26 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 26 januari 2020
Voorganger: ds J. Steenkamp (Stellenbosch - Zuid Afrika)


Welkom en afkondigingen
Zingen: Psalm 34 : 1
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Ps. 34 : 5, 7
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Kronieken 34:1-7
Zingen: NLB 905 : 1, 3, 4
Verkondiging: "Welke boom plant jij in jouw bos?"

2020 01 26 Avond
Zingen: HH 380 (2 x)
Belijdenis van het geloof
Zingen: NLB 939 : 1, 3
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte – Luisterlied: Hier ben ik Heer | Sela
Zingen: HH 408
Zending en zegen (met gezongen ‘amen’)

btnluisteren btndownloaden

26 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 26 januari 2020
Voorganger dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 146 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 146 : 2, 3
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: HH 299
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw Groep 1-3
  Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • Schriftlezing: Lukas 19:1-10
 • Zingen: NLB 531 : 1, 2, 3
 • Verkondiging: God roept je bij je naam
 • 2020 01 26 Ochtend C
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 501
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, luisterlied: God roept ons (Sela)
 • Zingen: HH 600 : 1, 2, 3
 • Zending en zegen (zingend beamen)

   btnluisteren btndownloaden

19 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 19 januari 2020
Voorganger: ds L.J. van Lingen

● Welkom en mededelingen
● Lied 103: 1, 2 Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren
● Stil gebed, bemoediging en groet
● Aanvangstekst: Romeinen 8:14-16
● Lied 902: 6, 7 Is God de Heer maar voor mij
● Gebed
● Schriftlezing(en): Mattheüs 25:14-21; Johannes 16: 12-15; Galaten 5: 19-25
● Lied 25: 2, 6 Heer, ik hef mijn hart en handen
● Verkondiging: De Geest als Regisseur
● Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
● Lied 675: 1, 2 Geest van hierboven
● Geloofsbelijdenis
● Lied 966: 5 Lof Vader, Zoon en Heilige Geest
● Gebed
● Inzameling van de gaven
● Avondlied 263 Wees Gij mijn toevlucht
● Zegen
● Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

19 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 19 januari 2020
Voorganger ds. J. van Slooten

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van intocht: Psalm 96: 1 en 2 ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
  G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
  G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
 • Groet
 • Zingen Psalm 96: 4 en 6
 • Drempelgebed
 • Leefregel Micha 6: 4-8
 • Zingen Lied 800: 1, en 2 ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’
 • Gebed van de zondag in aansluiting zingen: Liefste lied van overzee 2/65: 1, 2 en 3 ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ (zie bijlage 2x!)
 • Kindermoment / Kinderlied Hemelhoog 356 ‘Kom aan boord’,
 • Kinderen gaan naar de Nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5
 • Zingen Psalm 107: 1 en 10 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
 • 2e Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
 • Zingen Lied 525: 1, 2, 3 en 4 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’
 • Verkondiging
 • Meditatief muzikaal moment
 • Zingen Hemelhoog 386 / Iona 40 ‘Wil je opstaan en mij volgen’
  Kinderen komen terug uit de Nevendienst
 • Wij gedenken....
 • NLB 913 : 2 (Heer, ik wil uw liefde loven)
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader’
 • Collecte tijdens de collecte zingen: opw. 640 ‘Mijn hulp is van U, Heer’
 • Slotzang Opw. 710 ‘Zegen mij’
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

18 januari 2020, Vrouwendag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Vrouwendag op 18 januarai 2020
Met Sarianne van Dalen & Linda Duijts
mmv De Ameezingband

Thema van deze dag was: Kom op Adem!

  btnluisteren btndownloaden

16 januari 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Arend van de Pol op 16 januari 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121: 1 en 4
  Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 8:12
 • Johannes 14:1-6
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 2
  Overdenking
 • Orgelspel: ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’ (NLB 23c)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: NLB 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Arend van de Pol
 • Uitleidend orgelspel:

Op de begraafplaats te Beuningen

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

 btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

12 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 12 januari 2020
Voorganger: ds F.A. van Velzen

Zingen Psalm 66,1+2
Stil gebed
Votum & groet
Zingen Nieuwe Liedboek 906,1+2+4+6
Gebed
Bijbellezing Openbaring 5,1-7
Zingen Nieuwe Liedboek 302,2+3
Verkondiging ‘Bekeken of gezien?’ n.a.v. Openbaring 5,1-7
Muzikale meditatie
Zingen Psalm 139,1+8+9
Geloofsbelijdenis
Zingen Nieuwe Liedboek 405,2
Dankgebed & voorbede
Collecten
Zingen LZB 705,2+3+4
Zegen

btnluisteren btndownloaden

12 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 12 januari 2020
Voorganger ds. W. Schaap

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: psalm 97 : 1 en 2 Groot koning is de Heer…
Bemoediging en groet
We gaan zingen : Psalm 97 : 5 en 6 Gij die God liefhebt , haat….
Gebed om vergeving en ontferming
We gaan zingen: Psalm 79 : 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren ….
Vanuit het geloof, dat God ons in zijn liefde en genade heeft gehoord en vergeven , luisteren we naar een leefregel : Kolossenzen 3:1-11 NBV
We gaan zingen: Lied 351 In U zijn wij begrepen
Gebed om de Heilige Geest
Zingen : Lied 944 : 1,2 en 3 O Heer verberg U niet voor mij
Moment met de kinderen
We gaan zingen het kinderlied van vanmorgen : Hemelhoog 503
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Evangelielezing: Mt 3 : 1-17 NBV
We gaan zingen: Lied 523 Christus ging als eerste
Verkondiging
We gaan zingen Hemelhoog 324 Christus, Woord van den beginne
Kinderen komen terug
Inzameling der gaven tijdens orgelspel en zingen Lied 526 : 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Als slotlied gaan we zingen: Hemelhoog 652 O , Jezus hoe vertrouwd en goed….in beurtzang als volgt : Allen 1, 6 en 7; mannen 2 en 4, vrouwen 3 en 5
Zegen

 btnluisteren btndownloaden

5 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 5 januari 2020
Voorganger: ds GA Kansen

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 100: 2 en 4 Roept uit met blijdschap
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 286: 1 en 2 Waar de mensen dwalen in het donker
Gebed
Schriftlezingen: Jeremia 31: 10-17 @ Mattheus 2: 13-18
Lied 488 In den beginne was het Woord
Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Lied 474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot
Geloofsbelijdenis
Lied 517: 1 en 3 Christus, uit God geboren
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 517: 4 en 5 Gij. licht van den beginne
Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

5 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 januari 2020
Voorganger ds. C. Hendriks

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Hemelhoog 493
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 148 vers 1 en 5
 • Leefregel uit Romeinen 12
 • Lied Hemelhoog 394
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen kinderlied 520 liedboek 2013
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen genesis 3 vers 8 – 11 en Mattheus 2 vers 1 - 10
 • Lied Hemelhoog 154
 • Preek/ Verkondiging nav Mattheus 2 vers 2: ‘waar is de pasgeboren koning van de Joden?’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 526 vers 1 en 4 liedboek 2013
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, filmpje ‘wij zijn op weg’ (Kids Crew)
 • Slotlied 919 liedboek 2013
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

1 januari 2020, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Nieuwjaars ochtenddienst op 1 januari 2020
Voorganger: dhr. Alex Brinkman

Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk - Helaas is de orde van dienst nog niet beschikbaar op dit moment.

  btnluisteren btndownloaden

31 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Oudejaarsdienst op 31 december 2019 (19.30 uur)

Voorganger Dhr. J. Kroon uit Barneveld (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 90 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5, 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Jozua 3:1-13
 • Zingen: NLB 799 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Jozua 3:14-17
 • Zingen: NLB 799 : 3, 4
 • Verkondiging: Oversteken in geloof
 • 2019 12 31 Avond
 • Zingen: HH 686 : 1, 2, 3
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: HH 579 : 4, 5
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 93 : 1, 2, 3, 4
 • Zending en zegen (met gezongen ‘amen’)

 btnluisteren btndownloaden

29 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 29 december 2019
Voorganger: ds F.A. van Velzen

 • Zingen psalm 33,1+2
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Nieuwe Liedboek 318
 • Gebed
 • Bijbellezing Johannes 1,1-18
 • Zingen psalm 27,1+2
 • Verkondiging ‘Onder ons gewoond!’ – n.a.v. Johannes 1,14-18
 • Muzikale meditatie
 • Zingen Nieuwe Liedboek 534
 • Geloofsbelijdenis Zingen
 • Nieuwe Liedboek 489,1
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek 474
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

29 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 december 2019
Voorganger: ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps. 89: 1 (“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…”)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 90a: 1,2,5,6 (“O God, die droeg ons voorgeslacht…”)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel: Jacobus 2: 14-26
 • Lied 859: 1,4(“Schuldig staan wij voor U, Heer…”)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Genesis 49: 1,2; 16-21; 29-33; Hebreeën 6: 18b-20
 • Ps. 130: 3,4 (Ik heb mijn hoop gevestigd …”)
 • Preek/ Verkondiging over Genesis 49: 18
 • 2019 12 29 Ochtend
 • Thema: Hoopvol leven
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel (zie onderstaand lied)
 • Antwoordlied: Lied 512: 1,3,5,6,7 (“O Jezus, hoe vertrouwd en goed…”)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling gaven ( tijdens collecte zingen/spelen: Hemelhoog 737: “Wij zullen opstaan…”)
 • Slotlied: Lied 909: 1 (“Wat God doet, dat is welgedaan”)
 • Zegen

   btnluisteren btndownloaden

25 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 25 december 2019 - Kerst
Voorganger : Cock Kroon (Kerkelijk Werker)

Orgel : Marco Bouw
Trompet : Hans en Marco Klomp
m.m.v. projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477 : 1, 2 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98: 2 en 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Koorzang: Wijs mij de weg naar Bethlehem (HH 159)
 • Liturgische bloemschikking
 • Adventsproject
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst
 • 1e Schriftlezing Lukas 2:1-21
 • Zingen: Hoor de engelen zingen ‘d eer (koorversie)
 • 2e Schriftlezing: Titus 2:11-14
 • Zingen: NLB 481: 3
 • Verkondiging: Eén voor allen!
 • Koorzang: Mary did you know (HH 146)
 • De doven zullen horen.
 • Zingen: NLB 489: 1 en 2
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we: HH 122 in wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
 • Koorzang: Eer zij God in onze dagen HH 128
 • Zending en zegen
 • Zingen: Ere zij God

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2019, Nacht

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Kerstnachtdienst op 24 december 2019

gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren,
aanvang: 22 uur; met vanaf 21.45 zang

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
M.m.v. WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt aan de piano
Thema: O Kerstnacht, schoner dan de dagen!

 • - Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.
 • - Voor de dienst zingen we samen: ‘Dragers van Gods licht te zijn’, melodie: “Midden in de winternacht” (= lied 486 Nieuwe Liedboek)
 •  - Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Ik heb mijn hart tot U geheven (Gezangen voor Liturgie 472)
  - Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God (Tekst: Sytze de Vries, vrij naar Timothy Dudley-Smith Muziek: Walter Greatorex)
 • - Voor de dienst zingen we samen: Heerlijk klonk het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)
 • - WelcomeSingers: Als alles duister is
 • - WelcomeSingers zingen: In het licht  (Tekst: Matthijn Buwalda; muziek: Kinga Bán)
 • - Welkom.
 • - Samenzang: Lied 477: 1,2 (staande)
 • - Beginwoord en groet.
 • - Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten).
 • - Gebed.
 • - WelcomeSingers zingen: Licht van de wereld
 • - Gedicht: Een Messiaans lied (Alfred Bronswijk)
 • - WelcomeSingers zingen: Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 1-7
 • - Zingen: Jubel het uit (Joy to the World, Händel; tekst: Isaac Watts; vertaling: Mireille Schaart)
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.
 • - Samenzang: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506: 1,2,4
 • - Meditatie: O Kerstnacht, schoner dan de dagen
 • - Samenzang: Lied 483: 1,2,3
 • - WelcomeSingers zingen: Jesus, Lord, at thy birth (Sally DeFord)
 • - WelcomeSingers zingen: Ostende nobis (Taizé) Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen! Maranatha! Vertaling: Toon ons Heer, uw erbarmen. Amen! Kom spoedig!
 • - Samenzang: Lied 487: 1 (staande)
 • - Dankgebed.
 • - Collecte; WelcomeSingers zingen: Go tell it on the mountain
 • - WelcomeSingers: Goed nieuws (Graham Kendrick)
 • - Slotlied: Ere zij God (staande)
 • - Zegen
 • - Uitleidend Orgelspel 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 22 december 2019
Voorganger: ds. W.J.J. Koelewijn

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Ps.27: 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 441: 1,4,5
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Genesis 18: 9-14; Jesaja ;7: 10-14
 • Lied 157a: 4
 • Schriftlezing: Lukas 1: 18-20, 26-38
 • Lied 157a: 1,2,3
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 941
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 919: 4
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 438: 1,4
 • Gezongen amen (3x)

  btnluisteren btndownloaden

22 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 december 2019 - Vierde advent
Voorganger: ds. J. Stelwagen - Thema: Kerst en Pasen op één dag.

Welkom en mededelingen
Zingen: gezang 437:1, 4, 5 en 6 (‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’)
Stil gebed.
Votum en Groet
Zingen: Psalm 19:1 en 2 (‘De hemel roemt de Heer’)
Smeekgebed
Zingen: gezang 281:1 t/m 6 (‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)
Leefregel: Filippenzen 2:3 t/m 11
Zingen: gezang 441:1 (‘Hoe zal ik U ontvangen’)
Gebed om verlichting door de H. Geest
Kindermoment
Kinderlied
Schriftlezing: Galaten 3:23 t/m 4:7
Zingen: gezang 445:1 en 2(‘De nacht is haast ten einde’)
Schriftlezing: Mattheus 1:18 t/m 25
Zingen: gezang 259 (‘Zend ons een engel in de nacht’)
Verkondiging: ‘Kerst en Pasen op één dag!’

2019 12 22 Ochtend
Muzikale meditatie (gezang 474?)
Zingen: Lied 124 (‘Donker de nacht met sterren aan de hemel’)Bundel Hemelhoog
De kinderen komen terug
Gebeden
Inzameling van de gaven (gezang 444?)
Zingen: gezang 886 (‘Abba Vader’)
Zegen

Tekst voor de prediking: 'Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen'...(Galaten 4:4 en 5)

  btnluisteren btndownloaden

15 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 december 2019
Voorganger: ds B.G. Versteeg Nijkerkerveen

- Welkom en mededelingen
- Zingen: NLB 444:1,2,3 (Nu daagt het in het oosten)
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Zingen: NLB 23:1,2 (Ik wil van God als van mijn herder spreken)
- Gebed
- Schriftlezing: Psalm 23
- Zingen: NLB 23C:1,2 (Mijn God, mijn herder zorgt voor mij)
- Schriftlezing: Johannes 10:11-15
- Zingen: NLB 23C:3,4,5 (Al moet ik door het doodsravijn)
- Verkondiging
- Muzikale meditatie bij orgelspel
- Antwoordlied; NLB 654:5,6 (Heer Jezus die ons hebt bezocht)
- Geloofsbelijdenis
- Zingen: NLB 433:4,5 (Uw kribbe blinkt in de nacht)
- Gebeden
- Inzameling van de gaven
- Zingen: NLB 494:1,2,3 (Vanwaar zijt Gij gekomen)
- Zegen

 btnluisteren btndownloaden

15 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 december 2019 - Derde advent
Voorganger: ds. A.F. Troost uit Ermelo

• Orgelspel voor de dienst (melodie gezang 440 liedboek – zingen en bidden)
• aanvangslied psalm 27:1,2 liedboek – zingen en bidden
• stil gebed, groet en bemoediging
• samenzang gezang 433 liedboek – zingen en bidden
• inleiding op de dienst
• gebed om ontferming
• samenzang gezang 438 liedboek – zingen en bidden
• woorden ten leven
• samenzang psalm 72:1,4 liedboek – zingen en bidden
• gebed om gods geest
• moment met de kinderen (leiding nevendienst)
• lezing maleachi 3:13-20 nbv
• samenzang gezang 437:1,4,5,6 liedboek – zingen en bidden
• lezing johannes 1:1-5 nbv
• samenzang lied 157:1,2,3 hemelhoog
• verkondiging "Koning incognito"  : tekst: voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan… maleachi 3:20 nbv
• orgelspel m. gezang 543 liedboek – zingen en bidden
• samenzang tekst: andré f. troost; melodie: gezang 543 liedboek – zingen en bidden
allen:uit liefde is geboren - een glimlach van omhoog,
muziek in dove oren, - licht in een donker oog.
dwaas sloeg ik aan het dwalen, - alsof dat vrede bracht,
dolend door duizend dalen - de wanhoop schaterlacht.

jongens en mannen: krijg ik nu zo, verloren, - het loon dat ik verdien?
geen vogel meer te horen, - geen maan, geen ster te zien,
meisjes en vrouwen:
geen liefde te beleven, - geen arm meer om mij heen,
beschadigd afgeschreven, - niet welkom: zó alleen.

allen: Uw licht heeft mij gevonden, - genezend morgenlicht:
sneeuwwit mijn zwartste zonden, - geen hemelpoort nog dicht.
hoe kan ik u belonen - voor wat u deed en doet?
zon die bij ons wilt wonen, - wat bent u groot en goed!

 • Moment van gedenken
 • Zingen: Hemelhoog 444 : 3

• dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze vader
• inzameling van de gaven (tijdens orgelspel melodie: gezang 442 liedboek – zingen en bidden)
• samenzang gezang 435:1,3 liedboek – zingen en bidden
• zegen

  btnluisteren btndownloaden

8 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 8 december 2019
Voorganger: Ds. J.F. Schuitemaker

 • Welkom
 • Zingen:Psalm 27: 2,7
 • Stil gebed- Votum en groet
 • Zingen: Gezang 439: 1,2,3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Samuël 1
 • Zingen: Gezang 317
 • Preek
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:Gezang 433: 1,3,4,5
 • Voorbeden
 • Inzameling
 • Zingen: Gezang 440: 1,4
 • Zegen (gezongen amen)

 btnluisteren btndownloaden

8 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

 • Ochtenddienst op 8 december 2019 - Tweede advent
  Voorganger: Ds P.M. Sonnenberg
  2e Advent
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 208 ‘nu wordt het licht’.
 • Stil gebed, bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die ons altijd trouw blijft
Allen: en nooit laat varen het werk van zijn handen.
Voorganger :Genade en vrede voor u en jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. door de heilige Geest.
Allen: Amen

 • Lied psalmlied 16b ‘Behoud mij, o God’, 3x
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • God zegt: Ik ben de Here je God, je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zoveel van je. (Jesaja 43: 3a/4a)
 • God is een God van liefde en genade. Belijden we onze zonden, dan doet hij ze weg. Hij bevrijdt ons. (I Johannes 1:9/ psalm 103)
 • Lied HH 570 Bron van Licht en leven
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Lukas 1: 5-25
 • Lied psalm 141: 1, 2, 3
 • Preek/ Verkondiging ‘Twee stille adventsgetuigen’
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied ‘HH 729 mijn hart wacht stil op u oh Heer’
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,
 • Hoor onze persoonlijke gebeden......…
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven ondertussen Lied, 840 ‘Lieve Heer, gij zegt kom’
 • Slotlied 444: 1, 2, 3, 4 ‘Nu daagt het’
 • Zegen
  De Here zegene ons en hij behoede ons
  De Here doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
  De Here verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

  btnluisteren btndownloaden

1 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 1 december 2019 - Vesper
Voorganger: Giel Stomphorst

Lector: Ineke van den Brink
Piana: Ina Tamerus
Fluit: Geeske Telgen

Vesper: het avondgebed van de kerk.
Een vesperdienst vormt het getijdegebed aan de avond van de dag. De dag wordt afgesloten, er wordt gezongen en gebeden en er wordt een zegen gevraagd voor de nacht. De psalmen hebben een vaste plek in de liturgie, evenals de lezing uit de Bijbel en de gebeden. In de week is er geen overdenking, maar op de zondag wordt er dikwijls voorafgaand aan de lezing uit de Bijbel een korte inleiding gehouden. Kenmerkend voor deze gebedsdienst is de ruimte voor de stilte. Stilte is de golflengte van de Heilige Geest, in de stilte kunnen we Gods stem en Zijn aanwezigheid opmerken. We beginnen de dienst in stilte en we eindigen de dienst ook weer in stilte.

Orde van dienst
• Muziek
• Verstilling
• Welkom, mededelingen en korte uitleg
• Stilte
• Aansteken adventskaars
• Openingsvers: NLB 287 1, 2 en 5
• Openingsgebed
• Lied: Completen 2 (afkomstig uit de Abdij Koningsoord) - Verzonken is het licht der zon

01 12 2019 Avond

• Gebed
• Lied: NLB 887 - Wees stil en weet: Ik ben uw God
• Inleiding op de lezingen
• Muziek
• Lezing: Psalm 91: 1-16
• Psalm: NLB 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen
• Lezing: Lucas 1: 39- 56
• Stilte
• Lofzang van Maria NLB 157a - Mijn ziel maakt groot de Heer
• Gebed + stil gebed + Onze Vader
• Avondlied NLB 243, 1, 2, 5, 6 en 7 - O Heer mijn God, ook deze nacht
• Zegenbede
• Beamen met NLB 419, 1 en 3
• Muziek
• Collecte bij de uitgang

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 december 2019 - Eerste advent
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 149 : 1
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 149 : 3, 5
 • Leven naar de wil van God: Romeinen 13:8-10
 • Zingen: HH 715 : 1, 2, 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Adventsproject
 • Zingen projectlied
 • Schriftlezing: Romeinen 13:11-14
 • Zingen: HH 733 : 1, 2
 • Verkondiging: Hij is er bijna!
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: NLB 439 : 1, 3, 4
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven – Combo speelt
 • Zingen: HH 719 : 1, 2, 3, 4
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

24 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 24 november 2019 - Jeugddienst met als thema online
Voorganger: Theo de Koning

 Welkom
- Breng ons samen
- Hosanna (Hoor ons lied Heer)
Votum en groet
- Gods zegen voor jou
- Medley: Als een hert/Psalm 42
- Heart of worship
Gebed
Bijbellezen
- Jezus alleen
Overdenking
Gebed
- God van licht
Collecten en luisterlied There is a fountain
- God maakt vrij
Zegen
Slotlied en feest: Jezus overwinnaar!

btnluisteren btndownloaden

24 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 24 november 2019 - Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Dhr Cock Kroon (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
  Intochtslied: HH 667: 1
  Stil gebed
  Bemoediging en groet
  Zingen: NLB 906: 4 en 8
  Leven naar de wil van God: 1 Petrus 4: 7-11
  Zingen: Psalm 86: 4
  Gebed om de Heilige Geest
  Kindermoment voor de middenbouw - zingen: HH 503
  Schriftlezing: Handelingen 9: 36-43
  Zingen: Psalm 103: 6 en 7
  Verkondiging
  Muzikale meditatie - zingen: NLB 641: 1 en 4
  Kinderen komen terug van de kindernevendienst
  Gedenken van overleden gemeenteleden
  Zingen: NLB 758
  Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
  Inzameling van de gaven – Luisterlied: Mijn toevlucht (Sela)
  Zingen: HH 738
  Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

17 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 17 november2019
Voorganger Ds L.J. van Lingen uit Beusichem

 • Welkom en Mededelingen
 • Intochtslied: NLB 146c: 1 Alles wat adem heeft love de Here
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Lied: NLB 568a Ubi Caritas
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: NLB 968: 1, 2 De ware kerk des Heren
 • Gebed om zegen over de viering HA
 • Uitnodiging
 • Lied: NLB 377: 4, 5, 6, 7 Zoals ik ben, kom ik nabij
 • Uitdelen + uitdeelwoorden
 • Bijbeltekst: 1 Korinthe 1): 16-17
 • Lied NLB 388: 1, 4, 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
 • Dankzegging
 • Dankgebed + gebed om de Geest bij de opening van het Woord
 • Lezing: 1 Korinthe 6: 15-20 en 1 Korinthe 11: 17-22,
 • Preek: SAMEN aan Tafel, met Jezus en met elkaar.
 • Lied: NLB 975 Jezus roept hier mensen samen
 • Dankgebed
 • Lied: NLB 381: 6 Genadig heer die al mijn zwakheid weet
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

17 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 17 november 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Lied voor de dienst : Lied 212: 1, 3 en 4 ( Laten wij zingend deze dag beginnen) ,
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 81: 1,4 en 5
 • Gebed om ontferming Lied 300b ( God van ons leven, open ons hart…)Gesproken door de voorganger; de slotwoorden: steeds gesproken door de gemeente: “Heer, ontferm U”.
 • Glorialied: Lied 305: 1,2 en 3 ( Alle eer en alle glorie)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Lezing : Lucas 15: 1-3 en 11-24 NBV
 • Lied 333 (Kom , Geest van God, maak onze harten open)
 • Thema van de verkondiging : laten we feest vieren
 • Verkondiging
 • Lied Hemelhoog 479: 1,2 en 3 ( Heer, U bent mijn leven)
 • Viering van de maaltijd van de Heer
 • Onderwijzing
 • Gebeden
 • Voorbede
 • Stil gebed
 • Zingen Onze Vader: Hemelhoog 523 “Ik geloof in God de Vader” melodie :”Wat de toekomst brengen moge”.
 • Nodiging
 • Eerste lezing Psalm 16 : vers 5 en 6
 • Lied 386 :1 (Vier met alles wat in je is ) inclusief refrein
 • Tweede lezing Psalm 16 : vers 7 en 8
 • Lied 386 : 2 inclusief refrein
 • Derde lezing : Psalm 16 9-11
 • Lied 386 : 3 ( Vier met alles wat in je is ) inclusief refrein
 • Dankzegging na de maaltijd
 • Slotlied: Lied 771 ( Ik weet van een stad die komen zal)
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

14 november 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Roelof van der Weide op 14 novemeber 2019

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: ‘Ik heb mijn God, dat is genoeg’ (HH 444)
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91a: 1 en 3
 • In Memoriam
 • Zingen: Psalm 4: 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Psalm 146
 • Zingen: Psalm 146: 1 en 3
 • 2e Schriftlezing: Filippenzen 4:4-9
 • Overdenking
 • Zingen: Opwekking 392
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Hemelhoog 624: 1 en 5
 • Uitdragen van Roelof van der Weide
 • Uitleidend orgelspel: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ (HH 624)

Op de begraafplaats

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Onze Vader
 • Zending en zegen
btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

10 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 november2019
Voorganger Ds Cees Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Zingen: Votum en Groet
 • Zingen: Juich/Hij is verheerlijkt
 • Gebed
 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg
 • Schriftlezing
 • Zingen: Gebed voor de werkdag
 • Verkondiging
 • Zingen: In Jezus naam
 • Verkondiging
 • Zingen: God roept ons
 • Zingen: Belijdenis
 • Gebed + zingen Voorbedelied
 • Inzameling van de gaven: Heel uw Koninkrijk
 • Zingen: Gods zegen voor jou

 btnluisteren btndownloaden

10 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 november 2019
Voorganger: Drs. N. van der voet

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Liedboek Psalm 103C:1,2 Loof de Koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Liedboek Psalm 105:1 Loof God de Heer en laat ons blijde
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Hemelhoog 518 Heer Uw bloed dat reinigt mij
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Mattheus 19:27-20:16
 • Lied Liedboek Psalm 128:1,2,3 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
 • Preek/ Verkondiging over de arbeiders in de wijngaard
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Liedboek Gezang 210:1,3 God van hemel zee en aarde
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Hemelhoog 519:1,2,3 Heer wij komen vol verlangen
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 november2019
Voorganger Cock Kroon

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Lied 225 : 1 (Liedboek 2013)
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Lied 225 : 2 (Liedboek 2013)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 13:2-18 en 1 Thessalonicenzen 5:16-24
Zingen: Psalm 65 : 5, 6
Verkondiging: God danken onder alle omstandigheden
Zingend belijden: Psalm 67 : 3
Dankgebed I
Zingen: Lied 704 : 1 (Liedboek 2013)
Dankgebed II
Zingen: Lied 704 : 2 (Liedboek 2013)
Dankgebed III
Zingen: Lied 704 : 3 (Liedboek 2013)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 444 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middagdienst op 6 november 2019
Voorganger: Ria Scheltens Ritzema - Dankdag voor gewas en arbeid

Deze is nog niet in mijn bezit.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 november2019
Voorganger Ds. J. Stelwagen

Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 33:1 en 2
Stil gebed
Onze hulp en Groet
Zingen: psalm 33:8
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:36 t/m 11:2 en 11:8 t/m 16
Zingen: gezang 728:1 en 2
Evangelielezing: Mattheus 11:25 t/m 30
Zingen: gezang 315:1 en 2
Verkondiging over Hebr. 11:1
Zingen: gezang 727:1, 2, 3 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 89:6 en 7
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 798
Heenzending en zegen
Zingen: Amen

btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 november 2019
Voorganger: Da. A.M. Verbaan-vd Heuvel

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Plien van Leeuwen , dochter van Bo en Jojanneke van Leeuwen- de Koning
Rik Rap zal door zijn ouders, Rienie en Annet Rap-Wessels worden opgedragen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 105: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 868: 2, 3 en 5
 • Presentatie
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Luiterlied Marcel & Lydia Zimmer ´Ik wil even bij u komen´
 • Plien en Rik worden binnengedragen
 • Doopbelofte
 • Kinderen worden uitgenodigd om bij het moment van dopen en opdragen te komen kijken. Terwijl de kinderen naar voren komen zingen we:
  Hemelhoog 629 “De kracht van uw liefde”
 • Bediening van de doop
 • Woorden bij het opdragen
 • Gebed en zegen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen: Hemelhoog 61 “De Here zegent jou”
 • (Plien en Rik worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Mattheüs 21: 28-32 en 2 Korinthe 1: 20
 • Zingen: Lied 903: 1
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 939
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we of luisteren we naar Hemelhoog 593
 • Slotlied: Lied 905
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 27 oktober 2019
Spreker: Gijsbert Duijzer  - Sing-In

 • Afkondigingen en introductie op de dienst
 • Filmpje: 6 (over juicht want Jezus is Heer)
 • Juicht want Jezus is Heer / hij is verheerlijkt Filmpje:
 • Psalm 100
 • Gebed
 • Korte toelichting op het filmpje omdat deze niet gezongen wordt
 • Filmpje: 11 (thank you),
 • Votum en groet
 • Vul dit huis met uw glorie
 • Gedeelte uit psalm 62 lezen
 • Filmpje: 9 (over stil mijn ziel)
 • Stil mijn ziel
 • Filmpje: 15 (over what a beautiful name en Jezus overwinnaar)
 • What a beautiful name
 • Ik zal er zijn
 • Collecte aankondigen Laura met toelichting op het nummer Hoop in mij van Reijer
 • Tijdens collecte Hoop in mij
 • Filmpje: 10 (over Heer wijs mij uw weg)
 • Heer wijs mij uw weg
 • U leert me lopen
 • Filmpje: 13 (Jezus is de goede herder)
 • Gebed
 • Amen

btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 27 oktober 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 104 : 8, 10
 • Lezing van Gods gebod: Leviticus 25:1-7 en Galaten 5:13-14
 • Zingen: HH 276
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Eerlijk zullen we alles delen
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Koningen 21:1-21 & Openbaring 21:1-5
 • Zingen: Liedboek 843 : 1, 3, 4
 • Verkondiging – thema: Van God is de aarde!
 • 2019 10 27 ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 729 : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - Luisterlied: ‘Maak ons hart onrustig’ – Schrijvers voor gerechtigheid

Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

 • Zingen: Liedboek 978 : 1, 4
 • Zending en zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: ds. J.A. vd Berg uit Amersfoort

 • P 91: 1, 3 en 8
 • P 27: 1 en 3
 • P 27: 4 en 7
 • 453
 • 939: 1 en 2
 • 263
 • lezingen: Psalm 27 en Rom 8: 31-39

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: psalm 121 : 1 en 2 / Ik sla mijn ogen op…
 • Bemoediging en groet
 • Lied : 286 / Waar de mensen dwalen in het donker
 • Gebed van verootmoediging en ontferming
 • Hemelhoog 286 / Vader, vol van vrees en schaamte
 • Leefregel Romeinen 12: 15-21
 • Lied 974: 1 , 4 en 5 / Maak ons uw liefde God
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing : Psalm 137
 • Lied : Psalm 126 : 1 en 2/ Toen God de Heer uit ’s vijands macht …
 • Evangelielezing: Lucas 6: 20 -27
 • Lied: 339a: / U komt de lof toe, U het gezang….
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: lied 137a/ Toen wij zaten langs het water.
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven/ beamer By the rivers of Babylon/ 
 • Slotlied Lied 771 / Ik weet van een stad die komen zal
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: prop Jasper de Kok - Gez. ZWO dienst in de Maranathakerk

Helaas heb ik van deze dienst geen orde van dienst ontvangen, excuus voor het ongemak.

 btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: ds. Bernhard Reitsema uit Ermelo

 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Bron van licht en leven OTH 212.
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel/wet Mk 8:34-38 ·
 • OTH. 242
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing(en) Luk. 14:25-35, Rom. 8:14-18
 • Ps. 130:1, 4
 • Verkondiging Luk. 14:26
 • Opw. 630
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Gez. 78:1, 2, 3. (staande)
 • Zegen gezongen Amen (3x) ;

  btnluisteren btndownloaden

6 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 oktober 2019
Voorganger: ds C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 944
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 102 vers 1 en 13
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Psalm 116
 • Lied 894
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied lied 943
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 966 vers 1 en 5
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 671
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

6 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 6 oktober 2019 - Israëlzondag
Voorganger: ds. J. Sparreboom uit Sliedrecht

 • Zingen Psalm 122: 1 en 3
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 124: 4
 • Gebod Deuteronomium 6: 4 – 9
 • Zingen NwLb Gezang 868: 2 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderen kunnen naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing Romeinen 9: 1-5 en 9: 30-10: 2
 • Zingen Psalm 81: 11 en 14
 • Schriftlezing Romeinen 11: 16- 32
 • Zingen HemelHoog lied 266: 1, 2 en 3 (met notenschrift)
 • Preek n.a.v. “er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden…”, Romeinen 11: 25
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen HemelHoog lied 270: 1, 2 en 3 (met notenschrift)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Onze Vader
 • Collecte
 • Tip voor lied: Lichtstad met paarlen poorten
 • Zingen NwLb Gezang 750: 1, 6 en 7
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

4 oktober 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Gert Mastenbroek & Nathalie Wijnen
Op 4 oktober 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : ds A. Juffer
Ouderling : dhr. Cock Kroon
Organist : dhr. Wietze Leistra

btnordevandienst 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

29 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 29 september 2019
Voorganger: Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Liedboek 314 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 78 : 1, 14, 24
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Samuël 3:1-21
 • Zingen: Liedboek 944 : 1, 3, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 25 : 2, 4, 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 65 : 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Liedboek 938 : 1, 2
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

29 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 september 2019
Voorganger: ds. J. Visser

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied PSALM 130:3 staand
 • Bemoediging en groet
 • Lied PSALM 130:4 staand
 • Gebed
 • Lied Hemelhoog 603
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied Hemelhoog 101
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Jesaja 62,6-9
 • Lied NLB 749:1,2
 • Lezing Lukas 18,1-8
 • Lied Hemelhoog 473
 • Preek/Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Antwoordlied NLB 941
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (tijdens inzameling gaven: Hemelhoog 669 evt als luisterlied)
 • Slotlied NLB 215:1,2,5
 • Zending en zegen

  btnluisteren btndownloaden

22 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 22 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

 

Voorganger: ds. Scheltens-Ritzema - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Thema: Hoera, feest!  -M.m.v. band Amio

 • - Voor de dienst zingt Amio: Familie (opwekking 767) ) er mag meegezongen worden  en Geloofd zij de Heer (opwekking 78) )
 • - Welkom (door Harma Pasterkamp)
 • - Samenzang : Laat het feest zijn in de huizen (Hoor ons loflied Opwekking 553)
 • - Stil gebed en groet namens de Heer.
 • - Samenzang: Abba Vader (Opwekking 261).
 • - Gebed om de Heilige Geest
 • - Edith vertelt iets over “Prodigal song” van Laura Story
 • - We luisteren en kijken naar dit lied “Prodigal song” via de beamer.
 • - De Bijbel open: psalm 103 en Lucas 15:11-32
 • - Samenzang : Kom tot de Vader (Opwekking 599)
 • - Gedicht “Mijn geliefde kind” door Elwin Pasterkamp
 • - Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: “Hoera, feest” (Welkom thuis)
 • - Samenzang : God maakt vrij (Opwekking 720)
 • - Dankgebed/voorbeden
 • - Collecten
 • - Tijdens de collecte zingt Amio : “De kracht” (eigen lied)
 • - Slotlied: Stromen van zegen (Joh. de Heer) (staande)
 • - Zegen
 • - Amio zingt “Lovely day” (Bill Whithers)

 btnluisteren btndownloaden

22 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 september 2019
Voorganger: ds. F.A. van Velzen - Startzondag

 • Zingen Psalm 87
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 420 ‘Heer, wijs mij uw weg’
 • Gebed toenadering
 • Gebod Matteüs 5,43-48
 • Koor (met gemeente) Nieuwe Liedboek 939 ‘Op u alleen’: 1 koor – 2 koor+vrouwen/kinderen – 3 koor+allen Nieuwe
 • Liedboek 940 ‘Hide me now’ (Engelse versie): 1 koor – 2 koor+gemeente
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing Jeremia 29,4-14
 • Zingen Nieuwe Liedboek psalm 137a ‘Toen wij zaten’
 • Verkondiging ‘Rustpunt’
 • Muzikale meditatie (suggestie Nieuwe Liedboek 1010: ‘Geef vrede, Heer’)
 • Koor Opwekking 789 ‘Lopen op het water’

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

 •  Dankgebed & voorbede
 • Collecten (suggestie Hemelhoog 433: ‘Stil, mijn ziel’)
 • Koor en gemeente Hemelhoog 673 ‘Ga dan in zijn naam’
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

20 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bert van Donkelaar & Lianne van Donkelaar
Op 20 september 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : L.J. Van Lingen
Ouderling : dhr. Bert Hazeleger
Organist : dhr. Geerling Schipper
Fluitist : Rianne Stomphorst

btnordevandienst
 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk (Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

15 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • Vesper: het avondgebed van de kerk.
 • Orde van dienst:
 • Intro: Luisterlied/ muziek “Wees stil voor het aangezicht van God”
 • Welkom, mededelingen en korte uitleg
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen, gedicht
 • Openingsgebed (psalm 141)
 • Lofprijzing: lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmengebed: psalm 139
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lucas 15: 1-10
 • Stilte
 • Zingen: NLB 841:1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten…’
 • Samen zeggen we ons geloof uit met de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: NLB 157a ‘Lofzang van Maria’
 • Gebeden: dankgebed - voorbede - stil gebed - Luthers avondgebed
 • Zingen: lied 256 (3 x)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

  btnordevandienst
  btnluisteren btndownloaden

15 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 september 2019
Voorganger: ds. A. Juffer

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Kai Bos en Maria Johanna (Aimée) van Ginkel

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 315:1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: lied 315: 2
 • Gebed om ontferming
 • Vermaan Hebreeën 10:19-23
 • Zingen: Psalm 51: 4 en 5
 • Gebed om de hulp van de Heilige Geest
 • Presentatie van de dopelingen
 • Doopbelijdenis
 • Zingen lied 348: 1, 3 en 5 (tijdens dit lied worden de dopelingen binnengebracht)
 • Doopbeloften en doopgedachtenis
 • Doopgebed
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente (gemeente gaat staan)
 • We zingen staande: 348: 6,7 en 8
 • Zingen/luisterlied: ‘Ik wens jou’  Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen de kerk uitgedragen
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Op Toonhoogte 541 - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Timoteüs 1:12-17
 • Zingen: Lied 352: 1, 5 en 6
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel - of pianospel
 • Zingen: Opwekking 642 ‘De rivier’
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 705: 1 en 2
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Herold Warnies & Karen van Hunen
Op 13 september 2019 om 15.00 uur in Maranathakerk

Voorganger: ds. L.J. van Lingen

btnordevandienst
btnluisteren btndownloaden

8 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 8 september 2019

Voorganger:  Ds. F.A. van Velzen - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Zingen psalm 105,1
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen psalm 105,15+16
 • Voortzetting avondmaal
  *Geloofsbelijdenis
  *Zingen Nieuwe Liedboek 273,4+5
  *Gebed
  *Zingen Nieuwe Liedboek 968,1+2
  *Uitnodiging
  *Uitdeling & gemeenschap
  *Bijbellezing Openbaring 19,6-9
  *Zingen Nieuwe Liedboek 526,4
  *Dankzegging
 • Gebed
 • Bijbellezing Lukas 15,1-2 + 11-32
 • Verkondiging ‘Bekering in drie verschillende situaties’
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 563)
 • Zingen Nieuwe Liedboek 886
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek (psalm) 23c
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 8 september 2019
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen - Viering Heilig Avondmaal

 • Zingen psalm 36,2+3
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 517
 • Gebed
 • Kinderlied
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing Openbaring 3,14-22
 • Zingen Nieuwe liedboek 435,1+3
 • Verkondiging “Ik zal de maaltijd met hem gebruiken”
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 209)
 • Zingen Nieuwe liedboek 442
 • Viering avondmaal
  *Vrede wensen
  *Woorden instelling
  *Onderwijs
  *Gebed
  *Zingen Hemelhoog 122,2+3
  *Uitnodiging
  *Uitdeling & gemeenschap
  *Bijbellezing Openbaring 1,4-8 - 1,12-16 – 1,17-18
  *Zingen Nieuwe Liedboek 381,4 – 5 – 6
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Hemelhoog 548
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

7 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Henk van Huigenbos & Femke Boorsma
Op 7 september 2019 om 14.30 uur in Maranathakerk

Voorganger:ds. A. Groeneveld

btnordevandienst
btnluisteren btndownloaden

1 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 1 september 2019

Voorganger:  Ds. C. Hendriks - Zangdienst

 • Welkom en mededelingen
 • HH 23 Wat hou ik van uw huis (ps 84)
 • Votum en groet
 • LB 98: 1 en 3
 • Gebed
 • LB 25: 2 en 4
 • Schriftlezing psalm 100
 • LB 87
 • Verkondiging: God is goed
 • LB 100
 • Geloofsbelijdenis
 • LB 150
 • Dankgebed
 • Collecte....ondertussen zingen we LB 139A
 • Psalm 146 in de JdH versie
 • Zegen.

btnluisteren btndownloaden

1 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 september 2019
Voorganger: Da. Ronella Sonnenberg - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 216
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 24: 1, 5
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Lied HH 570 Bron van Licht en leven
 • Gebed om de Heilige Geest
  Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Ester 1 – 2: 8
 • Lied 943
 • Preek/ Verkondiging ‘God verborgen’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 919
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,....
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Afbeelding- bedoeld zonder geluid)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

25 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 25 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Gereformeerdekerk

Voorganger:  ds. M. Tahitu (Lunteren)

-Welkom
-Intochtslied: 886 : ned,engels
-Stil gebed,-Votum, Groet
-Zingen: Lied885 : 1,2
-Schriftlezing: Lukas 13 : 22 -30
-Verkondiging
-Zingen: Lied391 : 1,2,4
-Geloofsbelijdenis(gesproken)
-Zingen: Psalm 66 : 1,2
-Dankzegging en voorbede
-Collecten: 1eKerk, 2eOnderhoudsfonds
-Slotlied: 249 : 1,2,3
-Zegenbede, waarna de gemeente 3 x amen zingt

 btnluisteren btndownloaden

25 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 25 augustus 2019
Voorganger: Dhr. A. Treur uit Vinkeveen

 • Foto ter voorbereiding op het thema:
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 25 : 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 294 (De rivier)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: NLB 836 : 1 en 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Rechters 6 : 11-24
 • Lied NLB 317 : 1 en 2
 • Preek/ Verkondiging thema: “Ga dan in Zijn naam!”

Bij de preek graag 3 dia’s

1: Foto van een wijnpersbak
2: dia met daarop de woorden van de engel (God) aan Gideon onder elkaar:
vs12: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’
vs14: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’
vs16: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer
. dan één man te doen had.’
vs18: ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’
3: Foto:

 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied HH 673
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
  HH 418 zingen of het lied “Hier ben ik, Heer” (HH 301) luisteren/kijken op de beamer
 • Slotlied HH 473
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

23 augustus 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bennie Vaarkamp & Jantine van Schoonhoven
Op 23 augustus 2019 om 15.00 uur in de Oude Kerk

Voorganger:ds. van Lingen uit Beusichem
Orde van dienst is helaas niet in ons bezit.

Helaas is het niet mogelijk deze dienst mee te luisteren via onze website, dit kan wel via www.kerkdienstgemist.nl

btnordevandienst

18 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 18 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Maranathakerk

Voorganger:  Ds. L.J. van Lingen uit Beusichem

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 19:,1, 2 De hemel roemt de Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 104: 6, 7 En in het duister klinkt een hese schreeuw
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): Jona 3 en 4
 • Lied: NLB 8a: 4, 5, 6 Geen sterrenhemel houdt hem klein
 • Verkondiging: ‘En al die dieren…’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 984: 1, 2, 3 Gezegend die de wereld schept
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 984: 4, 5, 6 Gezegend die de wereld schept
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 146c: 4, 7 Hij is’t die hemelen zeeën en aarde
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

18 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 18 augustus 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 539 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 539 : 2, 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Lezing van Gods gebod: Efeze 4:25-32
 • Zingen: Liedboek 305 : 1, 2, 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Zingen: Uw woord is een lamp, HH 494
 • Kinderen na kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Samuël 2:12-26
 • Zingen: Psalm 74 : 1, 2, 13, 14
 • Verkondiging: ‘Een heilige en veilige kerk’
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 2, 6
 • Moment van gedenken: mevr. Heddema en mevr. Postma
 • Zingen: Liedboek 23b : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Luisterlied: Breng ons samen, Sela)
 • Zingen: Psalm 150 : 1, 2
 • Zegen (zingend beamen)

 btnluisterenbtndownloaden

11 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 11 augustus 2019

Voorganger:  Ds. A. Nicolai uit Barneveld - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

- Welkom
- Intochtslied: 971: 1 en 3
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Lied 244: 1 en 3
- Gebed
- Schriftlezing uit: Lucas 11: 1 t/m 13
- Zingen: Lied 896: 3, 4 en 5
- Verkondiging
- Zingen: Lied 885
- Geloofsbelijdenis, gezongen, Lied 344
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 146: 1 en 3
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt.

 btnluisteren btndownloaden

11 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 11 augustus 2019
Voorganger: ds. W. Schaap uit Veenendaal
Welkom en mededelingen

 • Zingen: Psalm 65 : 1 en 2
 • Moment van inkeer en bezinning
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 65 : 3 en 4
 • Gebed van toenadering
 • Lied 295 als gebed om de verlichting met de Heilige Geest. De voorzang wordt gesproken door de voorganger; het refrein zingt de gemeente.
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Schriftlezing: Colossenzen 1 : 1 -14
 • Zingen: Psalm 68 : 7 en 11
 • Evangelielezing Lucas 19 : 12-27
 • Zingen Lied 339a
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen Lied 351
 • Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven. Wij luisteren daarbij naar zie ik sterren aan de hemel staan
 • DE TIEN WOORDEN ALS HEENZENDING (parafrase)
 • Slotlied : Zo vrolijk als een vlinder van ds A.F.Troost op de melodie van : Op bergen en in dalen.
Zo vrolijk als een vlinder,
zo vrij en opgewekt
als één die ongehinderd
de hemel heeft ontdekt,
geloof en hoop gekregen,
als vleugels aangedaan,
de loze dood ontstegen
ben ik mezelf voortaan
Wat knelde is gestorven,
wat kwelde is vergaan-
ons leven is verborgen
bij God: een nieuw bestaan.
Als Christus zal verschijnen
verschijnt Hij niet alleen,
dan zingen al de zijnen
in paaslicht om Hem heen.
Zo vrolijk als een vlinder
leef ik voor U, o Heer;
de nacht boeit mij steeds minder,
het daglicht des te meer.
Uw liefde zal mij laven-
ik ben van nu af aan
in uw graf mee begraven
en met U opgestaan!
 • Zegen

  btnluisterenbtndownloaden

4 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 4 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Maranathakerk

Voorganger:  Prop Dhr. J. Bassie

 • Mededelingen kerkenraad
 • Intochtslied: Lied 146C: 1, 3
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 85: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  Ezechiël 47:8-12
  Openbaring 22:1-2
  Johannes 7:37-39
 • Zingen: Psalm 42: 1, 7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 678: 2, 3, 4, 9
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Psalm 81: 1, 8, 14
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 978: 1, 4
 • Zending en Zegen

 btnluisteren btndownloaden

4 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 4 augustus 2019
Voorganger: ds. A. Juffer

 • Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
 • Stil gebed
 • Lied: Ps.49:1,2
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Ps.49:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Kol.3:1-10
 • Lied 908:3,4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Luc.12:13-21
 • Lied 250 uit Hemelhoog
 • Verkondiging
 • Lied 718
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling (ev. tijdens collecte: Hemelhoog 338, ‘k Stel mijn vertrouwen…)
 • Lied: Ps.73:10
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

1 augustus 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Irene Beatrix Duister op 1 augustus 2019

Voorganger: Da A.L. Rijken-Hoevens
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Bij het binnen brengen van Irene in de kerk luisteren we naar het lied: “Als alles duister is”  (lied 598 uit de liedbundel 2013)
 • Welkom en bemoediging
 • Gedachtenis van Irene uit de familiekring Wessels
 • Zingen: “Heer, ik hoor van rijke zegen” ( lied 132 uit de bundel J. de Heer)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 41 : 10 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Zingen: psalm 42: 1 en 3
 • Schriftlezing: Mattheus 6: 25 t/m 34 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Meditatie: “Vreest niet….Ik ben je God” ( Jesaja 41: 10)
 • Zingen: De Heer is mijn herder ( lied 23 b uit de bundel 2013)
 • Gebeden: Dankgebed - Voorbede - Stil Gebed
 • Zingen: Zolang wij ademhalen ( lied 657 uit de bundel; 2013)
 • Uitgeleide
 • We zingen: “U zij de glorie, opgestane Heer” ( lied 634 uit de bundel 2013), twee verzen en daarna wordt Irene op deze melodie de kerk uitgedragen.

Bij het graf:

 • Inleidende woorden
 • Graflegging
  Onze Vader
 • Zegen
 • Dankwoord

Er is in de Maranathakerk gelegenheid tot condoleren en ontmoeting.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 28 juli 2019 Gezamenlijke dienst in Gereformeerdekerk.

Voorganger:  Dhr. Bert Fluit

 • - Aanvang
 • - Welkom/mededelingen
 • - Zingen: Lied 984: 1, 4 en 6
 • - Stil gebed
 • - Bemoediging en groet
 • - Zingen: Psalm 84: 1 en 4               
 • - Woord
 • - Gebed opening van het Woord
 • - 1e Schriftlezing 1 Koningen 19: 19 - 21
 • - Zingen: Lied 802: 1
 •  - 2e Schriftlezing Lucas 9: 51 - 62
 •  -Zingen: Lied 833 2x
 • - Verkondiging  “Volg mij!”
 • - Zingen: Lied 970
 • - Afsluiting
 • - Zingen: Lied 340b  “Geloofsbelijdenis”
 • - Dankzegging – voorbeden
 • - Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
 • - Zingen: Lied 416
 • - Zegen….. en geef ons Uw shalom, Uw vrede - gevolgd door zingen 3x Amen

btnluisteren btndownloaden

28 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 28 juli 2019
Voorganger: ds. J. Stelwagen

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: gezang 272:1, 2 en 4    
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: psalm 55:1 en 7 (psalm van de zondag)
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: lied 275 (Hemelhoog) (“Heer, ik kom tot U”)
 • Leefregel
 • Loflied: gezang 305
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar Knd
 • Lezing uit het OT: Genesis 18:20 t/m 33                                                                                                                                                                                                                 
 • Zingen: psalm 119A:1 en 4          
 • Lezing uit het NT: Lucas 11:1-13                                                                                                                                                                                                                              
 • Zingen: gezang 705:1                                                                                                                                                   
 • Verkondiging (thema: “Heer, leer ons bidden”)
 • Muzikale meditatie: eventuele suggestie: lied 214 (Hemelhoog) (“In bidden en in smeken, maak onze harten één”)
 • Antwoordlied: gezang 370
 • Gebeden
 • Collecte
 • Tijdens collecte: lied 101 (Hemelhoog) (“Als je bidt zal Hij je geven”)                                                      
 • Slotlied: Psalm 150A
 • Zegen
 • Orgelspel

 btnluisterenbtndownloaden

21 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 21 juli 2019 in de Maranathakerk

Voorganger: Ds. A.F. Troost - Gezamenlijke dienst met Gereformeerdekerk.

 • Aanvangslied psalm 27:1,5 liedboek – zingen en bidden
 • Groet, bemoediging
 • Samenzang gezang 905:1,4 liedboek – zingen en bidden
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed om gods geest
 • Lezing psalm 27 nbv
 • Samenzang psalm 103:1,5 liedboek – zingen en bidden
 • Preek "de helper die mij niet verlaat"
 • Tekst al verlaten mij vader en moeder, de heer neemt mij liefdevol aan. psalm 27:10 nbv
 • Meditatief orgelspel
 • Samenzang gezang 793 liedboek – zingen en bidden
 • Geloofsbelijdenis
 • Samenzang gezang 263 liedboek – zingen en bidden
 • Avondgebed
 • Inzameling van gaven
 • Slotlied gezang 908:1,2 liedboek – zingen en bidden
 • Heenzending en zegen

btnluisteren btndownloaden

21 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 21 juli 2019
Voorganger: ds. Jan Visser

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied Psalm 31:1,15
 • Bemoediging
 • Drempelgebed
 • Smeekgebed/ Kyrië
 • Glorialied NLB 287:1,5
 • Groet
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Psalm 31:22-25
 • Lied Psalm 138:1,4
 • Lezing 1 Thessalonicenzen 3:1-8
 • Afgesloten met "U komt de lof toe, U het gezang ".
 • Preek/Verkondiging (1 Thes 3:3)
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Antwoordlied NLB 939
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Hemelhoog 337 "De God van Abraham Izaak en Jacob)
 • Slotlied NLB 302:1,4
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden

14 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 14 juli 2019

Voorganger: Dhr. J.Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 24 : 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 130
 • Zingen: Psalm 42 : 1, 2, 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 130 : 1, 2, 3, 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 908 : 1, 2, 7
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 801 : 1, 3, 4, 5, 8
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

14 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 14 juli 2019
Voorganger: ds. F.A. van Velzen

Uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de "knop 9orde van dienst" onderaan in dit artikel

'Hij schonk gaven aan de mensen' – n.a.v. Efeziërs 4,1-16
bevestiging ambtsdragers

 • Zingen HH 49 ('Heer, U doorgrondt en kent mij')
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen HH 391 ('U roept ons samen als kerk van de Heer')
 • Gebed (toenadering)
 • Bevestiging ambtsdragers

*Afscheid van wie aftreden
*Presentatie van wie aantreden
*Opdracht
*Gelofte & bevestiging van wie nieuw aantreden
*Gebed (bevestiging)
*Zegening
*Aanvaarding & verwelkoming door gemeente

 • Zingen HH 473 (gewijzigd:'Zegen hen op die weg die zij nu gaan')
 • Gebed (verlichting)
 • Kindermoment
 • Zingen ps.68,5+6
 • Bijbellezing Efe.4,1-16
 • Zingen NLB 971 ('Zing een nieuw lied voor God de Here')
 • Verkondiging 'Hij schonk gaven aan de mensen'
 • Muzikale meditatie [suggestie: HH 698 ('Als U het huis niet bouwt')]
 • Zingen Opwekking 249 ('Heer wat een voorrecht')
 • Dankgebed & voorbede (+stil gebed & Onze Vader)
 • Collecten [liedsuggestie: HH 709 ('Wat een wonder dat ik meewerken mag')]
 • Zingen HH 452 ('O kerk, sta op met wapenrusting aan')
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

12 juli 2019, Trouwdienst (2)

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Tom de Vries & Debbie Heus
Op 12 juli 2019 bij Thom thuis om 15.30 uur

Voorganger:ds. van Lingen
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

Helaas is het niet mogeliujk deze dienst mee te luisteren.

btnordevandienst 

12 juli 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Betty Boorsma en Johan van Kessel
Op 12 juli 2019 in de Maranathakerk te Lunteren

Voorganger: W. Schaap
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

7 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 7 juli 2019

Voorganger: Dhr. Gijsbert Duijzer - Jeugddienst

Thema 'Who is your influenser?'

Voor aanvang van de dienst (ongeveer 18.50u.):
1. U roept ons samen als kerk van de Heer (Nieuwe OTH 363)
2. U maakt ons één (Nieuwe OTH 362)

Welkom en afkondigingen
3. Samen in de Naam van Jezus (Nieuwe OTH 360)

Stil gebed, bemoediging en groet
4. Onze hulp en onze verwachting (Nieuwe OTH 209)
5. Ik zal er zijn (Nieuwe OTH 189)

Gebed
6. Heer ik kom tot U (Nieuwe OTH 273)

Schriftlezing
7. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus (Marcel Zimmer) - themalied
8. Hou vol (Kees Kraaijenoord)

Overdenking
9. Zegen aanbidding (Nieuwe OTH 346)
10. Alle eer aan God (Sela)

Slotgebed

Collecte Tijdens de collecte zal het lied You Say van Lauren Daigle afgespeeld worden

Zegenbede
12. Ga nu heen in vrede (Nieuwe OTH 350)

btnluisteren btndownloaden

7 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 7 juli 2019
Voorganger: ds. Ronella Sonnenberg

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps. 8:1, 2, 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Ps 84: 1,2, 4
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Lied HH 336: groot is uw trouw oh heer
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Romeinen 12: 1-21
 • Lied 912: 1, 4, 5, 8
 • Preek/ Verkondiging 'Een betere wereld begint met jezelf?'
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 974: 1, 2, 4, 5
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en
 • Onze Vader: lied 1006
 • Inzameling van de gaven  'Heer wijs mij uw weg'.
 • Slotlied HH 687 Maak ons tot een stralend licht
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

30 juni 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 30 juni 2019

Voorganger: Ds E.J. de Ruijter

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 276: 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 146a: 1, 2, 7
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteüs 13:44-52 [NBV]
 • Zingen: Psalm 119: 13, 14
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Lied 908: 1, 2, 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Lied 670: 6 en 7
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 978: 1, 4
 • Wegzending en zegen (gezongen amen (3x))

btnluisteren btndownloaden

30 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 30 juni 2019
Voorganger: ds. W. Schaap - Overstapdienst
Orgel/piano: Jan Hendrik van Schothorst

"Jezus als vlogger"

In deze dienst staan we stil bij de overstap van kinderen van de
peuterdienst naar de kindernevendienst en van de kindernevendienst
naar de catechese.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 81: 1 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 81: 8 en 11
 • Uitleg thema overstapdienst: Jezus als vlogger
 • Filmpje via beamer, hierin stellen de kinderen zich voor aan de gemeente.

De overstapers zijn:
Malou van Dijk
Niels van Dijke
Corné Goor
Marit Plantinga
Lieke Soetendaal
Julia van den Top

 • Leefregel : De tien goede woorden van God door Ds. Schaap

1. De Here God is een bevrijder, een Redder. Hij zorgt ervoor, dat we in vrijheid mogen leven. Dat is één.
2. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en daarom willen we de Here God niet vergeten. Dat is twee.
3. Jullie hebben allemaal een naam. Hebben jullie wel eens meegemaakt, dat iemand jouw naam noemde en zei: bijvoorbeeld Chantal heeft het gedaan, terwijl jij niets had gedaan? Dat is gemeen. Je naam werd niet goed gebruikt. Zo mogen we ook de naam van God niet verkeerd gebruiken. Dat is drie
4. Denk aan de sabbatdag, zei God. Iedere week is er één dag om vrij te zijn en blij te zijn en dat moet zo blijven. Dat is vier.
5 Als je een vader en een moeder hebt mag je daar heel blij mee zijn. Dat is vijf.
6. Doodslaan is heel erg. Iedereen wil leven. Daarom is lelijk doen tegen een ander
of je vriendje opeens niet meer aankijken ook erg. Dat is zes
7. Nu iets voor de vaders en de moeders. Laten ze elkaar trouw zijn. en als het
moeilijk is, als ze ruzie hebben, laten ze proberen opnieuw te beginnen. Dat is zeven.
8. Neem nooit iets weg dat van een ander is. Dat is acht.
9. Vertel geen lelijke dingen over je klasgenoot en zeker geen dingen die niet
waar zijn. Dat is negen.
10. En wees niet jaloers op iets dat je vriendje wel heeft en jij niet. Dat is tien.

 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg, Opwekking 687
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij Uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
 • Gebed
 • Kindermoment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. lied 160
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel
in m'n slapen en ontwaken
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing:Marcus 10: 17-22 door Julia van den Top

17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 18 Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' 20 Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.' 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen
Marcus 10: 46-52 door Malou van Dijk
46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' 49 Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept u.' 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' 52 Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

 • Zingen: Lied 843 op de melodie gezang 473 Neem mijn leven.....
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Lied 386
 • Kinderen van de onderbouw komen terug
 • Overstapmoment en overhandigen jongerenbijbel
 • Woordje van de jeugdouderling
 • Gemeente zingt de overstappers toe

(melodie: Samen in de naam van Jezus)

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw
In een land van zon en regen
op je eigen benen staan
Eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan.
In een land van nu en later
doen wij nu een stapje terug
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij
Onderweg in licht en donker
draagt Gods Zegen jou en mij.
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Lied 1006 : Onze Vader in de hemel....
 • Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte film: Sela: Jezus' liefde voor mij)
 • Moment met de peuters, zij maken de overstap van peuterdienst naar kindernevendienst, door Jouke

Namen:
Tom Duijzer
Seth Donkelaar
Annelynn van Ravenswaaij
Saar van Grootheest
Tygo Bol
Roos Welink
Rosa Dirksen
Vera van Harten
Annemijn Lammers

 • Gedicht door Sonja:

Jezus volgen
Jezus volgen is veel meer,
dan bidden voor het eten.
En het is ook niet klaar als jij
zondags in de kerk hebt gezeten

Jezus prijzen is veel meer,
dan het zingen van een christelijk lied
Hem eren doe je met je hart en ziel
want dat is waar God op ziet

Jezus aanbidden is veel meer,
dan een gebed met eindeloos mooie woorden
Het gaat veel verder dan muziek maken
met harmonieuze akkoorden

Jezus dienen, en Hem volgen,
aanbidden, prijzen, eren
Is een leven geheel en al
in afhankelijkheid van de Here

't Is een keuze van je hart,
't Is een manier van leven
't Is de Geest in alle dingen
alle ruimte geven

't Is een verlangen,
heel groot en heel diep
't Is eindeloze liefde
voor Hem die jou schiep

Want Hij gaf uit liefde,
voor jou Zijn leven
Wat kun jij dan meer doen...
dan Hem te volgen heel je leven?

 • Slotlied: LB416 Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zending en zegen

btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

23 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 23 juni 2019

Voorganger: ds J.A. van den Berg - Doopdienst

Psalm 100
Stil gebed, votum groet
Psalm 8a: 1, 2 en 3

Gebed van toewijding
Opwekking 687: Heer wijs mij uw weg
Herinnering aan en onderwijs over de doop
Zingen: Sela Doop (In het water van de doop)

Inleiding naar bediening van de doop
Lied: laat de kind'ren tot Mij komen (kinderen worden binnengebracht
Voorstellen van de kinderen en hun ouders
Doopgebed
Doopgelofte
Weerklank 317: 1, 3 en 5 (wij komen bij het water saam; melodie Psalm 134)
Doopbediening
Ontsteken doopkaarsen
Vraag voor de gemeente:
Zegenlied Opwekking 185 De Here zegent jou

Dankgebed voor de doop en gebed om opening van het Woord
Kindermoment
Lezing: Johannes 2: 23 tot en met 3:21
Zingen Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij
Preek
Lied 686: De Geest des Heren heeft

Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 704 Dank, dank nu allen God
Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

23 juni 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 23 juni 2019
Prop. J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 46: 1, 3
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 834: 1, 2, 3 'Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht...'
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 16
 • Zingen: Psalm 51: 5, 7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 345: 1, 2, 3 'Gij hebt Uw Woord gegeven...'
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 968: 1, 3, 4 'De ware kerk des Heren...'
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 16: 1, 3
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

16 juni 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 16 juni 2019
Voorganger: Ds. C. Hendriks

Zangdienst mmv Gospelkoor Together uit Lunteren

• Zingen voor de dienst:
- Opwekking 733: Tienduizend redenen
- Hemelhoog 223: 1 en 4

• Mededelingen

• Together zingt:
- Votum en groet
- Our joyful song
- Full control

• Gebed

• Samenzang:
- Hemelhoog 221: De wind steekt op

• Schriftlezing: Handelingen 2:1 – 13 (nieuwe bijbelvertaling)

• Samenzang:
- Psalm 105:1 (oude berijming)

• Overdenking 'Welke taal spreek jij?'

• Muzikale meditatie die overgaat in samenzang

• Samenzang:
- Opwekking 343: Heilige geest van God (2x)

• Gebed

• Inzameling van de gaven
Tijdens collecte luisteren/zingen:
Opwekking 741: Als een vuur van binnen

• Together zingt:
- Ik zal er zijn
- Beyond the rain
- Seek first His kingdom

• Zegen

• Samenzang:
- Gods zegen voor jou (Sela)

Na de dienst is er koffie en thee

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

16 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 16 juni 2019
Voorganger: ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: "Wat hou ik van uw huis" (Hemelhoog 23, Psalmen voor nu, 84. Totdat het veilig is)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: 149: 1,2
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: "Heer, ik hoor van rijke zegen..." (Hemelhoog 228: 1,3,6/ Evang. Liedbundel 147: 1.3.6)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Psalm 139: 1-24
 • Lied: 139: 1,2,14
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: 780: 1,2,3,4,5 ("In de schoot van mijn moeder geweven...")
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: 139b: 1,2 ("Heer, U doorgrondt en kent mij...")
 • Zegen (3 x Amen)

btnluisterenbtndownloaden

10 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 juni 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

Uitgewerkte orde van dienst met de liederen etc kunt u vinden onder de knop "orde van dienst" onderaan.

 • Zingen voor de dienst: HH 226: 1 en 3
 • IKK. De Regenboog: 'De kracht van uw liefde' (met samenzang)
 • Arr. S.Dunn
 • Afkondigingen
 • Gemeente gaat staan
 • Zingen : Psalm 118: 1
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 118: 7 en 9
 • Gemeente gaat zitten
 • IKK. De Regenboog (Blok 1) :
  - 'Santo' T.W. Aas
  - 'Heer u bent mijn leven' (met samenzang) Arr. E.v.d. Veen
 • God is trouw. J.Mulder
 • Gebed
 • Zingen: NLB 670: 1-2-6-7
 • Schriftlezing, Joh, 16: 5-14
 • Zingen : HH 590
 • Schriftlezing: Handelingen 1:12-14 en Handelingen 2: 1-4
 • Zingen: Psalm: 119: 6
 • Overdenking: 'Nooit meer alleen'
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 223: 1,2 en 4
 • Gedicht: 'Met brandend hart' (Franciska Roelofsen)
 • Zingen: HH 627: 1 en 2
 • Gebed
 • Tijdens de collecte zingen we: 'Lichtstad met uw paarlen poorten'
 • IKK. De Regenboog (Blok 2):
  - 'Spirit of the living God' Arr M.Zonneberg
  - 'Juich voor God' M.den Toom
  - 'De Eeuwige' M.den Toom
 • Gemeente gaat staan
 • Zegen
 • IKK. de Regenboog 'Ga met God' (met samenzang) Arr J.Bredewout

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

9 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 9 juni 2019
Voorganger: ds. F. van Velzen

'Een brief van Jezus' – n.a.v. 2 Korintiërs 3,1-6
Lunteren – Maranathakerk – 1e pinksterdag

Uitgewerkte orde van dienst met de liederen etc kunt u vinden onder de knop "orde van dienst" onderaan.

 • Zingen HH 696 (Omdat de Heer verrezen is)
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen HH 399 (Samen in de naam van Jezus)
 • Gebed (toenadering)
 • Gebod Johannes 13,31-35
 • Zingen ps.133
 • Gebed (verlichting)
 • Kindermoment
 • Zingen HH 222 (Door de kracht)
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing 1 Handelingen 2,1-7+16-21+41-47
 • Zingen NLB 680,2+3 (Waar Gij niet zijt, is het bestaan)
 • Bijbellezing 2 2Korintiërs 3,1-6
 • Zingen NLB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
 • Verkondiging 'Een brief van Jezus'
 • Muzikale meditatie (bijv. HH 232: Laat het huis gevuld zijn)
 • Zingen HH 103,1+4+5 (Meester, tot wie zouden wij gaan?)
 • Kinderen terug
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten (~lied – bijv. HH 221: De wind steekt op)
 • Zingen NLB 672,1+3+7 (Komt, laat ons deze dag)
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

7 juni 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Alex van den Brink & Julia Soons
Op 7 juni 2019 in de Maranathakerk te Lunteren

Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

2 juni 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 2 juni 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 25 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 25 : 7, 10
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Genesis 45:1-28
 • Zingen: Lied 859 : 1, 2, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 642 : 1, 4, 5, 6, 7
 • Belijdend zingend het geloof: Lied 342 : 1, 2, 3, 4, 5
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 17 : 2, 3, 7
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

2 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 2 juni 2019
Voorganger: ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps.31:1,15
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 195
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: 1Joh.4:7-13
 • Lied 568a 2x (Hemelhoog 405)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment. Kinderlied. Knd.
 • Lezingen Openb.21:1-4; Joh.14:15-21
 • Lied 670:1,2,3,7
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 663
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - Tijdens de collecte HH 228:1-3
 • Slotlied 302:4
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

30 mei 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 30 mei 2019
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • Orgelspel
 • Intochtspsalm: Psalm 47: 1,2 (staande)
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 47: 3 (waarna we gaan zitten).
 • Gedicht Hemelvaart (Jaap Zijlstra)
 • Zingen: Gezang 231: 1,2 (Liedboek voor de kerken)
 • Gebed
 • De Bijbel open: Johannes 3: 1-13
 • Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217
 • De Bijbel open: Handelingen 1: 1-14
 • Zingen: Al heeft Hij ons verlaten, Lied 663
 • Verkondiging Hij zal op dezelfde wijze terugkomen
 • Zingen: Psalm 68: 6,7
 • Dankgebed
 • Collecten
 • Slotlied: Lied 412: 5,6
 • Zegen, waarna zingen: Lied 415:3
 • Orgelspel

btnluisteren btndownloaden

29 mei 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Nico Pater en Mariëlle Verbeek
Op 29 mei 2019 in de Maranathakerk te Lunteren

Voorganger: L.J. van Lingen
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

29 mei 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Dick van Dijk op 29 mei 2019

Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

26 mei 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 26 mei 2019
Voorganger: ds. J.A. v.d. Berg uit Amersfoort

 • Welkom
 • P 121
 • Stil gebed, votum en groet
 • P 134
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • NB 381: 1 en 2
 • Nodiging
 • Bediening
 • Belijdenislied NLB 340b
 • Gebed
 • Psalm 134 & Filippenzen 4:1-9
 • NLB 645: 1, 2 en 3
 • Muzikale meditatie
 • NLB 512: 1,2 , 5 en 7
 • Gebeden
 • Collecte
 • NLB 416
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

26 mei 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 26 mei 2019
Voorganger: ds. J.A. v.d Berg uit Amersfoort

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 24
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 44 / NLB 130c: 1 en 2
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 Thess 5: 5b-11
 • HH 44 / NLB 130c: 3 en 4
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied: Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
 • NLB 643: 1 en 5
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 644: 1, 3, 5
 • We wensen elkaar de vrede van Christus
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH539
 • Nodiging
 • Bediening
 • Na tafel 1: Lezen P 103:1-4 Zingen Ps 103:2
 • Na tafel 2:Lezen P 103:8-12 Zingen P 103:5
 • Na tafel 3:Lezen P 103:15-20 zingen P 103:9
 • Gebed
 • Slotlied: Weerklank 422 (Christus, machtig zegevierend)
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

19 mei 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 19 mei 2019
Voorganger: Ds. E.J. de Ruiter

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 657: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 657: 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 17:9-26 [NBV]
 • Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5
 • Verkondiging: 'Laat hen allen één zijn' Joh. 17:21
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Lied 970
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Lied 670: 6 en 7
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 655
 • Wegzending en zegen (gezongen amen (3x))

btnluisteren btndownloaden

19 mei 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 19 mei 2019
Voorganger: Ds W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm: 146: 1,2 en 3
 • Moment van inkeer en bezinning
 • Bemoediging en groet
 • Gemeente mag gaan zitten
 • Gesprek vooraf over zondag cantate.
 • Zingen: Lied 146a : 1
 • Gebed
 • Zingen: Lied 1005 Nederlandse tekst ( zoekend naar licht....)
 • Lezing : Deuteronomium 6 : 4-8 en Leviticus 19 : 18b: Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.
 • Zingen: Psalm 116 : 1
 • Kindermoment
 • Zingen het projectlied pinksteren
 • Schriftlezing: 1 Johannes : 4: 7-10
 • Lied : 838 : 1
 • Evangelielezing: Johannes 14: 15-31
 • Zingen: Psalm 18:1
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 754
 • Inzameling van de gaven. Wij luisteren daarbij naar Lied 660 Hemelhoog/ Opwekking 402
 • Dankgebed, voorbeden en samen het Onze Vader
 • Slotlied : 423
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

12 mei 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 12 mei 2019
Voorganger: Gerald Troost

Gezamenlijke jeugddienst in de Gereformeerdekerk

Themadienst 'Strijden voor eenheid'

 • (Mededelingen door de ouderling van dienst)
 • We beginnen de bijeenkomst met twee liederen:

· Heer U bent welkom Opwekking 573
· 10.000 redenen Opwekking 733

 • Welkom en gebed (Gerald)
 • Samenzang

· Hosanna, met ons lied Heer (Opwekking 685)
· De kracht van uw liefde (Opwekking 488)

 • Sololied: Hemelhoog
 • Sololied: Ons hart gaat naar U uit
 • Preek 'Strijden voor eenheid' (Gerald)
 • Sololied: Je laatste dag
 • Samenzang: Jezus alles geef ik U Opwekking 582
 • Gebed (Gerald)
 • Collecte
 • Zegenlied 'Zegen mij' Opwekking 710

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

12 mei 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 12 mei 2019
Voorganger: Ds J. van Slooten

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van intocht: Psalm 66: 1
 • Stil gebed / Votum en Groet

V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

 • Groet
 • Zingen Psalm 66: 5
 • Drempelgebed
 • Tien Woorden
 • Zingen Psalm 119a: 1 en 4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Zingen LLvO 65 'Zoek de stilte en vind de ruimte', 1, 2 en 3
Zoek de stilte, vind de ruimte
in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden,
wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar,
wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar,
wat tot onze vrede dient.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimt in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons de moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.
Laten wij inzijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimtemoet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!
 • Kindermoment en kinderlied: 'Abraham, Abraham' van Hanna Lam, 1, 2 en 3
 • Kinderen gaan naar de Nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Genesis 22: 1-19
 • Zingen Lied 413: 1, 2 en 3
 • 2e Schriftlezing: Lucas 18: 9-14
 • Zingen Lied 209: 1, 2 en 3
 • Verkondiging
 • Meditatief muzikaal moment
 • Zingen Psalm 87: 1, 2, 3 en 4
 • Kinderen komen terug uit de Nevendienst
 • Eventuele pastorale mededelingen
 • Voorbeden / Stil gebed / gezamenlijk 'Onze Vader'
 • Collecte
 • Slotzang Lied 1016: 1, 2, 3 en 4
 • Zegen
 • Zingen 3 x Amen

  btnluisteren btndownloaden

5 mei 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 mei 2019
Voorganger: Ds. G.A. Kansen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 96: 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 871
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 96
 • Lied 655
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Lied 103c: 1, 3 en 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 195
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Lied 415: 1 en 2
 • Zegen
 • Lied 415: 3

btnluisteren btndownloaden

5 mei 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 mei 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

  btnluisteren btndownloaden