0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - K

Kerkgenootschap
Onder kerkgenootschap of denominatie wordt verstaan: Een zelfstandige organisatie die een kerk of gemeenschap vertegenwoordigt.
Kerkbalans
Jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse kerkgenootschappen een beroep doen op hun leden voor de jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage ten behoeve van hun eigen plaatselijke gemeente of kerk.
Kerkelijk jaar
Het jaar wat kerken aanhouden en wat van feestdag naar feestdag gaat. Het begint op de eerste dag van advent en eindigt de laatste zondag voor de 1e adventszondag.
Kerkelijke organisatie
De structuur van de meeste protestantse kerken: Er staat geen persoon aan het hoofd van de kerk maar de kerkvergadering of synode. Nederland is bij veel Protestantse kerkgenootschappen onderverdeeld in classis (regio’s). De vergadering van een aantal classis wordt Provinciale synode genoemd. Iedere classis zendt zijn afgevaardigden uit naar de synode. Iedere classis bestaat uit meerdere gemeenten of kerken.
Kerkenraad
Aan het hoofd van een gemeente of kerk staat de Kerkenraad. Hierin hebben de ouderlingen en de diakenen zitting. De ouderlingen en diakenen worden door de gemeente gekozen en bekleden het ambt van ouderling en diaken.. De kerkenraad staat in principe boven de dominee, echter in de praktijk komt het vaak voor dat de dominee voorzitter is van de kerkenraad. De kerkenraad bestuurt de gemeente zoals dat geschreven staat in de kerkorde. Vaak zijn de taken verdeeld in commissies. Wanneer een gemeente geen predikant heeft kan de kerkenraad besluiten een stemming uit te schrijven waar een aantal kandidaten voorgesteld om te beroepen tot predikant in de gemeente. Na stemming door de leden wordt er dan een beroep uitgebracht. Dit houdt in dat de betreffende predikant (ander woord voor dominee) een brief krijgt of hij in deze gemeente aangesteld zou willen worden als voorganger of dominee, of zoals dat vaak zo mooi gezegd wordt als “herder en leraar”. De voorzitter van de kerkenraad wordt wel praeses, of in de nieuwe spelling, preases genoemd en de secretaris de scriba.
Kerkorde
De kerkorde omschrijft de rechten, plichten en handelswijzen van kerkenraad, predikant en leden en doopleden. Je kunt het zien als een soort grondwet voor een kerkgenootschap.
Kerst
Op 25 en 26 december men viert het feest van de geboorte en komst van Jezus Christus in Betlehem. De Oosters Orthodoxe Kerk houden dit feest twee weken later omdat daar de Juliaanse kalender wordt gebruikt. In de Rooms Katholieke Kerk wordt gesproken van “Kerstmis” terwijl in de Protestantse kerken van Kerstfeest wordt gesproken. In veel kerken wordt op in de nacht van 24 op 25 december de “Kerstnachtdienst” gehouden. De data (25 en 26 december) van Kerst moet niet gezien worden als de echte geboortedag of verjaardag van Jezus Christus. Deze data zijn pas later in de vierde eeuw van onze jaartelling door Constantijn de Grote officieel vastgesteld.
Koster
De persoon of personen die zorg dragen voor het kerkgebouw en alle faciliteiten levert die een kerkdienst mogelijk maken.