0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - P

Palmzondag
De viering van de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Het is de laatste zondag van de 40-dagentijd en tevens het begin van de Goede week.
Pasen
Het feest van de ‘opstanding’ of ‘verrijzenis’ van Jezus Christus uit de dood. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest waarop de overwinning op de dood , door Jezus Christus, gevierd wordt. De oorsprong ligt in het Joodse Pesachfeest. Op dit feest, waarop de Joden de uittocht uit Egypte herdenken onder leiding van Mozes, werd een offerlam geslacht. Het bloed van dat lam moest op de deurpost gesmeerd worden waardoor de engel des doods het huis niet zou bezoeken. Het bloed van het lam staat dus voor leven maar ook voor bevrijding, omdat de farao, de toenmalige heerser over Egypte, het volk Israël toen echt liet gaan. Ook Jezus is ten tijde van het Joodse Pesachfeest gekruisigd maar drie dagen later is Hij ook opgestaan. Hierdoor wordt ook Jezus wel het offerlam, het Lam of het Lam Gods genoemd dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook hierin zien we het thema van verlossing en bevrijding terug. Het Paasfeest wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart.
Pastoraat
Het verlenen van geestelijk zorg door een geestelijk verzorger ook wel pastor genoemd. Dit kan gedaan worden door de voorganger, predikant of pastoor maar kan ook door een pastoraal werker gedaan worden. Onder het pastoraat valt o.a. Hulp bij rouw verwerking, ziekenbezoek, verslaving enz. In veel gemeentes bestaat een pastoraal team die de geestelijke verzorging deels overneemt van de voorganger, predikant of pastoor.
Pinksteren
Wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen en tien dagen na Hemelvaartsdag. Voor Zijn Hemelvaart had Jezus beloofd dat de Trooster, de Geest van God of Heilige Geest, zou komen. Op de vijftigste dag tijdens het Joodse Wekenfeest waren de discipelen bijeen om een opvolger te benoemen voor Judas die Jezus verraden had. Tijdens deze bijeenkomst kwam er een geluid als van een harde wind en verdeelden tongen als van vuur op de discipelen en werden zij vervuld van de Heilige Geest (Handelingen 2:1-4). Onder invloed van de gave van de Heilige Geest konden zij in vreemde talen spreken over het verlossende werk van Jezus Christus en konden ook vreemdelingen in Jeruzalem, ieder in zijn eigen taal, deze boodschap horen. Tijdens het eerste Pinksterfeest kwamen, o.a. door de toespraak van Petrus, 3000 mensen tot geloof.
Preses
Voorzitter, in veel kerken wordt de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van de synode zo genoemd.
Protestants
Verzamelnaam van christenen die zich niet Katholiek noemen. Ontstaan in 1517 toen Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg plakte waarin hij protesteerde (afkomstig uit het Latijn Protestari: getuigenis afleggen, publiekelijk verklaren) tegen, de naar zijn mening, onbijbelse weg die de Rooms Katholieke Kerk bewandelde. Kern van de zaak waar het om draaide is dat men de zaligheid niet kan verdienen (door het doen van goede werken, het houden aan de geboden of het kopen van aflaten), maar alleen uit genade zalig kan worden.
Provinciale synode
Vergadering van een aantal classis samen.
Psalmen
Boek uit de bijbel met 150 hoofdstukken en bestaat voornamelijk uit poëtische teksten waarvan er veel afkomstig zijn van de Joodse koning David, die leefde rond 1000 voor Christus. Deze teksten zijn op rijm gezet en bewerkt op muziek. Op deze wijze kunnen de psalmen in de kerk gezongen worden. De psalmen worden in veel kerken gezongen onder begeleiding van een kerkorgel.