Bestuur en organisatie

op . Gepost in Taakgroepen

De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad zal bij de leiding van de gemeente handelen naar wat de kerkorde hierover voorschrijft.

De kerkorde is een geheel van regels dat de landelijke synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft vastgesteld.Deze richtlijnen zijn nuttig om een bepaalde weg aan te geven en bevorderen eenheid en orde binnen de kerk.Tevens wordt leiding gegeven vanuit het Plaatselijk Reglement.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor: de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale zorg, de geestelijke vorming, het opzicht, het vaststellen van het beleidsplan van de gemeente, terzake van het leven en werken van de gemeente, het rentmeesterschap over de financiële zaken en andere arbeid tot opbouw van de gemeente.

leunendopvoorzittershamer

Het dienstwerk van predikanten, ouderlingen en diakenen kent - uitgaande van hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid - een onderverdeling:

Ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de pastorale zorg en het opzicht over de gemeente.De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht, het onderricht en de toerusting.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst bij het Heilig Avondmaal, het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

De ouderling-kerkrentmeesters hebben de zorg voor alle financiële aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard.