21 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 mei 2018 - Tweede Pinksterdag
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

Voor de uitgewerkte orde van dienst, klik onderaan op de knop "Orde van Dienst".

 • Wij zingen voor de dienst Lied 57:1 en 3 (Joh.de Heer)
 • Lied Opwekking: 281
 • Afkondigingen
 • Gemeente gaat staan
 • Zingen: Psalm 100: 1 en 2
 • Votum en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Koor: 'Bles the Lord/Amezing'
 • Gebed
 • Zingen: HH 298: 1, 2 en 4
 • Schriftlezing: Herziene Staten vertaling
 • De hoofdman Cornelius
 • Uitleg door de voorganger
 • Schriftlezing: Handelingen 10:34-48
 • Koor: 'Herstel mijn eerst liefde' en 'I wi giv thanks'
 • Preek
 • Muzikale meditatie: organist/pianist/fluitist
 • Zingen: HH 399
 • Gedicht door Fred Takken: 'Geest van hierboven'
 • Zingen: NLB 675
 • Voorbede en dankgebed
 • Tijdens de collecte zingen we 646: 'De rivier'
 • Koor: 'Maranatha'
 • Gemeente gaat staan
 • Zegen met gesproken amen
 • Koor: 'Vrede van God'

 btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

20 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 20 mei 2018 - Eerste Pinksterdag
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 87: 1,4 Op Sions berg sticht God zijn heilige steden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Op Toonhoogte 113: 1,2 Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

 • Gebed om ontferming
 • Levenswoord 2 Korintiërs 3: 3-6
 • LB 834 Vernieuw gij mij
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Ik moet weggaan
 • Schriftlezing: Jesaja 44: 1-5
 • HH228: 1 Heer ik hoor van rijke zegen
 • Schriftlezing: Handelingen 2, 14-18
 • HH228: 3,5 Heilige Geest wil niet voorbij gaan
 • Verkondiging

2018-05-20-Ochtend

kernvers :Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het dorstige land. (Jesaja 44,3a)Muzikale meditatie

 • HH229 Heilige Geest van God (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • HH 467:1 Veilig in Jezus armen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Tijdens de collecte als luisterlied: De rivier (beeld en geluid)
 • HH473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

17 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Hendrik Koekoek 17 mei 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 13 mei 2018
Voorganger: Ds R Koning

 • Welkom door de ouderling
 • Intochtslied 'Wat hou ik van Uw huis' (NL 84a)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen lied 834

1) Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht !
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2) Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3) Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

 • Gebed
 • Lezing N.T. – Johannes 15:26–16:13 (NBV)

26 Wanneer de pleitbezorger (de Trooster) komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
[16] 1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5 Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: "Waar gaat u naartoe?" 6 Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

 • Zingen lied 245

1) 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

3) Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

 • Verkondiging
 • Muzikale stilte
 • Zingen 'Op U alleen, mijn licht, mijn kracht' (NL 939)

1) Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3) Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

 • Gelezen - Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (325 - 381)

Wij geloven
in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader;
door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel
en vlees geworden
door de Heilige Geest uit de maagd Maria
en is een mens geworden.
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,
heeft geleden, is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden.
En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon
aangebeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden
een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten
de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw.
Amen

 • Zingen lied 727

1) Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd !
Halleluja, halleluja !

2) Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja !

8) Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten, als op uw gezag
heel 't heir der heilgen tot U naadren mag.
Halleluja, halleluja !

10) Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest !
Halleluja, halleluja !

 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied 'Wees Gij mijn toevlucht' (Lied 263)

1) Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2) Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3) Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

 • Heenzending en Zegen
 • Gemeente zingt AMEN (3x)

Helaas is er iets misgegaan met de opname, we hopen hem op een later tijudstip alsnog toe te kunnen voegen, onze excuses voor het ongemak.

btnluisteren btndownloaden

13 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 13 mei 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH 729: 1,3 Mijn hart wacht stil op U o Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 729: 5 Met heel mijn hart verwacht ik Heer
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Rom 12:9-18
 • Psalm 130c Uit de diepten
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • We bekijken en bespreken de afbeelding bij de preek (zonder thema of kernvers)
 • 2018-05-13-Ochtend-A
 • Kinderlied: HH 327 diep, diep diep als de zee (2x)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Joh. 14: 15-26
 • LB 598 Als alles duister is (3x)
 • Verkondiging - kernvers:Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug (Joh. 14, 18)
 • Muzikale meditatie
 • LB 663 Al heeft Hij ons verlaten (op melodie OTH 67)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Psalm 68:10 (Oude berijming)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens collecte: psalm 16 (psalmen voor nu):
 • Slotlied: LB 416 Ga met God
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

12 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Mevr. Cornelia van Eck-de Koning op 12 mei 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 mei 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Tim van de Kaa & Annemieke Bezemer

Voorganger: Ds. Jaap Hansum
M.m.v.: Marloes Stomphorst, Bauke de Boer en Monique van de Kaa - Smit

 • Intochtsmuziek: Een dag om nooit te vergeten – Reni en Elisa Krijgsman
 • Woord van welkom
 • Zingen: psalm 84: 1,3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Hoe groot zijt gij (versie Kees Kraaijenoord)

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

 • Gebed
 • Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-9 Gelezen door Leonara Bezemer

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen: Opwekking 785 Fundament
Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus' Naam.

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

 • Verkondiging:

'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.' (Filippenzen 4,4)

 • Luisterlied: Psalm 16 (psalmen voor nu) Gezongen door Hannelore Wagemakers - van Setten)

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig Heer, de rest is overbodi.g
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.
de hele nacht lig ik aan God te denken,
ik voel dat Hij er is, Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit Zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God zal ik gelukkig zijn!

 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Zingen: psalm 134: 2 (berijming 1773)

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

 • Gebed & zegen
 • Zingen: psalm 134:3 (berijming 1773)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging trouwbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Hemelhoog 200 U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

 • Zending en zegen
 • Uittochtsmuziek: Gebed om Zegen – opwekking 710

btnluisteren btndownloaden

10 mei 2018, Hemelvaartsdag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 10 mei 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 211: 1,2,3 De dag van onze Vorst brak aan (melodie psalm 21)

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht,
voor 's Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen.
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Hemelhoog 211: 4,5 Wie kan zijn hoog en heilig recht (melodie psalm 21)

Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken!
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan,
ons tot uw bruiloft gaan.

 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20
 • Hemelhoog 216 Kroon Hem met gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

 • Verkondiging -Met als thema: 'Ga dus op weg..' (Mt.28, 19) 

  2018-05-10-Ochtend

 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • Antwoordlied: Hemelhoog 220 Wij knielen voor uw zetel neer (LvK Gz 231)

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel deez' aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen,
juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

 • Gebeden
 • Inzameling
 • Slotlied: LB 315 Heb dank o God van alle leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

6 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 6 mei 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 24 : 2, 3 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ruth 2 (NBV)
 • Zingen: Lied 975 : 1, 3 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 146 : 3, 4, 5 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 985 : 1, 3 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 903 : 5, 6 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

6 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 6 mei 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 124 : 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Lied Psalm 124: 3 en 4
 • Kyriëgebed, gemeente zingt na de drie intenties lied 367b
 • Glorialied lied 305
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: genesis 6 : 5-8 en 8: 15-9:17
 • Lied 350; allen 1,2 en 7. Vrouwen 3 en 5; mannen 4 en 6
 • Verkondiging : De pijn van God; het oordeel van God; de bekering van God
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied Psalm 111: 1,2 , 5 en 6
 • Moment van gedenken

Op Koningsdag overleed dhr. Geert Marinus van Hoef (Postweg 17). Rondom de jaarwisseling kreeg Geert te horen dat hij een kwaadaardige tumor in de slokdarm had. Hoopvol begon Geert aan een serie chemokuren, na deze intensieve behandeling zou een operatie moeten plaatsvinden. Samen met zijn vrouw Teunie, de kinderen en de kleinkinderen, hoopte hij op vermeerdering van levensjaren. Toen was daar onverwacht zijn levenseinde op vrijdag 27 april jl., hij overleed op de leeftijd van 75 jaar. In de achterliggende periode sprak hij op een bescheiden wijze zijn hoop op de Here God uit. In de afscheidsdienst op donderdag 3 mei jl. in de Maranathakerk stonden we daarom stil bij woorden uit Psalm 31: 'In Uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, U verlost mij' (Psalm 31:6). Deze woorden zijn gestoeld op Gods belofte en daarom is hopen op de Allerhoogste nooit tevergeefs! De troost en kracht van deze woorden wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte toe.

 • Moment van gedenken ; daarna zingen we : Hemelhoog 445 : 3
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen tijdens de inzameling van de gaven Lied 34
 • Slotlied: Hemelhoog 335

btnluisteren btndownloaden

4 mei 2018, Dodenherdenking

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Herdenkingsdienst op 4 mei 2018

Voorganger:Ds. Wim Scheltens

 Klik op de knop Orde van dienst hieronder voor de complete orde van dienst.

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

3 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. G.M. van Hoef op 3 mei 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Muziek bij binnenkomst: 'Time to Say Goodbye'
 • Woord van welkom
 • Aansteken van de kaarsen door Noé, Jesse en Lotte
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 42: 1 en 5 (Psalmberijming 1773)
 • Bijdrage door Teunie en Letty
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 84: 2 (Psalmberijming 1967)
 • Schriftlezing: Psalm 31:1-6; 12; 15-17; 20
 • Verkondiging : In uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, u verlost mij.
 • Zingen: Blijf mij nabij (NLB 247 : 1, 3 en 5)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416: 1, 3 en 4)
 • Uitleidend orgelspel: 'Wat de toekomst brengen moge'
 • Op de algemene begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging van Geert Marinus van Hoef
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

29 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 29 april 2018
Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 838:1,2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 838:3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ez.19:10-14
 • Ps.80:4,5
 • Schriftlezing: Joh.15:1-8
 • Ps.80:6,7
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 841
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 838:4
 • Zegen
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

29 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 29 april 2018
Voorganger: Ds. C. Fieren

 • De liederen zijn respect.:
 • Liedboek nr. 146C:1,3,7 (intochtslied)
 • Liedboek nr. 413:1,2,3 ( na bemoediging een groet)
 • Liedboek 885:1,2 (na gebed van verootmoediging)
 • Liedboek nr. 834:1,2,3 (na Gods leefregels)
 • De Schriftlezing is Johannes 21:15 t/m 17
 • Liedboek 512:1,2,3,4 (na Schriftlezing)
 • Verkondiging: Het thema van de preek is ''De vraag naar de liefde......". De kerntekst is Johannes 21:17.
 • Hemelhoog 298:1,2,3,4, (antwoordlied): ''Genade zo oneindig groot''
 • Hemelhoog 399:1,2,3, (tijdens inzameling): Samen in de naam van Jezus''
 • Hemelhoog 200:1,2,3 (slotlied): ''U zij de glorie''
 • Wilhelmus vers 1 en 6

btnluisteren btndownloaden

22 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 22 april 2018
Spoken word Peter Hansum

 • Prijs Adonai
 • Zegekroon
 • Mighty to save

Gebed en lezing

 • Niemand is als U
 • Majesteit
 • Lord I need You

Spoken word

 • No longer a slave
 • God maakt vrij
 • Nooit meer alleen

Gebed

Collecte

 • How great

Zegen aanbidding

 • U zij de glorie

ps: Onder de knop "Orde van dienst" kunt u het Spoken Word vinden van Peter Hansum om nog eens na te lezen.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 22 april 2018
Voorganger: Ds. A Juffer uit Wageningen

 • Welkom enz.
 • Intochtslied 23b:1,2
 • Stil gebed; bemoediging en groet
 • Lied 23b:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Fil.4:4-9
 • Lied 654:4,5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Ez.34:1-6, 11-12
 • Lied 23c:1,2,3 (= Lied 10, Hemelhoog)
 • Schriftlezing: Joh.10:1-10
 • Lied 23c:4,5
 • Verkondiging
 • Meditatief orgel- of pianospel; kinderen terug
 • Lied 653:1,6
 • Dankgebed en voorbeden, 'Onze Vader'
 • Inzameling der gaven
 • Lied 905:4
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Prop. C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 641
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 93 vers 1, 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Romeinen 8 vers 31 - 39
 • Lied 145 vers 4 en 5
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 907
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 150A
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 675
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Ds.W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Leefregel : 1 Johannes 1 : 5-10
 • Lied: Lied 600 : 1,2, 4 en 5: Licht, ontloken aan het donker..
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing uit het O.T. : Genesis 3 : 1-6
 • Lied: Psalm 111:6
 • Evangelielezing: Marcus 1 : 9-12
 • Lied: Lied 539 Jezus diep in de woestijn
 • Verkondiging: Thema: Het raadsel van het kwaad.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 599 : 1,2 4 en 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . Daarbij luisteren we in stilte naar orgelspel als voorbereiding op ons slotlied
 • Slotlied
 • Opwekking 602 – Vrede van God.

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

13 april 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Gerco van den Brandhof & Daphne van Middendorp 13 april 2018
Voorganger: ds. Wim Schaap
Ouderling van dienst: Herma van Vlastuin
Diaken: Henk van Hierden
Organist: Sipke de Boer

 • Voorganger, ouderling, diaken en bruidspaar komen binnen (de gemeente gaat staan)
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon:
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Psalm 146:1 en 3
 • Tekst en woordverkondiging : 'Wees waakzaam, volhardt in het geloof, wees moedig en sterk'
 • 1 Korinthe 16: 13
 • Zingen: Hemelhoog 629
 • Inleiding op de huwelijksbevestiging
 • Onderwijzing
 • Het bruidspaar staat op
 • Zingen: lied 245:1 uit Zingende gezegend op de melodie van Psalm 136
 • Vragen:
 • Gebed
 • Zingen: lied 245: 3
 • Zegen
 • Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de gehuwden de handen op
 • Zingen lied 245: 4
 • Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de Paaskaars
 • Zingen : Lied 794: 2
 • Overhandiging huisbijbel
 • Zingen Psalm 119: 28
 • Dankgebed, voorbede en stil gebed
 • besloten met het zingen van ELB 376 Abba Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 791: 1,2,3 en 4
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Ds.F.A. van Velzen

 • Zingen ps.89,1+17
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen LZB 632
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,6-14)
 • Zingen HH 387,1
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing Mar.9,14-29
 • Zingen LZB 610
 • Verkondiging 'Geloven nu te midden van dit soort'
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 667
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen HH 374a
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 136 : 1, 8 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 136 : 11, 13 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 21:1-19 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139 : 1, 2 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 908 : 1, 2, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 869 : 1 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 723 : 1, 2 (NLB)
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden