameling van de gaven
- Zingen: NLB 494:1,2,3 (Vanwaar zijt Gij gekomen)
- Zegen

 btnluisteren btndownloaden

15 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 december 2019 - Derde advent
Voorganger: ds. A.F. Troost uit Ermelo

• Orgelspel voor de dienst (melodie gezang 440 liedboek – zingen en bidden)
• aanvangslied psalm 27:1,2 liedboek – zingen en bidden
• stil gebed, groet en bemoediging
• samenzang gezang 433 liedboek – zingen en bidden
• inleiding op de dienst
• gebed om ontferming
• samenzang gezang 438 liedboek – zingen en bidden
• woorden ten leven
• samenzang psalm 72:1,4 liedboek – zingen en bidden
• gebed om gods geest
• moment met de kinderen (leiding nevendienst)
• lezing maleachi 3:13-20 nbv
• samenzang gezang 437:1,4,5,6 liedboek – zingen en bidden
• lezing johannes 1:1-5 nbv
• samenzang lied 157:1,2,3 hemelhoog
• verkondiging "Koning incognito"  : tekst: voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan… maleachi 3:20 nbv
• orgelspel m. gezang 543 liedboek – zingen en bidden
• samenzang tekst: andré f. troost; melodie: gezang 543 liedboek – zingen en bidden
allen:uit liefde is geboren - een glimlach van omhoog,
muziek in dove oren, - licht in een donker oog.
dwaas sloeg ik aan het dwalen, - alsof dat vrede bracht,
dolend door duizend dalen - de wanhoop schaterlacht.

jongens en mannen: krijg ik nu zo, verloren, - het loon dat ik verdien?
geen vogel meer te horen, - geen maan, geen ster te zien,
meisjes en vrouwen:
geen liefde te beleven, - geen arm meer om mij heen,
beschadigd afgeschreven, - niet welkom: zó alleen.

allen: Uw licht heeft mij gevonden, - genezend morgenlicht:
sneeuwwit mijn zwartste zonden, - geen hemelpoort nog dicht.
hoe kan ik u belonen - voor wat u deed en doet?
zon die bij ons wilt wonen, - wat bent u groot en goed!

 • Moment van gedenken
 • Zingen: Hemelhoog 444 : 3

• dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze vader
• inzameling van de gaven (tijdens orgelspel melodie: gezang 442 liedboek – zingen en bidden)
• samenzang gezang 435:1,3 liedboek – zingen en bidden
• zegen

  btnluisteren btndownloaden