Programma Vorming en Toerusting 2021-2022

We leren van de Prediker: "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel." Sommige dingen kunnen we goed plannen en beheren en andere dingen waar we dagelijks onzeker over zijn. Een van die onzekere dingen is wat de toekomst voor ons in petto heeft.

Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk seizoen dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met krimp en tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot bezinning en focus. We doen dit vol hoop en in vertrouwen. De toekomst van de kerk – en van onze wereld – is immers niet aan ons maar aan God: Van U is de toekomst. Dit jaarthema daagt onze gemeente uit om te ontdekken waar wij in onze lokale situatie toe geroepen worden. Hoopvol omdat aan God de toekomst is; ontspannen en met vreugde omdat zijn genade ons draagt. Genade is de grondtoon waarop het hele jaar is gebaseerd.

Er zijn lange tijden verstreken waarin we elkaars aanwezigheid en het samen onderweg zijn de laatste tijd gewoon hebben gemist. Dit heeft er natuurlijk ook toe bijgedragen dat de toekomst voor sommigen ook onzeker is. Ondanks de onzekerheid hebben we elkaar ook nodig en is er veel te doen. “Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje”, is de uitspraak die aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor Zijn Kerk zorgen, dat ontspant enorm.

Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest, om Zijn liefde te ontvangen en te delen, om onze ziel te voeden met Zijn Woord, om biddend onze weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste.

We weten niet wat ons te wachten staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen gaan, omdat Hij de toekomst in Zijn hand houdt.

Daarom een vriendelijke uitnodiging aan u om ook het nieuwe seizoen Gods aanwezigheid te zoeken, van Jezus te leren en ons door Zijn Geest te laten leiden. Van harte welkom in de diensten of in één of meerdere momenten van samenzijn, die we ook dit seizoen van uit Vorming en Toerusting aanbieden. Momenten van verdieping, maar ook van ontspanning. Ook dit seizoen is er weer een divers aanbod, wat in de komende weken nog meer vorm zal krijgen. We kijken er naar uit om zo in geloof de toekomst tegemoet te gaan.

Het Ministryteam

We vinden het belangrijk om elkaar te dragen in de gebeden. U kunt op verschillende manieren om voorbede vragen:
  • U kunt uw gebedspunt kenbaar maken aan de dienstdoende predikant.
  • U kunt uw gebedspunt voor de dienst in het voorbedeboek schrijven, deze ligt in de hal van de kerk.
  • U kunt de gebedsgroep vragen om in hun bijeenkomst op woensdagavond of vrijdagochtend er voor te bidden.
  • En u kunt na de ochtenddienst aan de mensen van het gebedsteam om een persoonlijke voorbede te vragen. Zij hebben zich goed voorbereid en zijn vertrouwd met deze vorm van voorbede. U vind hen na de dienst in de zijzaal. Ze zijn herkenbaar aan het rode keykoord. Schroom niet, ze zijn er voor u.
Sommige verzoeken om voorbede lenen zich niet voor gebed in de kerkdienst omdat ze bijvoorbeeld te persoonlijk zijn. De mensen van het gebedsteam nemen de tijd om naar uw vraag te luisteren en voor u te bidden. Het Ministryteam is te bereiken op telefoonnummer 06-837 067 66.

Belijdeniscatechese

Inmiddels heeft een aantal gemeenteleden zich aangemeld voor de belijdeniscatechisatie; fijn dat zij deze stap gezet hebben om in de komende maanden heel bewust bezig te zijn met dat wat geloven, hopen en liefhebben betekent. Er is momenteel nog genoeg ruimte om ook aan te schuiven, na de ochtenddienst op de startzondag (26 september) is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, je aan te melden of je vragen te stellen over ‘het hoe en wat’ van belijdeniscatechisatie.

We starten in de eerste week van oktober en er zijn in totaal 12 gelegenheden waar we elkaar zullen ontmoeten. We gaan het boek “Dogmatiek voor iedereen” gebruiken als gespreksdocument.

Geloofsbelijdenis afleggen in onze christelijke gemeente is een persoonlijk en belangrijk moment op de weg van jouw geloof. Tijdens het volgen van belijdeniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik ben gedoopt), aan wie je behoort (Jezus Christus) en wie om je heen staat en jou ondersteunt (de gemeente als een geloofsgezin). Het volgen van deze catechese en het in het openbaar uitspreken van je ja-woord aan God helpt je om je geloof vorm te geven, te versterken en te vieren.

Laat het mij gerust per e-mail of telefonisch weten als je interesse hebt.Jacques Steenkamp 06-39861537 predikant@maranathakerk.net

Johannes Calvijn en zijn toekomstverwachting

In de Maranathakerk staan we in het nieuwe seizoen op verschillende manieren stil bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Van U is de toekomst.’

Op woensdagavond 29 september (19.45 uur – ca. 21.30 uur) zal daarom dr. J. Hoek uit Veenendaal spreken over de christelijke toekomstverwachting die de reformator Johannes Calvijn (1509 – 1564) had.

Naast de inleiding die dr. Hoek hierover zal houden zal er ook de nodige ruimte zijn om van gedachten te wisselen over dat wat gehoord hebben.

Een ieder is van harte welkom!

Cursus discipelschap: Leren dienen in de gaven van de Geest

Als vervolg op de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” willen we jullie dit seizoen de cursus “Leren dienen in de gaven van de Geest” aanbieden.”

We geloven dat het ons als gemeente zal helpen te ontdekken wat de opdracht en belofte betekent die Jezus deed en hoe dit in ons dagelijks leven vorm mag krijgen.

Jezus zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Johannes 14:12-14

Ook als je de cursus “Leren leven in de kracht van Jezus” niet hebt gevolgd ben je van harte welkom voor deze cursus. Eens in de twee weken is er een cursusavond waarbij we elkaar ontmoeten, onderwijs ontvangen, in groepjes bespreken en waar mogelijk beoefenen. Bij de data is te zien welke onderwerpen er aan de orde komen.

Tussen de lesavonden door werk je thuis zelfstandig in een dagboek, met als onderwerp: “de Heilige Geest werkt dóór ons”. Elke dag bestaat uit twee pagina’s met een vaste opbouw: een sleutelvers, een stukje onderwijs, een getuigenis, een toepassing en een gebed.

Door middel van een groepsapp houden we onderling contact, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en opbouwen als Lichaam van Christus.

Gebedsgroep

In handelingen 1 vers 14 staat: “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed”. Wat maakte nu dat zij samen gingen bidden?

Ze deelden geloof in Jezus, verlangen naar Jezus en ook de kracht om door te gaan nadat Hij naar de hemel was gegaan. Zo willen we ook als gemeenteleden samen bidden om Gods genade, kracht en wijsheid voor onze gemeente.

Elke woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur gebedsgroep.
Contactpersoon Kees Verkerk.

Elke eerste vrijdag van de maand 9.00-10.00 uur gebedsgroep.
Contactpersoon Marian Goor.

De F.E.G.T-groep

Sinds enige tijd hebben enkele bezitters van een racefiets de handen ineen geslagen en samen de ‘F.E.G.T.-groep gevormd. F.E.G.T. staat voor: fietsen en geloven tegelijk!

Het blijkt dat fietsen en het delen van levens- en geloofservaringen prima te combineren is. Met enige regelmaat willen we een route rijden en wellicht komt er een moment dat we zelfs een paar dagen in ‘afzondering’ gaan om overdags kilometers te maken en ’s avonds een goed gesprek te voeren aan de hand van een Bijbelgedeelte, film, muziek of boek.

Wie zich wil aansluiten is van harte welkom! Voor meer informatie: Cock Kroon (kw@maranathakerk.net, 06 112 80 241), Pieter van Leusden (pieter.van.leusden@maranathakerk.net) of Martin van de Bunt (hvvm@live.nl).

Christelijke meditatie

Thema: Luisteren in stilte

Heb jij het druk? Of ervaar je op een andere manier stress? Kom dan juist naar deze avonden. Ze duren een uur.

Daarin leren we technieken aan om bewust om te gaan met stress waardoor het kan verminderen. Dit kan ook behulpzaam zijn in het leven van alledag.

Voor het andere deel richten we ons in een ontvankelijke houding naar God en Zijn woorden. Dit kan op allerlei manieren. Vanuit onze rijke, geloofstraditie zullen we verschillende vormen van christelijke meditatie beoefenen.

Datum: 24 nov, 15 dec, 12 jan 2022,
2 febr 2022, 9 mrt 2022

Aanvang: 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur
(inloop/koffie vanaf 19.45 uur)

Meer informatie en aanmelden:
Via de link

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk.
Ook is het mogelijk om één avond te volgen.
Contact: Jelma van Roest, jelma@praktijkvanroest.nl

Kloosterweekend

Kloosterweekend Willibrordusabdij Doetinchem

“Mijn vrede geef ik u”

Dit retraiteweekend zijn we te gast in stiltecentrum Bethlehem van de Benedictijner Willibrordsabdij even buiten Doetinchem. De Bijbelse betekenis van vrede, shalom, gaat verder dan de afwezigheid van oorlog. Vrede heeft betrekking op de goede en rechte verhoudingen tussen mensen en in onze verhouding tot onze leefomgeving. Deze vrede met elkaar hangt samen met de vrede heerst in onszelf. De vrede van Christus geeft een diepe rust en brengt ons tegelijk in beweging.

We vlechten ons programma in de getijdegebeden van de broeders. Pax, het Latijnse woord voor vrede, heeft een centrale plek in de benedictijnse spiritualiteit. De abdij staat op het mooie landgoed van kasteel Slangenburg; het is een plek om op adem te komen.

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan deze retraite

Begeleiding: Ronald Tamerus en Kees Verduijn
informatie: mail naar: cverduijn63@gmail.com
Datum: vrijdag 25 maart 2022 16.00 uur – zondag 27 maart 2022 ca 14.00 uur
Kosten: ca. € 180,-
Adres: Stiltecentrum Betlehem – Sint Willibrordsabdij
Abdijlaan 1 – 7004 JL Doetinchem www.willibrordsabdij.nl

Opgave voor 1 december 2021: mail naar cverduijn63@gmail.com om je aan te melden.

(e.e.a. onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Ook in de coronatijd is er ruimte voor gasten bij de Willibrordusabdij. Stiltecentrum Bethlehem is ruim opgezet, ieder heeft een eigen kamer. Het gastenverblijf is onlangs geheel gerenoveerd. Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de voorschriften betreffende de coronaepidemie)

Alpha-cursus in de Muldersschuur

Maandag 27 september vind er in de muldersschuur,  Roskammersteeg 5  in Lunteren vanaf 20 uur een informatieavond plaats over het komende Alpha seizoen, georganiseerd door de interkerkelijke samenwerking “De Vluchtheuvel”.

Daarna start wij op maandag 4 oktober de Alpha cursus. In twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten en een zaterdag gaan de deelnemers het avontuur aan om in hun reis te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Wij eten samen, krijgen een inleiding over een onderwerp en praten daar in kleine groepjes over door. Wil je meer informatie over Alpha, of wil jij je opgeven, neem dan contact op met Martin van de Vendel, telefoonnummer 06-55196291 of per mail mgvdvendel@gmail.com.

GG-groepen

Na een bizarre periode waarin we elkaar niet konden ontmoeten, zoals we gewend waren en zoals we graag wilden, zijn er gelukkig inmiddels weer meer mogelijkheden gekomen om bij elkaar te komen.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en er is weer prachtig nieuw materiaal geschreven voor de GGG groepen. Het thema is ‘Ontmoetingen met Jezus’.

Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en nog vele anderen die Jezus ontmoet hebben. Jezus ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het diepst van je wezen. Hij roept je op om je leven aan hem toe te wijden.

In dit gespreksmateriaal wordt je betrokken bij vijftien ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonderlijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor mensen in beweging gezet die de wereld veranderden. Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je veel plezier met dit gespreksmateriaal voor je Groeigroep. En vooral: ontmoet elkaar en ontmoet Jezus!

Via deze link lees je nog meer over het nieuwe materiaal.

We hopen dat dit jullie enthousiast maakt om ook het komende seizoen Jezus en elkaar te gaan ontmoeten.

Lees je dit en wil je meer informatie over Gemeente-Groei-Groepen? Of graag deel worden van een groeigroep? Neem dan even contact op met Caroliene van den Berg 0636205472 of ajh.vandenberg@hetnet.nl

Bijbelgesprekskringen 50+

In de maand oktober hopen we als bijbelgesprekskring(en) weer op de ‘normale’ wijze bij elkaar te komen. Gelukkig waren er in de achterliggende maanden huiskamers, tuinen en veranda’s waar we in kleine groepen samen het gesprek zochten maar toch zien we wel uit naar de ontmoeting met elkaar in een van de zalen van de Maranathakerk.

Op dinsdagavond 5 oktober (19.45 uur – 21.30 uur) en op donderdagmiddag 7 oktober (14.30 uur – 16.00 uur) starten we als bijbelgesprekskringen 50+. Een ieder die de 50 jaar gepasseerd is, mag en kan aanschuiven.

Zowel de avond- als middagkring wordt gekenmerkt door ontmoeting en bezinning. We lezen dit seizoen de brief van de apostel Jakobus en maken gebruik van het bijbelstudieboekje ‘Geloven en doen’.

Voor aanmelding of vragen kunt u mij bellen, appen of mailen met Cock Kroon: kw@maranathakerk.net / 06 112 80 241.

Bijbelgesprekskring "De Bron"

Elke eerste dinsdag van de maand houden we Bijbelkring in de kerk, van 19:45 – 21:30 uur

Naar aanleiding van een boekje van het evangelisch werkverband gaan we met elkaar in gesprek over het geloof en actuele levensvragen.

De leeftijd van de leden varieert van 50 tot 80 jaar.

Ben je voorgaande jaren er al geweest dan weet je de weg, maar ook nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!

Meer informatie of aanmelden kan bij: andriesvandentop@gmail.com

Data waarop deze avonden worden gehouden:
dinsdag 7 september 2021
dinsdag 5 oktober 2021
dinsdag 2 november 2021
dinsdag 7 december 2021
dinsdag 4 januari 2022
dinsdag 1 februari 2022
dinsdag 1 maart 2022
dinsdag 5 april 2022
dinsdag  3 mei 2022
dinsdag 7 juni 2022

Seniorenmiddag

Dit seizoen hopen we weer seniorenmiddagen te organiseren. Deze middagen kenmerken zich door ontmoeting, bezinning en ontspanning.

We maken kennis met verschillende onderwerpen of (Bijbelse) thema’s.

Twee van de vier middagen sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Meer informatie volgt.

Huiskamergesprekken

Gedurende het seizoen worden per wijk/straat gespreksavonden georganiseerd rondom het jaarthema in groepen van 10 á 15 personen o.l.v. de sectieouderling en pastorale medewerkers.

Handwerkgroep

Gezellig samen, haken, breien of borduren, voor vrouwen vanaf 50 jaar.

Vanaf woensdag 8 september elke woensdagmiddag van 14:00-16:00 in de Maranathakerk.

Kosten € 2,- per keer, hiervan organiseren we één keer per jaar een uitje voor iedereen.

Contactpersoon Dini Hendriksen.

Vrouwendag

Let op:

Gezien de ontwikkelingen en maatregelen rondom Corona hebben wij besloten om de Vrouwendag van 19 maart a.s. uit te stellen. We hopen binnenkort een nieuwe datum te communiceren waarop we elkaar en God gaan ontmoeten.

Organisatie Vrouwendag

Thema “Kom te voorschijn” met onder andere Mirjam van der Vegt.

Activiteiten Groene Kerk

Elke daad van zorg heeft impact, elke stap van bescherming, van aandacht, van liefde voor alles wat leeft doet er toe. Iedere stap brengt hoop en kan uitgroeien tot iets groots.

De taakgroep Groene Kerk zoekt naar manieren waarop we onze goede zorg vorm kunnen geven. Dat doen we in verschillende activiteiten:

Gospel workshop

Activiteit

Gospelworshop

Omschrijving activiteit

Workshop onder leiding van Andre Bijleveld.

Gospelkoor Next Generation zal aansluitend tijdens de avonddienst optreden,  samen met de deelnemers van de workshop.

Doelgroep/Leeftijd

Zangliefhebbers vanaf 16 jaar

Datum

19 juni 2022

Plaats

Maranathakerk

Tijd

14.30 – 16.30 uur en aansluitend de avonddienst

Evt. kosten

€15 pp

Contactpersoon

Ina Tamerus

Premarriage Course

ActiviteitPremarriage Course
Omschrijving activiteitDe Premarriage Course (PMC) kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk, dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. De avond begint met een plenaire introductie op het thema van de avond. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Communicatie, Toewijding, Conflicten oplossen, het huwelijk als Avontuur en Gedeelde doelen en waarden. Je gaat als stel aan de slag met allerlei vragen die betrekking hebben op het onderwerp.
Doelgroep/LeeftijdAanstaande (of recent) getrouwde bruidsparen
DatumMaandagavond  4,11en 25 april en 9 mei 2022
PlaatsMuldersschuur (Roskammersteeg)
Tijd19.00 – 21.30
Evt. kosten€ 70 per stel voor materialen enz.
Contactpersoon en opgeven bij:Marian Goor marian.goor@maranathakerk.net
  
Accommodatie beschikbaar of hurenMuldersschuur (Roskammersteeg 5, Lunteren)
MaterialenWerkboek Premarriage Course (Van Alpha-cursus Nederland)
MedewerkingJacques Steenkamp, Pieter en Linda van Leusden en Marian Goor.
Begroting/ geschatte kostenWrs € 70 per stel

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​