Beleidsplan CvD

Geschreven door Diaconie op . Gepost in Taakgroepen

Beleidsplan Diaconie 2016-2020

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Galaten 6:10

Voorwoord

Visie

"Hart voor de Heer"
We willen een dienende gemeente zijn. Diaconaat is een blijvende opdracht, waarin de roeping van ieder individueel gemeentelid om te dienen centraal staat. Hierbij mogen wij ons laten leiden door wat de naaste van ons vraagt en ons ook steeds afvragen: voor wie kan ik een naaste zijn? Het dienstbaar zijn is een roeping van heel de christelijke gemeente. De diakenen leiden en stimuleren de gemeente bij het uitoefenen van de gemeenschappelijke diaconale taken. Wij willen ons in het diaconaat laten leiden door de liefde van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

"Hart voor elkaar"
Door het diaconaat wordt de dienst van de gemeente aan de naaste zichtbaar. De taak van de diaconie is hulp te verlenen in financiële, maatschappelijke en gezins-moeilijkheden binnen de gemeente, maar ook daar buiten. Zo nodig gebeurt dit in overleg of in samenwerking met andere instanties, die op deze terreinen werkzaam zijn.

"Hart voor de wereld"
De ZWO-commissie houdt zich bezig met projecten binnen de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij werkt de Maranathakerk momenteel samen met andere Lunterse kerken: Gereformeerde kerk en Molukse kerk. Het voornemen is om projecten als Maranathakerk zelfstandig op te pakken. Het heeft de voorkeur te kiezen voor projecten, die dicht bij de beleving van de Maranathakerk liggen.

Dit beleidsplan-deel beschrijft het te voeren beleid, dat richting kan geven aan het doelgericht werken aan het in stand houden en opbouw - het leven en werken - van de Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk. Met name waar het die activiteiten betreft die vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen voor de komende jaren. Voor de taakomschrijvingen van de diakenen verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.

Status beleidsplan
Het College van Diakenen hecht er aan dat dit beleidsplan-deel een 'levend' document is. In samenhang met en als aanvulling op het voorgestane beleid van de gemeente, is het nodig dat jaarlijks (maart/april) wordt getoetst op de actuele situatie en wordt bijgesteld waar nodig. Alleen zo blijft het een actueel document.
Jaarlijks wordt het aangeboden aan de Grote Kerkenraad ter vaststelling, als onderdeel van het eveneens geactualiseerde algemene beleidsplan.

Relevante omgevingsontwikkelingen
In de maatschappij is een voortschrijdende individualisering en secularisatie waarneembaar. Er wordt een persoonlijk toegesneden antwoord of oplossing over levens- en geloofsvragen verwacht. Het is noodzakelijk deze individualisering en secularisatie te blijven onderkennen bij de missie en visie voor de komende jaren.
In relatie met de verwoorde identiteit van gemeente, staat centraal de opdracht van de verkondiging van de bijbelse boodschap. Het uitgangspunt is, dat het instituut kerk er is voor de mensen en dat de mensen er niet zijn voor de kerk.
Voor de toekomst is het van groot belang ook de jongeren te blijven aanspreken!

Praktische invulling
In de praktijk wordt aan het diaconaat op verschillende manieren gestalte gegeven. Het gebeurt door persoonlijk gebed, door persoonlijke inzet en door onderlinge hulp.
Als diaconie blijven wij ons bezinnen hoe wij nog meer gemeenteleden bij het diaconaat kunnen betrekken. Ieder gemeentelid is een diaken !

Verdeling
De diaconale activiteiten, welke worden uitgevoerd of waaraan wordt deelgenomen door diakenen en/of gemeenteleden, zijn onder te verdelen in:

Diaconaal werk in eigen gemeente
• Geldstroom
Het inzamelen en beheren van diaconale gelden die de gemeente bijeen brengt via de collecten tijdens de eredienst, via giften of uit legaten. In het kerkblad brengt de diaconie verslag uit van de binnengekomen gelden.
In iedere kerkdienst behoort de eerste collecte voor diaconale doeleinden te zijn en daarna voor de kerk zelf. Zo delen we iedere keer onze liefdegaven met onze naaste.
• Begroting / jaarrekening
Zorg dragen voor het opstellen, verantwoorden en presenteren van de begroting en jaarrekening.
• Jeugddiaconaat
Het initiëren en stimuleren van diaconaat voor en door de jeugd.
• Stille Hulp
Het helpen van een naaste die hulp nodig heeft in welke vorm dan ook.
• Zondag Voleiding
De diakenen zijn betrokken bij de organisatie van Zondag Voleinding.
• Kerstattenties
Ouderen, bewoners van gezinsvervangende tehuizen, zieken ontvangen met kerst een attentie.
• Koffiedrinken
Iedere laatste zondag van de maand biedt de diaconie de gelegenheid aan de gemeente om na de dienst koffie te drinken.
• Bloemengroet
Het behartigen van de bloemengroet, als dienst aan de naaste, berust bij de diakenen. De ouderlingen ondersteunen dit (huwelijksjubilea, zieken etc.).
• Avondmaal
De organisatie en het dienen aan tafel tijdens het avondmaal vallen onder de verantwoording van de diaconie.
• Organisatie van een maaltijd voor gemeenteleden
De diaconie vindt het belangrijk ruimte te bieden voor gemeenteleden om elkaar te ontmoeten rond een maaltijd. Momenteel beperkt dit zich tot tweede Kerstdag in samenwerking met de andere Lunterse kerken en de gemeente (locatie Westhoffhuis).
• Vervoer naar de kerk
Gemeenteleden zorgen voor het vervoer van mensen die zelfstandig de kerk niet kunnen bereiken.
• Ontvangstcommissie
Bij de ochtenddiensten worden de gemeenteleden welkom geheten door twee leden van de commissie. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor b.v. gasten.

Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio:

• De Herberg
Een diaken is contactpersoon een bemiddelt in voorkomende gevallen bij plaatsing.
• De Vluchtheuvel
Interkerkelijke diaconale werkgroep waarin vier kerken zijn vertegenwoordigd (Oude Kerk, Hersteld verband, Gereformeerde kerk en Maranathakerk). Per kerk hebben één of meerdere diakenen zitting in het bestuur.
• Diaconaal loket en WMO
Een diaken is contactpersoon voor WMO-vragen. Via het diaconaal loket komen hulpvragen binnen. De hulpvragen worden door de betreffende diaken beoordeeld. Zonodig wordt er hulp ingezet (altijd in overleg met één of meer diakenen).
• Diaconaal Platform Ede
Interkerkelijke diaconale werkgroep binnen de gemeente Ede. De Maranathakerk is middels een diaken hierin vertegenwoordigd.
• Diaconaal project catechisanten
De diaconie (jeugddiaken) stimuleert en ondersteunt het bezoeken van instellingen met een diaconaal karakter. Bijv.: zorgboerderij, dak- en thuislozen projecten, Meet-inn.
• Voedselbank
Via de Vluchtheuvel worden gedurende het hele jaar levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. De Maranathakerk neemt daarvan jaarlijks twee maanden voor haar rekening.

Diaconaat Wereldwijd:
• ZWO
Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking Maranathakerk en Gereformeerde kerk. Een diaken van onze kerk maakt deel uit van deze commissie (op basis van gelijkwaardigheid in dienstverlening)..
• Kerk-in-actie
Missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland van de PKN. We steunen dit werk door onze collectes.

Speerpunten

Speerpunten in de komende jaren:
• De diaconievergaderingen starten met een bezinningsmoment waarbij onderstaande punten systematisch aan de orde komen
• Zonodig diaconaal huisbezoek. Na signalering gaan een ouderling en diaken op huisbezoek voor het leggen van het eerste contact. Daarna gaat de diaken zelfstandig.
• Gemeenteleden inschakelen voor het diaconale werk (continu)
• Het bieden van tijdelijke lichte (huishoudelijke ondersteuning)
• Het opzetten van een diaconaal project, uitgevoerd door jongeren (continu)
• Hulpdienst voor klusjes, invullen formulieren voor gemeenteleden die daartoe niet zelf in staat zijn
• Signalering van problemen via het wijkteam (stille hulp)
• Koffie-inloop in de zomermaanden. Vanaf 2015 wordt dit vanuit de Vluchtheuvel opgepakt.
• Nadere invulling geven aan het jeugddiaconaat
• Vluchtelingen-opvang: in samenwerking met andere regionale kerken activiteiten oppakken

In tijden van economische crisis en krimp en een terugtredend overheidsbeleid zal vanuit de diaconie, eventueel in samenwerking met andere plaatselijke kerken, actief gezocht worden naar groepen en mensen, die (financieel) buiten de boot dreigen te vallen. Op deze wijze wil de gemeente de handen van Christus zijn.
• Gedacht kan worden aan ondersteuning van mantelzorg, aanvullende ondersteuning van mensen in financiële problemen (via checklist)
• Vanuit de diaconie wordt gezocht naar samenwerking met de plaatselijke welzijnsorganisaties
• Het organiseren van een jeugd diaconaal project in Lunteren en/of daarbuiten (catechesegroep)

Financiën
De diakenen zorgen ervoor, dat alle financiële en diaconale gaven op een verantwoorde wijze hun bestemming vinden. Bij de selectie richt de diaconie zich vooral op doelen, die werken vanuit het christelijk geloof. Bij het opstellen van het collecterooster wordt rekening gehouden met de zondagen van het kerkelijk jaar. De diaconie streeft naar een eerlijke verdeling tussen diaconaat in eigen gemeente, nationaal en wereldwijd.

Er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor noodhulp.