11 mei 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Tim van de Kaa & Annemieke Bezemer

Voorganger: Ds. Jaap Hansum
M.m.v.: Marloes Stomphorst, Bauke de Boer en Monique van de Kaa - Smit

 • Intochtsmuziek: Een dag om nooit te vergeten – Reni en Elisa Krijgsman
 • Woord van welkom
 • Zingen: psalm 84: 1,3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Hoe groot zijt gij (versie Kees Kraaijenoord)

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

 • Gebed
 • Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-9 Gelezen door Leonara Bezemer

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen: Opwekking 785 Fundament
Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus' Naam.

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

 • Verkondiging:

'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.' (Filippenzen 4,4)

 • Luisterlied: Psalm 16 (psalmen voor nu) Gezongen door Hannelore Wagemakers - van Setten)

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig Heer, de rest is overbodi.g
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.
de hele nacht lig ik aan God te denken,
ik voel dat Hij er is, Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit Zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God zal ik gelukkig zijn!

 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Zingen: psalm 134: 2 (berijming 1773)

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

 • Gebed & zegen
 • Zingen: psalm 134:3 (berijming 1773)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging trouwbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Hemelhoog 200 U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

 • Zending en zegen
 • Uittochtsmuziek: Gebed om Zegen – opwekking 710

btnluisteren btndownloaden