30 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 30 juni 2019
Voorganger: ds. W. Schaap - Overstapdienst
Orgel/piano: Jan Hendrik van Schothorst

"Jezus als vlogger"

In deze dienst staan we stil bij de overstap van kinderen van de
peuterdienst naar de kindernevendienst en van de kindernevendienst
naar de catechese.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 81: 1 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 81: 8 en 11
 • Uitleg thema overstapdienst: Jezus als vlogger
 • Filmpje via beamer, hierin stellen de kinderen zich voor aan de gemeente.

De overstapers zijn:
Malou van Dijk
Niels van Dijke
Corné Goor
Marit Plantinga
Lieke Soetendaal
Julia van den Top

 • Leefregel : De tien goede woorden van God door Ds. Schaap

1. De Here God is een bevrijder, een Redder. Hij zorgt ervoor, dat we in vrijheid mogen leven. Dat is één.
2. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en daarom willen we de Here God niet vergeten. Dat is twee.
3. Jullie hebben allemaal een naam. Hebben jullie wel eens meegemaakt, dat iemand jouw naam noemde en zei: bijvoorbeeld Chantal heeft het gedaan, terwijl jij niets had gedaan? Dat is gemeen. Je naam werd niet goed gebruikt. Zo mogen we ook de naam van God niet verkeerd gebruiken. Dat is drie
4. Denk aan de sabbatdag, zei God. Iedere week is er één dag om vrij te zijn en blij te zijn en dat moet zo blijven. Dat is vier.
5 Als je een vader en een moeder hebt mag je daar heel blij mee zijn. Dat is vijf.
6. Doodslaan is heel erg. Iedereen wil leven. Daarom is lelijk doen tegen een ander
of je vriendje opeens niet meer aankijken ook erg. Dat is zes
7. Nu iets voor de vaders en de moeders. Laten ze elkaar trouw zijn. en als het
moeilijk is, als ze ruzie hebben, laten ze proberen opnieuw te beginnen. Dat is zeven.
8. Neem nooit iets weg dat van een ander is. Dat is acht.
9. Vertel geen lelijke dingen over je klasgenoot en zeker geen dingen die niet
waar zijn. Dat is negen.
10. En wees niet jaloers op iets dat je vriendje wel heeft en jij niet. Dat is tien.

 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg, Opwekking 687
Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij Uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
 • Gebed
 • Kindermoment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. lied 160
'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel
in m'n slapen en ontwaken
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing:Marcus 10: 17-22 door Julia van den Top

17 Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 18 Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 19 U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' 20 Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.' 22 Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen
Marcus 10: 46-52 door Malou van Dijk
46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' 49 Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept u.' 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' 52 Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

 • Zingen: Lied 843 op de melodie gezang 473 Neem mijn leven.....
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Lied 386
 • Kinderen van de onderbouw komen terug
 • Overstapmoment en overhandigen jongerenbijbel
 • Woordje van de jeugdouderling
 • Gemeente zingt de overstappers toe

(melodie: Samen in de naam van Jezus)

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw
In een land van zon en regen
op je eigen benen staan
Eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan.
In een land van nu en later
doen wij nu een stapje terug
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij
Onderweg in licht en donker
draagt Gods Zegen jou en mij.
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Lied 1006 : Onze Vader in de hemel....
 • Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte film: Sela: Jezus' liefde voor mij)
 • Moment met de peuters, zij maken de overstap van peuterdienst naar kindernevendienst, door Jouke

Namen:
Tom Duijzer
Seth Donkelaar
Annelynn van Ravenswaaij
Saar van Grootheest
Tygo Bol
Roos Welink
Rosa Dirksen
Vera van Harten
Annemijn Lammers

 • Gedicht door Sonja:

Jezus volgen
Jezus volgen is veel meer,
dan bidden voor het eten.
En het is ook niet klaar als jij
zondags in de kerk hebt gezeten

Jezus prijzen is veel meer,
dan het zingen van een christelijk lied
Hem eren doe je met je hart en ziel
want dat is waar God op ziet

Jezus aanbidden is veel meer,
dan een gebed met eindeloos mooie woorden
Het gaat veel verder dan muziek maken
met harmonieuze akkoorden

Jezus dienen, en Hem volgen,
aanbidden, prijzen, eren
Is een leven geheel en al
in afhankelijkheid van de Here

't Is een keuze van je hart,
't Is een manier van leven
't Is de Geest in alle dingen
alle ruimte geven

't Is een verlangen,
heel groot en heel diep
't Is eindeloze liefde
voor Hem die jou schiep

Want Hij gaf uit liefde,
voor jou Zijn leven
Wat kun jij dan meer doen...
dan Hem te volgen heel je leven?

 • Slotlied: LB416 Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zending en zegen

btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden