13 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 13 mei 2018
Voorganger: Ds R Koning

 • Welkom door de ouderling
 • Intochtslied 'Wat hou ik van Uw huis' (NL 84a)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen lied 834

1) Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht !
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2) Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3) Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

 • Gebed
 • Lezing N.T. – Johannes 15:26–16:13 (NBV)

26 Wanneer de pleitbezorger (de Trooster) komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
[16] 1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5 Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: "Waar gaat u naartoe?" 6 Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

 • Zingen lied 245

1) 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

3) Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

 • Verkondiging
 • Muzikale stilte
 • Zingen 'Op U alleen, mijn licht, mijn kracht' (NL 939)

1) Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3) Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

 • Gelezen - Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (325 - 381)

Wij geloven
in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader;
door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel
en vlees geworden
door de Heilige Geest uit de maagd Maria
en is een mens geworden.
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,
heeft geleden, is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden.
En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon
aangebeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden
een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten
de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw.
Amen

 • Zingen lied 727

1) Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd !
Halleluja, halleluja !

2) Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja !

8) Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten, als op uw gezag
heel 't heir der heilgen tot U naadren mag.
Halleluja, halleluja !

10) Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest !
Halleluja, halleluja !

 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied 'Wees Gij mijn toevlucht' (Lied 263)

1) Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2) Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3) Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

 • Heenzending en Zegen
 • Gemeente zingt AMEN (3x)

Helaas is er iets misgegaan met de opname, we hopen hem op een later tijudstip alsnog toe te kunnen voegen, onze excuses voor het ongemak.

btnluisteren btndownloaden