Projectgroep visie en beleid

Geschreven door Joop Moret op . Gepost in Over onze gemeente

aanhetroerIn april 2015 is een commissie Visie en Beleid gevormd, bestaande uit diverse leden van de kerkenraad, voorzitters van de verschillende taakgroepen en enkele andere gemeenteleden. Voorzitter is dhr. Joop Moret. 


Deze commissie heeft als opdracht gekregen om een nieuw beleidsplan op te stellen voor de periode 2016-2020. Misschien vraagt u zich af waarom een kerk eigenlijk een beleidsplan nodig zou hebben? Kunnen we niet gewoon de dingen doen die horen bij kerk zijn? En is het niet handiger als iedere commissie of taakgroep binnen de gemeente haar eigen plannen maakt en gewoon haar eigen ding doet? Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad ook wel mogelijk. Kerk zijn zonder beleidsplan. Toch heeft zo'n lossere manier van werken ook wel nadelen. De verschillende terreinen binnen het gemeenteleven kunnen zich dan gemakkelijk ontwikkelen tot losse eilandjes die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten, elkaar niet per se aanvullen of versterken of soms onbedoeld elkaar zelfs verzwakken. Of met het beeld van een huis: Zonder plan kunnen verschillende activiteiten gemakkelijk losse zwerfkeien blijven. Werken vanuit een doordacht en samenhangend beleidsplan kan er toe bijdragen dat allerlei activiteiten worden gebruikt als bouwstenen die samen een stevig huis kunnen vormen.

Ook bij het overwegen van nieuwe ideeën en vormen kan een beleidsplan helpen om te bepalen of iets past binnen het geheel en bijdraagt aan de gezamenlijk uitgestippelde koers. Op deze manier kan er dus wat gerichter worden samengewerkt en gebouwd aan onze gemeente.

De Commissie Visie en Beleid heeft inmiddels haar eerste bijeenkomsten achter de rug en heeft de volgende stappen voor ogen. We brengen kort in beeld hoe onze gemeente is ontstaan en hoe zij zich in de afgelopen 60 jaar heeft ontwikkeld. In nauw overleg met alle taakgroepen inventariseren we sterke en zwakke kanten van onze gemeente en brengen de belangrijkste kansen en bedreigingen in beeld. In deze fase overwegen we om ook gemeente breed te peilen hoe er wordt aangekeken tegen sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen. In samenspraak met de kerkenraad hopen we vervolgens te komen tot een helder mission statement (wie zijn we?).

Met actieve inbreng vanuit alle taakgroepen willen we daarna een beeld krijgen van de gemeente zoals we die zouden willen zijn in 2020. De punt aan de horizon dus. Daaruit kan dan een concreet plan van aanpak volgen dat wordt opgesteld samen met de verschillende taakgroepen en colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. In het hele proces laten we ons leiden door de drie pijlers van het gemeenteopbouw-model 'Leven uit de Bron': hart hebben voor de Heer; hart hebben voor elkaar als Zijn volgelingen en hart hebben voor Gods bevrijdend werk in deze wereld. We zullen u gaandeweg op de hoogte blijven houden van de stappen die we zetten en hopen op een actieve inbreng vanuit de verschillende taakgroepen.

De inzet is om medio 2016 een helder, inspirerend en werkbaar beleidsplan te kunnen voorleggen aan de gemeente. In de hoop en het vertrouwen dat het ons zal helpen om met elkaar doordacht en gericht te blijven bouwen aan een vitale en aantrekkelijke Maranathakerk.