Profielschets van gemeente en te beroepen predikant (m/v)

Geschreven door Beroepingscommissie op . Gepost in Uit de kerkenraad

inkringmetkleurstukjesProfielschets van gemeente en te beroepen predikant (m/v)
Maranathakerk Lunteren (PKN)

Inleiding
Deze tekst omvat een beknopte typering van onze gemeente en een schets van het type predikant waar wij als gemeente naar op zoek zijn. Deze profielschets is een onderdeel van de andere informatie, zoals het beleidsplan en informatie van het dorp Lunteren, die ter beschikking wordt gesteld. Waar in deze profielschets 'predikant' staat kan ook 'predikante' bedoeld zijn en voor 'hij' kan ook 'zij' worden gelezen.

Typering van onze gemeente
Open Confessioneel
De Maranathakerk kenschetst zich als een 'open-confessionele' gemeente. Met 'confessioneel' drukken wij uit dat de gemeente staat in de brede traditie en het belijden van de kerk door de eeuwen heen vanaf het credo: "Jezus Christus is Heer" (Fil. 2). De kerk belijdt haar geloof in antwoord op de vragen en dilemma's die in kerk en samenleving aanwezig zijn. De Heilige Schrift is daarbij de enige bron en norm. Daarnaast worden binnen de PKN diverse belijdenisgeschriften erkend waarin de kerk haar geloof heeft uitgedrukt. In die traditie wil de Maranathakerk gemeente van Jezus Christus zijn. Deze belijdenis vormt niet zozeer een hek, dat sommigen binnen- en anderen buitensluit, maar eerder een kern, een focus waarmee richting gegeven wordt aan het gemeenteleven. De toevoeging 'open' geeft weer dat de gemeente vanuit deze focus ruimte biedt aan de veelkleurigheid in geloofsbeleving van haar leden. Open betekent ook: geopend naar de toekomst. De Geest schrijft wegen in de tijd: in iedere tijd is de gemeente geroepen om de boodschap van het Evangelie opnieuw te verstaan en gestalte te geven in een veranderende context. 'Open-confessioneel' is dus meer dan een verbondenheid met een stroming binnen de PKN. Het geeft de dynamiek weer tussen de belijdende kerk en haar specifieke context.

Divers
Concreet komen wij binnen onze gemeente grofweg drie typen geloofsbelevingen of geloofstalen tegen die, toegepast op de invulling van de kerkdienst, kortweg als volgt kunnen worden getypeerd. Binnen de confessionele stroming wordt vooral waarde gehecht aan een ordelijke dienst met een vaste, vertrouwde structuur. Daarin staat een goed onderbouwde preek centraal en zingt men graag psalmen en gezangen. Voor gemeenteleden met een meer liturgische inslag staat niet zozeer de preek centraal maar de eredienst zelf waarin ieder onderdeel een eigen functie en betekenis heeft. Naast een confessionele en liturgische stroming bestaat er binnen onze gemeente ook een evangelische geloofstaal waarbij er meer nadruk ligt op lofprijzing, aanbidding en een op het hart gerichte bezielde verkondiging. Binnen deze stroming zijn opwekkingsliederen populair en is men wat minder gehecht aan vaste structuren. Men laat zich liever verrassen en raken door het onverwachte.

Een belangrijk aandachtsgebied voor de komende jaren is een goed doordachte manier van omgaan met de diversiteit aan geloofsbelevingen binnen onze gemeente. De uitdaging is om de verschillende stromingen binnen onze gemeente met overtuiging te bedienen en te werken aan een sfeer waar gemeenteleden elkaar de ruimte gunnen en bieden om het geloof op verschillende manieren te kunnen uiten en beleven.

Eredienst
Van de predikant wordt verwacht dat hij geestelijk leiding geeft aan onze gemeente en dus als dienaar van het Woord in begrijpelijke taal, inspirerend, bijbelgetrouw, en eigentijds voorgaat.

Als Maranathakerk kiezen wij er bewust voor om binnen ons gemeenteleven en dus ook binnen de kerkdiensten ruimte te geven aan zowel de confessionele, de liturgische als de evangelische geloofstaal. In bijzondere avonddiensten zoals zangdiensten, sing-in's, vespers e.d. ligt soms het accent op één van deze stromingen. In de morgendiensten kiezen wij voor wat men wel noemt 'blended worship' (gemengde eredienst), in ons geval een mix van de confessionele, liturgische en evangelische geloofstaal. Die mix komt tot uiting in het feit dat wij in de morgendienst doorgaans zowel psalmen, gezangen als (opwekkings)liederen zingen en qua begeleiding variëren tussen orgel, piano en een combo. Qua verkondiging hechten wij aan een trinitarische invulling met aandacht voor wie God is als Vader (denk ondermeer aan thema's als schepping, rentmeesterschap), als Verlosser (een focus op de persoon, het leven, het koninkrijksonderwijs, het sterven en de opstanding van Jezus) en als Vernieuwer (met aandacht voor de persoon, het werk, de vrucht en gaven van de Heilige Geest).

De predikant gaat voor in reguliere diensten, bijzondere diensten waaronder avondmaalsvieringen, doopdiensten, jeugddiensten, zangdiensten, aangepaste diensten voor mensen met een verstandelijke beperking en themadiensten. Sommige diensten (zoals biddag, dankdag, hemelvaartsdag, kerstnachtdienst en nieuwjaarsmorgendienst) worden uitgevoerd in samenwerking met de Gereformeerde Kerk. De predikant rouleert met collega's uit Lunteren in diensten in verpleeghuis De Honskamp.

Sacramenten
Binnen onze gemeente is naast de doop ook ruimte voor het opdragen van kinderen. Doopleden die Jezus kennen en willen volgen zijn welkom om, na het volgen van avondmaalscatechese en met instemming van hun ouders (wanneer zij jonger zijn dan 16 jaar), deel te nemen aan de viering van de Maaltijd van de Heer.

Pastoraat
De predikant beschikt over goed ontwikkelde pastorale vaardigheden, kan uit de voeten met gemeenteleden in diverse levensfasen en zal, in samenwerking met de (full-time) kerkelijk werker, ouderlingen en pastoraal medewerkers, met name zorg dragen voor crisispastoraat onder gemeenteleden in de leeftijdscategorie tot 55 jaar. In de pastorale praktijk van onze gemeente is ruimte voor ziekenzalving, gebeds- en bevrijdingspastoraat. De predikant vervult hierin een actieve en begeleidende rol.

Catechese en toerustingswerk
De predikant is in staat om actief en inspirerend bij te dragen aan de tienercatechese (in samenwerking met mentoren) en belijdeniscatechese. Daarnaast kent onze gemeente jaarlijks een zeer gevarieerd aanbod aan vormende en verdiepende groepsactiviteiten. De predikant vervult hierin een initiërende, bezielende, leidende en ondersteunende rol. Het jeugdwerk (met name clubs en kindernevendiensten) worden uitgevoerd door een groep gemeenteleden. De predikant vervult hierin een coachende en toerustende rol.

Gemeenteopbouw
Bij de opbouw van de gemeente is het 'Leven uit de Bron-model' leidend. Dit betekent een principiële keuze om vanuit geloofsopbouw te werken aan gemeenteopbouw. Daarbij hanteren wij de CBA-methode waarbij wij binnen de verschillende geledingen van de gemeente op vergaderingen en anderssoortige bijeenkomsten altijd beginnen met Communicatie met elkaar en met God (in het delen van wel en wee, zang, gebed en geloofsgesprek) om van daaruit een gezamenlijke visie (Beleid) te ontwikkelen en die te vertalen in concrete Activiteiten. Inhoudelijk stimuleren wij elkaar om hart te hebben en te houden voor God, voor elkaar en voor Gods bevrijdend werk in deze wereld.

Organisatie en Beleid
Hiervoor verwijzen wij graag naar het beleidsplan 2016 - 2020 Maranathakerk Lunteren, waarin in januari 2019 enkele bijlagen zijn toegevoegd.

Profielschets predikant
Samenvattend en gelet op het bovenstaande zijn wij op zoek naar een predikant die een universitair geschoold theoloog is met een volledige kerkelijke bevoegdheid. Hij herkent zich in de hierboven beschreven 'open-confessionele' identiteit en is daarbij in staat om de beschreven geloofsbelevingen met overtuiging en op een verbindende wijze te bedienen.

De gemeente zoekt een enthousiaste en dynamische predikant in fulltime dienstverband. De predikant is bij voorkeur tussen de 35 en 50 jaar oud. Hij heeft ervaring als predikant in een gemeente en houdt van samenwerken. Samen met de kerkelijk werker is hij een bruggenbouwer, zowel binnen onze gemeente als in de samenwerking met andere kerkgenootschappen en relevante organisaties in ons dorp en de regio. De predikant is een bevlogen prediker, pastor, toeruster en gemeente-opbouwer. Onze gemeente heeft de laatste jaren een periode van groei en bloei doorgemaakt. Wij zijn op zoek naar een predikant die in staat is verder te bouwen aan de ontwikkeling van onze gemeente. Verdiepen, verbinden en consolideren vormen kernwoorden in dit proces.

Qua competentie denken wij aan iemand met sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, organisatorisch vermogen, het vermogen om wijs en moedig leiding te geven aan veranderingsprocessen, (zelf-)reflectief vermogen, zelfafbakening, open kunnen staan voor feedback en het dus in zich heeft om een geestelijk leider te zijn. Bovenal zoeken wij een voorganger die zelf wandelt met God vervuld met de Heilige Geest en zich met gemeenteleden actief wil uitstrekken naar geestelijke vernieuwing en groei in de navolging van Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest.

Bijlagen bij de profielschets predikant
- programmaboekje afgelopen jaar van Taakgroep Vorming & Toerusting
- recent kerkblad
- veel info is er op onze website te vinden: www.maranathakerk.net

Onderliggend op te vragen informatie bij de profielschets predikant:
- Beleidsplan 2016 - 2020 Maranathakerk Lunteren