Taakgroep Groene kerk

Geschreven door Kees Verduijn op . Gepost in Taakgroepen

groen kerk logoTaakgroep Groene Kerk Maranathakerk Lunteren

Visie
De Maranathakerk heeft de overtuiging dat zorg dragen voor de schepping en inzet voor (sociale) gerechtigheid behoort tot de navolging van Christus. Sinds 2017 is de Maranathakerk een groene kerk. Dat wil zeggen: een kerk, die bezig is met verduurzaming. Elk jaar een stap of een stapje, dat is de belofte van ons lidmaatschap. Binnen de Maranathakerk richten we ons in het beleid op

 • Bewustwording van gemeenteleden. Dat zij zich bewust worden van de zorg voor de schepping als vitaal deel van het discipelschap van Christus. Verwondering om de schoonheid van de schepping én zorg voor het kwetsbare leven gaan hand in hand.
 • Duurzaamheid en gerechtigheid als criteria in het beheer en bestuur van de kerk. In het beheer van de kerk kunnen allerlei keuzes gemaakt worden om tot vergroening en verduurzaming te komen.

Lied 992 geeft weer wat we – in het spoor van Micha 6:8 belangrijk vinden:
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

Wat doet de taakgroep Groene Kerk:

 • Zorg voor de Schepping stimuleren door bewustwording en verandering van levensstijl van gemeenteleden met oog op sociale en ecologische gerechtigheid.
 • Stimuleren, informeren en adviseren van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters met betrekking tot duurzaam beheer en bestuur.
 • Afstemming en waar mogelijk samenwerking met taakgroepen en andere geledingen in de kerk die een aanverwante taakstelling hebben. (ZWO/Missionair/ Diaconaat)
 • Bezinning op onderliggende (theologische) concepten met betrekking tot zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid.

Hoe doen we dat?
Jaarlijks initieert de taakgroep initiatieven, waaraan gemeenteleden kunnen deelnemen: een verwonderwandeling, een excursie naar een milieuproject, het organiseren van de Michacursus (samen met de Vluchtheuvel) , een kookcursus waarin met vegetarisch kan leren koken. Rondom beheer van de kerk wordt afgestemd met de kerkrentmeesters over keuzes bij de verbouwing van de kerk, de mogelijkheid van zonnepanelen worden onderzocht, het kleine beheer wordt tegen de loep van milieuvriendelijkheid gehouden: schoonmaakmiddelen etc. Ook wordt gezocht naar een goede fairtrade koffie om te schenken in de kerk.

Ook richt de taakgroep zich op de kinderen. Samen met de Kindernevendienst is er een programma ‘Micha-kids’ gevolgd, dat uitliep op een Michazondag, waarin de thematiek van zorg voor de schepping centraal stond in de eredienst.
Op dit moment zijn we bezig om ‘groene regels’ te ontwerpen, in samenspraak met de kerkenraad, die dienen als leidraad in het samenleven als kerkgemeenschap. Wat doen we dan wel en wat doen we niet. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hoe we willen omgaan met gebruik van plastic bekertjes bij kerkelijke activiteiten, het matigen van de vleesconsumptie en dat soort zaken.

Wie zijn de leden van de taakgroep?
Wim Pipping
Evelien van Heerdt
Alie van Asselt
Miranda Boels
Marianne en Kees Verduijn

Tenslotte
Wil je meedoen aan een activiteit van de Groene Kerk kijk dan naar het programma van Vorming en Toerusting.
Je kunt ook contact opnemen met de taakgroep via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wil je meedoen met de commissie of heb je een goed idee: hartelijk welkom!

groenekerken

Kerkblad

Geschreven door Alex Brinkman op . Gepost in Taakgroepen

Kerkblad 'Rond de Maranathakerk'

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verschijnt 10 keer per jaar het eigen kerkblad 'Rond de Maranathakerk'. Volgens een vooraf vast te stellen rooster vindt op een donderdag van de maand, behalve in juli en augustus, de bezorging plaats. In de maanden juli en augustus wordt er een nieuwsbrief uitgereikt, na afloop van de diensten.

'Rond de Maranathakerk' is zonder meer een 'must' om op de hoogte te zijn van de kerkelijke activiteiten en nuttig voor het kunnen meeleven met elkaar. Ook geeft het de wisselende gegevens op de gemeentegids.

Het abonnementsgeld kan voldaan worden d.m.v. de bijgevoegde factuur bij het kerkblad van de maand april.

Administratie, opgave abonnementen en bezorging:

Redactie:

Mariëlle Snellen
William van Essen
Alex Brinkman (vanuit de Kerkenraad) 06-47145045

Kopij via email:

U kunt de kopij voor het kerkblad sturen aan : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opgaves en opzeggingen van abonnementen via het webformulier op deze site.

Uitgaves kerkblad 2020
nummer kopij datum verschijningsdatum
nr.1 -  2020 woensdag 8 januari 2020 woensdag 15 januari 2020
nr.2 woensdag 5 februari 2020   woensdag 12 februari 2020
nr.3 woensdag 4 maart 2020 woensdag 11 maart 2020
nr.4 woensdag 1 april 2020 woensdag 8 april 2020
nr.5 woensdag 29 april 2020 woensdag 6 mei 2020
nr.6 woensdag 27 mei 2020 woensdag 3 juni 2020
zomer NB maandag 20 juli 2020 Zondag 26 juli 2020-nieuwsbrief zondag 26 juli in de hal van de kerk
nr.7 woensdag 2 september 2020 woensdag 9 september 2020
nr.8 woensdag 30 september 2020 woensdag 7 oktober 2020
nr.9 woensdag 4 november 2020 woensdag 11 november 2020
nr.10 woensdag 9 december 2020 woensdag 16 december 2020
Nr. 1 - 2021 woensdag 6 januari 2021 woensdag 13 januari 2021

Bezorging kerkblad:

Door bezorgers af te halen bij: Familie J. Zandsteeg
Achterstraat 4, Lunteren tussen 19.30 - 20.30 uur

Vragen over bezorging:
Dhr. Niels Uenk - telefoon:06-16382565 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectebonnen

op . Gepost in Taakgroepen

Collectebonnen

Eén keer per maand zijn - in de kerk - collectebonnen te koop die voor alle kerkcollecten, giften en dergelijke te gebruiken zijn. Er zijn kaarten met bonnen van € 0,75, €1,25 en € 2,50.

Collectebonnen zijn te koop op de eerste vrijdag van de maand van 18.30-19.00 uur in de consistorie van de kerk. (bonnen zijn fiscaal aftrekbaar)

Colllectebonnen kunt u ook via de website bestellen. Het formulier kunt u hier vinden.

U ontvangt ter bevestiging een mail met het totaalbedrag en de rekeningnummers. Met deze bevestigingsmail kunt u de overboeking per bank doen.

Kleine kerkenraad

op . Gepost in Taakgroepen

De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep

De taak van de kleine kerkenraad:

 • het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
 • de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
 • het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.

Ouderling Scriba:
Martin van de Bunt

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderling Scriba:
Gerda van de Bunt

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hogewoning-Vera Ouderling - Voorzitter kerkenraad:
Vera Hogewoning-Remijn

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
geen-foto
Predikant:
Vacant
(crisis) Pastoraat tot 70 jaar
Telefoon: 0318 - 30 43 96
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderling Vorming & Toerusting :
Carolien van den Berg-van de Braak

Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 geen-foto

Jeugd ouderling :
Dhr Gijsbert Duijzer

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Leusden-P-van Diaken:
Dhr Pieter van Leusden

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertegenwoordiger van het College van Diakenen
 Mulder-C Ouderling Kerkrentmeester:
Dhr Cor Mulder

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertegenwoordiger van het College van  Kerkrentmeesters
 Bouw-M Ouderling sectie 4
Dhr Marco Bouw


Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens college van Ouderlingen

Diaconie

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in Taakgroepen

Diaconaat, het werk van de diaconie en de gemeente

Door het diaconaat wordt de dienst van de gemeente aan de naaste zichtbaar. De taak van de diaconie is hulp te verlenen in financiële, maatschappelijke en gezinsmoeilijkheden binnen de gemeente, maar ook daar buiten. Zo nodig gebeurt dit in overleg of in samenwerking met andere instanties, die op deze terreinen werkzaam zijn.

De diaconie geeft hieraan leiding en/of uitvoering, door: -Het aansporen van de gemeente om een diaconele gemeente te zijn. Dat wil zeggen namens de gemeente het “Christen-zijn in gemeente en wereld” handen en voeten te geven: je als gemeente in willen zetten voor de naaste dichtbij en veraf.

Het beschrijven van de diaconale uitgangspunten van waaruit de opsomming volgt van alle activiteiten, waaraan de diaconie deel neemt.

 • Het inzamelen en beheren van diaconale gelden die de gemeente bijeen brengt via de collecten tijdens de eredienst, via giften of uit legaten. In het kerkblad brengt de diaconie verslag uit van de binnengekomen gelden.
 • Zorg te dragen voor het opstellen, verantwoorden en presenteren van de begroting en jaarrekening.
 • Het afwegen en beslissen van het verlenen van diaconale steun aan organisaties.
 • Het initiëren en stimuleren van diaconaat voor en door de jeugd.
 • Het verzorgen van attenties bij ziekte, jubilea en op hoogtijdagen.
 • Het verlenen van persoonlijke hulp bij financiële problemen, waarbij alle mogelijkheden van sociale voorzieningen worden betrokken. Indien nodig, kan echter ook van daadwerkelijke financiële hulp sprake zijn. Geheimhouding is hierbij een garantie.
 • Te fungeren als aanspreekpunt voor gemeenteleden die tijdelijk gast zijn geweest van het Missionair Diaconaal Centrum De Herberg te Oosterbeek.
 • Naast het beschikbaar stellen van middelen wil de diaconie ook vertegenwoordigd zijn in stichtingen die diaconaal werkzaam zijn.

Samenstelling college van diakenen

Leusden-P-van Diaken - Voorzitter diaconie
Dhr Pieter van Leusden

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Spruijt-A Diaken/Secretaris diaconie
Herko van Beek

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hierden-H-van Diaken/Penningmeester diaconie
Dhr Henk van Hierden

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Veenema B Diaken
Dhr Bram Veenema
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heuvel-C Diaken
Dhr Chris van den Heuvel

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Neutel-Henny Diaken / Coördinator zorg diaconie
Mw Henny Neutel-van Holland

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Doest-H Jeugd diaken :
Jojanneke van Leeuwen-de Koning

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Commissies en werkgroepen op diaconaal terrein

Het werk van de diaconie is in deze tijd veelomvattend. Het kost veel tijd en menskracht. Om de gemeente duidelijk te betrekken bij de dienst aan de naaste, zijn er verschillende commissies en werkgroepen die bij diaconaal werk betrokken zijn. Enerzijds gaan deze uit van de diaconie, anderzijds nemen zij daaraan deel. De diaconie participeert in/neemt deel aan het werk van:

Wijksectie 11

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Klok-EJ Jetty Westerink (J.) - Goudbeek
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-18972580

Pastoraal medewerkers

Veldhuizen-G Gerita van Veldhuizen
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-576877

Stratenlijst

Lunteren
Aart Roelofsenlaan, Beukenlaan, Boslaan 41-137, Boslaan 68-94, Dingerlaan, Dr. P. Hoekstralaan, Ds Liesseliuslaan, Engweg 1-65, Engweg 2-70, Galgenbergweg, Goudsbergweg 1-3, Hessenweg 67-89, Hessenweg 90-114, Hoge Valkedijk 25-37, Hoge Valkedijk 28-46, Immenweg 1-25, Immenweg 4-28, Lunterse Bosweg, Mielweg 43-63, Mielweg 32-52, Molenparkweg Oost, Molenweg 3-71, Molenweg 10-82, Oostelijke Parallelweg, Park den Eng, Reigerlaan, Valkseweg Oost, Van Schothorstlaan, Westhofflaan, Willem Welgravenlaan

Buiten Lunteren

Voorkeursleden in Harskamp, Kootwijkerbroek, Otterlo en Wekerom

Sectie 5

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Bouw-M Marco (M) Bouw
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-83164187

Pastoraal medewerkers

Bos-C Carla Bos-Verbeek
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-484662
Wolfs-F Francis Wolfs
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-482253

Stratenlijst

Lunteren
Dassenlaan, Eekhoornlaan, Everlaan, Hermelijnlaan, Hertenlaan 1-33, Hertenlaan 2-32, Konijnenlaan, Wezelpad
Toekomstige straten "De Haverkamp"

Sectie 6

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Brinkman-A Carolien (C.) van Zijl-van Aggelen
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-41682693

Pastoraal medewerkers

geen-foto  
Maanen-Ellen-van Ellen van Maanen-Harbers
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0342-434010 of 06-55247861

Stratenlijst

Lunteren
Bijweg, Blankespoorsedijk, Blankespoorselandweg, Broekdijk, Broeksteeg, De Bart, De Molenpol, Duivenkampweg, Ganzenkampweg, Hammerdijk, Heivelderweg, Hessenweg 116-168, Hessenweg 91-153, Het Veldje, Hoge Valkseweg 13-129, Hoge Valkseweg 16-98, Kattenbroekerweg, Kees de Koninglaan, Kijkveld, Koudhoornweg, Kuilersteeg, Lage Valkseweg 88-172, Lage Valkseweg 91-175, Lage Veldweg, Maalderij, Meenthorsterweg, Meulunterseweg 1-95, Meulunterseweg 6-114, Meulunterse Engweg, Mielweg 1-41, Mielweg 2-30, Molenparkweg 35-73, Molenparkweg 38-40, Morgenweg, Oude Bisschopweg, Overwoudsesteeg, Ruitenbeekweg 1-127, Ruitenbeekweg 2-20, Spoorwiel, Steenbeekweg, Valkse Binnenweg, Valkse Engweg, Veldhuizerweg, Vijfsprongweg 13-25, Vijfsprongweg 40-132, Zeggelaarsweg

Buiten Lunteren
Voorkeursleden in Barneveld en Scherpenzeel

Predikanten

op . Gepost in Taakgroepen

geen-foto Ds. Vacant
Hertenlaan 35, 6741 BG Lunteren.
Telefoon 0318 - 30 43 96
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastorale zorg

Croon-Cock

(Crisis) Pastoraat
Dhr. J. Kroon

Ouderling-Kerkelijk Werker
Johan Walburglaan 24
3771 KJ Barneveld
tel: 0342-418 485 / 06-112 80241
 
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scribaat

Geschreven door iesje van Donkelaar (scriba) op . Gepost in Taakgroepen

De ouderling-scriba heeft een voornamelijk administratieve rol binnen de Maranathakerk. De hoofdtaken zijn, centraal contact persoon voor de kerk en coordinator van de kerkenraad. Heeft u vragen over de willekeurige onderwerpen in de Maranathakerk, en u weet niet waar u hiermee naar toe moet dan kunt u altijd bij de scriba terecht . Hij zorgt er dan voor dat uw vragen worden beantwoordt.

Samengevat valt onder het scribaat van de Maranathakerk hetvolgende takenpakket:

 • Centraal contact punt voor alle kerkelijke correspondentie.
 • Distributie van ingekomen- en verzorgen van uitgaande post, incl interne post zoals notulen van colleges en taakgroepen.
 • Verzorgen van de vergader jaar planningen voor moderamen- kleine- en grotekerkenraadvergaderingen .
 • Uitnodigen van taakgroepen etc. t.b.v. de vergaderingen
 • Voorbereiden van de agenda voor moderamenvergaderingen en Grote Kerkenraadsvergaderingen i.s.m. de voorzitter.
 • Opstellen van de dienstroosters van amtsdragers i.s.m. de preekvoorziening.
 • Bijhouden van roosters van aftreden van ambtsdragers – voorbereiden en verzorgen van ambtsdrager verkiezingen.
 • Verslagen kerkenraadsvergaderingen – publicatie in het kerkblad.
 • Verzorgen van correspondentie/uitnodigingen rondom Zondag Voleinding.
 • Kerkorde en ordonantiewijzigingen – kennis nemen van de inhoud en adviseren en bewaken van de naleving ervan.
 • Publicatie borden in de hal actualiseren en beoordelen van publicaties, rouw- trouw- en geboortekaartjes.
 • Voor notulen van grote- en kleine kerkenraad wordt gebruik gemaakt van notulisten. De eindverantwoordelijkheid van de inhoud van de notulen ligt bij de scriba.
 • Coordinatie van alle overige administratieve taken die binnen de kerk zich aandienen en waar opvolging aan moet worden gegeven.

 

 

Bunt-M Martin van de Bunt
Ouderling-Scriba
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bunt-G Gerda van de Bunt
Ouderling-Scriba
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
geen-foto Tweede Scriba
Dhr Tonny van Dijk
Kastanjelaan Oost 37, 6741 DT Lunteren
Telefoon 06-19412950
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grote kerkenraad

op . Gepost in Taakgroepen

Elke gemeente heeft een kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn.

Hogewoning-Vera Ouderling - Voorzitter kerkenraad
Vera Hogewoning-Remijn

0318 - 485301 / 06-30 100 741
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
geen-foto Predikant:
Vacant
(crisis) Pastoraat tot 70 jaar

Telefoon: 0318 - 30 43 96
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderling Vorming & Toerusting :
Carolien van den Berg-van de Braak

Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bunt M

Ouderling Scriba

Martin van de Bunt

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bunt G

 

Ouderling Scriba
Gerda van de Bunt

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heerdt-J-van


Ouderling wijksectie 1:

Mirjam Hollemans-v Donkelaar

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Heerdt-J-van
Ouderling wijksectie 2:
Mirjam Hollemans-v Donkelaar

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Vlastuin-H
Ouderling wijksectie 3 & 12

Herma Vlastuin-van Rhee

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bouw-M

 

Ouderling/voorzitter
Ouderlingenberaad wijksectie 4

Marco Bouw
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bouw-M

 

Waarnemend Ouderling wijksectie 5
Marco Bouw
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Brinkman-AOuderling wijksectie 6
Carolien van Zijl- van Aggelen

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Hazeleger-Ineke


Ouderling wijksectie 7
Ineke Hazeleger


Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

Hazeleger-Bert

Ouderling wijksectie 7
Bert Hazeleger


Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Goor-MarianOuderling wijksectie 8

Marian Goor

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bos JanOuderling wijksectie 9

Jan Bos

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hazeleger-Bert Ouderling wijksectie 10
Bert Hazeleger


Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Klok-EJ
Ouderling wijksectie 11

Jetty Westerink

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Krips-R

Ouderling crisis pastoraat :

Rina Krips

Telefoon: 0318-844546 / 06-46167301
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijnen-Hester Jeugd ouderling :
Hester Wijnen-van de Pol


Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Duijzer Gijsbert Jeugd ouderling :
Gijsbert Duijzer

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doest-H Jeugd diaken :
Jojanneke van Leeuwen

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaken/Secretaris diaconie
Herko van Beek

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierden-Henk-van Diaken/Penningmeester diaconie
Henk van Hierden

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veenema B Diaken
Dhr Bram Veenema

Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Neutel-Henny Diaken / Coördinator zorg diaconie
Henny Neutel-van Holland

Telefoon: 0318 – 482309 / 06-16930139
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diaconaalloket
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leusden-P-van

Vertegenwoordiger van het
College van Diakenen

Pieter van Leusden
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Heuvel-C Diaken
Chris van den Heuvel

Telefoon: 0318-457750
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Mulder-C

Ouderling Kerkrentmeester /voorzitter CvK
Cor Mulder

Verzekeringen & arbeidsrechtelijke zaken

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Schuurman-C

Ouderling kerkrentmeester
Ceel Schuurman
kosters en begeleiding verhuur (kerk)zalen


Telefoon: 0318-573447
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ledenadministratie
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 geen-foto Kerkrentmeester/secretaris CvK
Madelijn Brons- van den Elskamp

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Zandsteeg-K Ouderling kerkrentmeester
Kees Zandsteeg
Onderhoud gebouw & inventaris

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 geen-foto Ouderling kerkrentmeester
Dhr Ernst van Maanen

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 Euenk-Niels

Ouderling kerkrentmeester
Dhr Niels Uenk
Werkgroep kerkbalans

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

De kerkenraad heeft tot taak:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd

aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
 • het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
 • het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
 • het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering

Clubs

Geschreven door Leiding Clubs op . Gepost in Taakgroepen

Er zijn in de Maranathakerk diverse jeugdclubs voor jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden. Het jeugdwerk wil kinderen en tieners een plek bieden, waar ze plezier hebben en met elkaar leren omgaan. Ook wil het hun belangstelling wekken voor de wereld om hen heen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond.

Het werk staat onder leiding en coördinatie van de taakgroep Jeugd, een orgaan van bijstand van de Algemene kerkenraad. Het clubwerk is ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse startkamp en de gezinsdienst met Kerst. Daarnaast zet het clubwerk zich wel eens in voor een actie voor een goed doel, waaraan de kinderen meedoen.

Voor de kinderen uit de gemeente van groep 3 t/m 8 is er club, ze zijn hier van harte welkom.

We hebben een toffe opening met elkaar en daarna gaan we uitéén in verschillende workshops waarbij je zelf kiest wat je leuk vindt om te doen.
Komt er iemand bij je spelen op woensdagmiddag? Neem gezellig je vriendje/vriendinnetje mee naar de club.

Doelgroep: Kinderen van groep 3 t/m 8
Datum: Groep 3,4,5 woensdagmiddag 13.45 tot 15.00 uur
Groep 6,7,8 woensdagavond 18.45 tot 20.00 uur

We starten op woensdag 25-09-2019 (om de week is er club)
Plaats: Maranathakerk
Kosten: 20 euro per seizoen (graag voldoen aan het begin van het seizoen bij de leiding van de club)
Contact: Mariëlle de Bruin
Opgave: Is niet nodig.

Wijksectie 10

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Hazeleger-Bert Bert (L.E.) Hazeleger
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-11036697

Pastoraal medewerkers

Middelink-F Mw Frederiek Middelink-Geerling
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-487122
Vlies-J-vd Mw Jolanda v.d. Vlies
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-19911545
Klomp-R Mw Reinate Klomp
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-28735498

Stratenlijst

Lunteren
Boomakkerweg, Boslaan 15-27, Boslaan 24-58, De Kweek, Dokter Kimmijserlaan, Hillegondalaan, Kastanjelaan Oost, Klokkegat, Poelakkerweg, Rogakker, Van den Hamlaan, Veenweg, Van den Hamhof, Zwartewater

Wijksectie 12

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling (De Honskamp)

Vlastuin-H Mevr. Herma Vlastuin- van Rhee
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318- 573759 of 06-33045392

Pastoraal medewerkers

   
Leenders-R Mw Reina Leenders
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-484743

Stratenlijst

Lunteren

Dorpsstraat 25 (De Honskamp)

Sectie indeling

op . Gepost in Taakgroepen

De kerkelijke gemeente Maranathakerk is pastoraal in 12 secties verdeeld. Elke sectie bestaat uit een aantal straten. Op de kaart hieronder vindt u de globale indeling van deze secties. Om een straatnaam te vinden, kunt u gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenaan op deze website.

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de ‘algemene’ pastorale zorg in de secties. Dat is hun hoofdtaak. Zij worden in de pastorale zorg bijgestaan door pastoraal medewerkers. Deze medewerkers verzorgen voor een gedeelte van een sectie de ‘dagelijkse pastorale zorg’. Zij bezoeken gemeenteleden voor een gesprek, tonen belangstelling bij de dagelijkse gebeurtenissen en onderhouden samen met de ouderlingen de contacten met de gemeente.

Het eerste aanspreekpunt voor een sectie is de betreffende ouderling. Indien voor uw straat een pastoraal medewerker beschikbaar is, wordt u hiervan door de betreffende medewerker binnenkort persoonlijk op de hoogte gesteld.

Voor verder pastorale zorg is natuurlijk ook de predikant/ of pastoraal werker Cock Kroon beschikbaar.

Wijksectie 9

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Klok-EJ Jan (J.) Bos
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-20085633

Pastoraal medewerkers

Top-A Dhr Andries van den Top (Mentor)
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-843159 of 06-46340500
Elk-I-van Mw Ingrid van Elk-van Beek
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-484663
Fliert-A-vd Mw Anja van de Fliert
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-15554930
Bol-A Mw Ali Bol-van Maaren
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-301568
Snellen-R Dhr Rijk Snellen
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-25037069

Stratenlijst

Lunteren
Achterste Kempjes, Achterstraat, Het Hoefje, Honskamperweg 2-40, Honskamperweg 50-56, Hulweg, Kerkhoflaan, Klompenmakershof, Klomperweg 20-114, Klomperweg 27-135, Marskamp, Peter van der Voortstraat, Schuurmanskamp, Zandscheer , Zandscheerpad

Wijksectie 7

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Hazeleger-Ineke Ineke (I.) Hazeleger
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-14640115
Hazeleger-Bert Bert (L.E.) Hazeleger
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-11036697

Pastoraal medewerkers

Scherrenburg-N  Mw Nellie Scherrenburg-Floor
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-485580 of 06-12057513
   
 Klomp-R Mw Reinate Klomp
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-28735498
 geen-foto  Mw Jolanda v.d. Vlies
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-19911545
 geen-foto  

Stratenlijst

Lunteren
Edeseweg 1-39, 2-44, Goorsteeg 1-49, Heuvelseweg, Hoge Veenweg, Honskamperweg 58-82, Ieplaan, Kleine Goorpad 2-4, Oude Arnhemseweg, Paardenwei,  Veenstraat, Westzoom 29-35, Wuitekampweg

Buiten Lunteren
Voorkeursleden in Ede en Bennekom.

Wijksectie 8

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Goor-Marian

Marian (M.) Goor
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 06-20078490

Pastoraal medewerkers

Klomp-Rina Mw Rina Klomp-Veldman
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-482110
geen-foto  
geen-foto  
Hendriksen-Jeanette Mw Jeanette Hendriksen
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-37349420

Stratenlijst

Lunteren
Beeklaantje, Boslaan 1-13, Boslaan 4-22, Dorpsstraat 1-23, Dorpsstraat 2-26, Dorpsstraat 27-139, Dorpsstraat 28-88, Honskamperweg 1-15, Hugo de Vriespark, Jac Gazenbeeklaan, Julianastraat, Julianaplein, Kastanjelaan, Klomperweg 3-23, Klomperweg 2-18, Meester Scheepstraplein, Molenparkweg 1-33, Molenparkweg 2-36, Nieuwe Erf, Oranjestraat, Roskammer Binnenpad, Roskammersteeg, Spoorstraat, Stationsstraat, Valkseweg, Westelijke Parallelweg, Wilbrinkplein, Wilbrinkstraat, Zandkampweg

Sectie 3

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Vlastuin-H Herma (H) Vlastuin- van Rhee
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318- 573759 of 06-33045392

Pastoraal medewerkers

Schuurman-C Ceel Schuurman
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-573447 of 06-49974892

Stratenlijst

Lunteren
Beekhoekweg, Bruinhorsterpad, De Venen, Drieënhuizerweg, Hazendonkseweg, Klomperweg 118-162, Klomperweg 137-175, Krommehoekseweg, Kruisbeekweg, Loenhorsterweg, Luntersekade, Mispelweg, Nederwoudseweg 8-50, Nieuwenhuizerweg, Oosterkamp, Oud Erfseweg, Postweg 106-194, Postweg 117-275, Schansweg, Scherpenzeelseweg 9 en 31, Tienminutenweg, Veldhoek, Zwetselaarseweg .

Voorkeursleden uit
Ederveen, Renswoude, Veenendaal

Sectie 4

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Bouw-M Marco (M) Bouw
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-83164187

Pastoraal medewerkers

Verheul-D Dummie Verheul-Kampen
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-302474
Brandhof-M-vd Matty van de Brandhof-Op den Dries
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-485337
Heuvel-Hilly-vanden Hilly van de Heuvel-Hoekstra (De Bongerd)
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-482766
Manen-A-v Anja van Manen-de Koning
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-573590
Beuker-I Ineke Beuker-Ruttenberg
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 06-3808627
Ruttenberg-M Marian Ruttenberg
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon0318-483867 of 06-37445518

Stratenlijst

Lunteren
De Bron, De Stroet, Egelhof, Hertenlaan 34-62, Hertenlaan 35-49, Hindelaan, Hullerpad, Kauwenhoven, Marterlaan, Moeflonlaan, Otterlaan, Postweg 1-115, Postweg 2-68, Reeënlaan 2-64, Reeënlaan 3-91, Vleermuislaan, Zilvervoslaan

0683164187

Sectie 2

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Heerdt-J-van

Mirjam (M.) Hollemans-van Donselaar
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  06-53112717

Pastoraal medewerkers

Hierden-Hermien-van Hermien van Hierden-Hevel
Telefoon (0318) 48 41 40
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Hierden-Henk-van

Dhr Henk van Hierden
Telefoon 0318-484140
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Berg-G-vd  

Stratenlijst

Lunteren
Bisschopweg 2-54, Bisschopweg 5-43, Dorpsstraat 141-227, Dorpsstraat 90-172, Groen van Prinstererstraat, Mgr Nolensstraat, Thorbeckestraat, Troelstrastraat, Vaarkamperhof, Vaarkampseweg, Van Hallstraat, V.d. Duyn van Maasdamstraat, Van Hogendorpstraat, Van Limburg Stirumstraat, Wagenmakershoek.

Sectie 1

Geschreven door Marco Bouw op . Gepost in Taakgroepen

Ouderling

Heerdt-J-van

Mirjam (M.) Hollemans-van Donselaar
email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon  0342-430350 of 06-53112717

Pastoraal medewerkers

Hoef-T-van

Mw Teuni v.d. Hoef
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-571568

Kaa-J-vd

Mw Janna v.d. Kaa
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon 0318-482074

Stratenlijst

Lunteren
Barneveldseweg 1-109, Barneveldseweg 2–84, Baron Mackaystraat, Berkhofweg, Bisschopweg 45-85, Bisschopweg 56-124, Brinkhofweg, Buzerseweg 5-23, De Savornin Lohmanstraat,
Dorpsstraat 174-208, 229-265, Dr. A. Kuyperstraat, Piersonplein, Schaepmanstraat, Scharrenburgersteeg, Vaarkamper Engweg, Van Houtenstraat, Wormshoefweg, Woudse Wallepad, Zeggelaarspad

Taakgroep Lunteren-Libanon

Geschreven door Jolanda Methorst - van Rhee op . Gepost in Taakgroepen

TAAKGROEP LIBANON

DOELSTELLING

Als Maranathakerk Lunteren hebben we sinds 2015 een vriendschappelijke band met de Armeens-protestantse kerk van Anjar in Libanon. Taakgroep Libanon stelt zich ten doel om aan deze vriendschappelijke band binnen onze gemeente gestalte te geven in de vorm van bewustwording, betrokkenheid, gebed, financiële steun en uitwisselingsbezoeken. Door het opbouwen van een gelijkwaardige en wederkerige band met één specifieke gemeente in geheel andere levensomstandigheden hoopt de Taakgroep binnen onze gemeente een grotere betrokkenheid te creëren op Gods wereldwijde werk. Het missionstatement krijgt in onze Taakgroep een specifieke invulling in de gerichtheid op christenen van Anjar in Libanon.

HELPT U ook mee?
NL79 RABO 0337 4037 24 t.n.v. Projectgroep Libanon/MK

2019-Lunteren-Libanon-vast

NIEUWS UIT ANJAR – LIBANON (Kerkblad januari 2019)

Vanuit de Libanon Taakgroep hebben we geregeld contact met dominee Hagop Akbasharian, zo ook aan het einde van 2018 met een terugblik en een vooruitzicht naar 2019.
Ten eerste zegt hij namens de gemeente (de kerk en de school) en dat zij erg blij zijn en zich gezegend voelen met een zustergemeente als de Maranathakerk. Zij zijn dankbaar dat God werkt door de opgebouwde relatie en dat deze vriendschap stap voor stap groeit.
Het ontvangen van de tienergroep onder leiding van Marcel en Judith was een super beleving. En zij hopen dat we de uitwisseling van ideeën, gebed en geloof kunnen voortzetten door verschillende groepen in de kerk en de school. Het feit dat we als beide gemeenten voor elkaar bidden en zorg dragen voor elkaars behoeften en uitdagingen is hartverwarmend en bemoedigend. Dominee Hagop: 'Bedankt voor de steun en kostbare tijd, die jullie aan ons geven. We nemen jullie ook me in gebed en Gods zegen voor hetgeen jullie doen'.

Hieronder een weergave van de donaties en de inzet hiervan binnen de gemeente.
- EUR 9.011,50 vanuit de fundraising van de jongeren reisgroep Libanon. Dit is gebruikt aan sponsoring van het Mission House, deelname aan het kinderkamp, eten en activiteiten, het transport tijdens het verblijf en schoolboeken.
- EUR 9.976,50 vanuit overige collecten en giften vanuit de gemeente. Dit is gebruikt voor individuele studiegelden van studenten met specifieke problemen in hun gezondheids- of gezinssituatie. Je kunt hierbij denken aan kinderen die hun ouders hebben verloren, kinderen met spraakproblemen of kinderen die niet thuis kunnen wonen, omdat de omstandigheden dit niet toelaten. Daarnaast zijn de schooluniformen voor 30 studenten voor het winterseizoen gesponsord.

Doelen en projecten voor de komende periode:
- Sponsoring van collegegelden van individuele studenten
- Green House project; groente kassen waar de kinderen praktische lessen in krijgen)
- Materiaal voor muziek-, kook- en tekenenlessen
- Renovatie van de kinderopvang accommodatie
- Renovatie van het sanitair gebouw van de Boarding School

HELPT U ook in 2019 weer mee?
NL79 RABO 0337 4037 24 t.n.v. Projectgroep Libanon/MK

Taakgroep Vorming en toerusting

Geschreven door Bert Hazeleger op . Gepost in Taakgroepen

Opdracht Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming en Toerusting (V&T) is een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad van de Maranathakerk en heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar. Om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.

Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen we werken aan de toerusting van het kader in onze kerkgemeente, zodat ambtsdragers en leidinggevenden zo goed mogelijk worden toegerust voor hun taak.

Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de commissie jaarlijks een programma samen dat bestaat uit twee of drie blokken:

A Kringen en Leerhuizen
Gemeenteleden hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven. Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en
vorming.

Zo zijn er gesprekskringen voor jong en oud.

In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo’n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

B Overige activiteiten
Bij de overige activiteiten laten we het niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal. Dit kan van alles zijn; creatief, actief en nog veel meer.

VenT-2019-2020In het boekje hiernaast kunt u alle informatie over het programma van Vorming en Toerusting vinden.
klik op de afbeelding  en het brengt u bij het uitgebreide programma!

Hierbij bieden we u als Taakgroep Vorming & Toerusting het programma voor het seizoen 2019/2020 aan.

rUstpUnt

We kennen de bordjes wel langs fietsroutes; Rustpunt. Een punt waar je even kunt uitblazen en waar er meestal wel een kopje koffie beschikbaar is. Een punt waar je dan ook de afgelegde route kunt overdenken. Wat ben je allemaal tegen gekomen? Uiteraard fietsers maar ook bijzondere dingen die je hebt gezien of gehoord. Maar wellicht nog belangrijker; de finish. Het einde van de route. Hoe gaan we daar komen? Is het heuvelachtig of heb je wind tegen? Het is een beetje te vergelijken met onze levensweg. Soms de wind mee, maar soms ook wind tegen of heuvel op. Herkenbaar?

Dan is het fijn om een rUstpUnt te hebben. We kunnen rusten bij God en de afgelegde weg bespreken. In bijvoorbeeld gebed of het zingen van een lied. Maar ook dat wat voor ons ligt kunnen we bespreken met God. Bijvoorbeeld de heuvel of de tegenwind die we tegen gaan komen. God wil ons voor gaan. Hij kan aangeven wanneer we een versnelling erbij moeten doen of moet remmen. God, Jezus en de Heilige Geest; onze routeplanner en ons rustpunt. Een rustpunt die altijd open is, 24/7, 365 dagen per jaar. Geen limiet, gratis. Je hoeft er ook niet voor te sparen. Nee, gewoon voor niets.

In het programma van dit seizoen zijn verschillende activiteiten opgenomen die u kunnen helpen om HET rUstpUnt te vinden. Geef u dus nu op voor een of meerdere activiteiten naar keuze! Kom; het rUstpUnt is open 24/7, 365 dagen per jaar.

Namens de taakgroep Vorming en Toerusting van harte welkom!

Samenstelling Taakgroep

De Taakgroep Vorming & Toerusting bestaat voor het seizoen 2019/2020 uit de volgende leden:

 • Caroliene van den Berg- Ouderling/voorzitter
  Tel. 0318-516707
  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BELANGRIJKE PUNTEN

 • Inschrijven: U kunt zich opgeven via de rode aanmeldknop op de website van de kerk. Doet u dit vooral zo duidelijk en volledig mogelijk. Met vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer.
 • Als u een bevestiging van de inschrijving wilt ontvangen, graag even het desbetreffende vakje aanvinken. Voor een aantal activiteiten geeft u zich rechtstreeks op bij de in het boekje genoemde contactpersoon.
 • Wij ontvangen uw inschrijving graag zo vroeg mogelijk, zodat wij een inschatting kunnen maken van de belangstelling per onderdeel. Leg de data waarvoor u zich hebt opgegeven vast in uw agenda en houd daarnaast de afkondigingen voor de dienst en/of de website inde gaten, dan kunt u het bijna niet vergeten.
 • Hebt u zich niet opgegeven, u kunt in principe vrijwel altijd instromen. Gasten zijn altijd welkom, schroomt u niet hen mee te nemen. Eventuele wijzigingen of afgelastingen worden door de Taakgroep Vorming & Toerusting via het kerkblad, afkondigingen en/of via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om op de betreffende dag altijd nog even de website http://www.maranathakerk.net/ te raadplegen.
 • Bent u slecht ter been, maar u wilt toch graag aan een activiteit meedoen, laat het ons even weten zodat wij iets voor u kunnen regelen.

Kindernevendienst

Geschreven door Marjon Roelofsen op . Gepost in Taakgroepen

Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst voor de kinderen (uit groep 1 t/m 8) die dat willen kindernevendienst.
Samen met de kinderen willen we ontdekken wie God is en mogen we de liefde van zijn Zijn Zoon Jezus ervaren. Dit doen we door middel van Bijbelverhalen, zingen, bidden, knutselen en spelletjes. De kinderen verlaten de kerkzaal vlak voor de schriftlezing en gaan naar hun eigen ruimte.

LANTAARN en KINDERMOMENT
We nemen de lantaarn mee naar de Kindernevendienst. De lantaarn is het symbool van het Licht. Het Licht van God dat bij de gemeente is in de kerkzaal en bij de kinderen in de kindernevendienst.

Na het gebed om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het Woord komen de kinderen naar voren. De dominee heeft dan een kort gesprekje met de kinderen over datgene wat aan de orde komt in de KND of het thema van de preek. De dominee wijst een van de kinderen aan die de lantaarns aan mag steken. Drie kinderen nemen de lantaarns mee naar de KND.

SPAREN
Elke week sparen we voor een goed doel. Dit wordt samen met de diaconie vastgesteld. Hierover kunt u meer lezen in het kerkblad.

METHODE – VERTEL HET MAAR
We werken tijdens de Kindernevendienst met Vertel het maar, een methode voor kindernevendienst en zondagschool. De methode sluit (meestal) aan bij In Orde Oecumensich rooster en volgt de gang van het kerkelijk jaar. In de loop van de tijd komt de gehele Bijbel aan de orde. Zie www.vertelhetmaar.nl
Soms maken we een uitzondering en vertellen we een ander verhaal: bij bijzondere diensten, zoals de startzondag of Israëlzondag. Ook de peuterdienst sluit zich aan bij deze verhalen, zodat er een eenheid is. Met Kerst, Pasen en Pinksteren volgen we vaak het aangereikte project, om zo met elkaar en de gemeente toe te leven naar de kerkelijke feesten. Dan wordt het thema zichtbaar gemaakt tijdens de dienst. Het is afhankelijk van de predikant of hij/zij zich ook aansluit bij de aangereikte Bijbelgedeelten.
 

OUDERS
De kinderen van de peuterdienst, die voor het eerst naar de KND gaan, worden samen met hun ouders verwacht op de eerste zondag na de zomervakantie. Zij krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.
 
PRAKTISCH
De kinderen verlaten de dienst na het gebed en voor de schriftlezing.
Onderbouw: Kinderen uit groep 1,2 of 3 zijn van harte welkom in de kelder. Zij komen niet meer terug in de dienst. De ouders kunnen hun kinderen bij de kelder ophalen.
Middenbouw:Kinderen uit groep 4, 5 of 6 worden verwacht in de vergaderruimte achter de keuken.
Bovenbouw:Voor kinderen uit groep 7 of 8 is er Kindernevendienst in de Omegazaal.
MB en BB komen onder het naspel van het lied na de preek/ meditatief moment weer terug in de dienst.
Bij bijzondere diensten is er alleen Kindernevendienst voor de allerjongsten. Dit wordt afgekondigd in de kerk. Zij komen onder het naspel van het lied na de preek/meditatief moment weer terug in de dienst..

Af en toe komt het voor dat er weinig tijd beschikbaar is. Dan kan de leiding van de midden- of bovenbouw besluiten om tot het einde van de dienst te blijven, bijvoorbeeld bij een doopdienst. Dit zijn uitzonderingen.
 
Bij bijzondere diensten, zoals Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, startzondag, schoolkerkdienst, overstapdienst is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3, onder het naspel van het lied na de preek/meditatief moment komen ze weer terug.
In een enkel geval is er geen kindernevendienst, zoals op Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede  Paasdag, Tweede Pinksterdag. Op Hemelvaart is er gewoonlijk KND voor de groepen 1 t/m 3 als er een dienst is in de Maranathakerk. In de zomervakantie is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 3 in de kelder.
 

Overzicht Groepsindeling

 kinderen van groepWaarWanneer
OB 1,2,3 kelderruimte Tot einde van de kerkdienst
MB 4,5,6 Vergaderzaal achter de keuken Komen na de preek terug
BB 7,8 Omegazaal Komen na de preek terug
  
ps:voor de BB is er de 1e zondag van de maand geen kindernevendienst, zij worden in de eredienst verwacht.

Overzicht Kindernevendienst tijdens Bijzondere diensten

Bijzondere diensten Voor wie? Opmerkingen
Eerste kerstdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen terug na de preek
Kinderkerstfeest Alle kinderen van KND en clubs in de kerkzaal Kerstavond om 18.30 uur
Nieuwjaarsdag Geen KND Behalve op zondag, dan normaal
Goede Vrijdag Geen KND  
Eerste Paasdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Tweede Paasdag Geen KND  
Hemelvaartsdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Alleen KND als er een dienst is in de Maranathakerk
Eerste Pinksterdag Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Tweede Pinksterdag Geen KND  
Overstapdienst BB,
En welkom peuters
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Kerk-school dienst
In januari
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Startdienst Winterwerk in sept. Groep 1 t/m 3 in kelder (OB)  
Doopdienst Alle groepen Na de doop verlaten eerst de gedoopte kinderen de kerkzaal en wordt er een kinderlied gezongen.
Na dit lied gaan de kinderen naar de KND. In uitzonderingsgeval blijft de MB soms tot het einde.
Israelzondag Alle groepen Meestal begin oktober
Bijbelzondag Alle groepen Meestal eind oktober
zomervakantie Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen niet terug
Door zomermedewerkers
Bid- en dankdagen Geen KND, 's middags speciale kinderdienst in de kerkzaal  
Eerste zondag na zomervakantie Alle groepen Ouders nieuwe kinderen welkom in de OB
Startkamp
(begin september)
Groep 1 t/m 3 in kelder (OB) Komen niet terug

 

 

Beleidsplan CvD

Geschreven door Diaconie op . Gepost in Taakgroepen

Beleidsplan Diaconie 2016-2020

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Galaten 6:10

Voorwoord

Visie

"Hart voor de Heer"
We willen een dienende gemeente zijn. Diaconaat is een blijvende opdracht, waarin de roeping van ieder individueel gemeentelid om te dienen centraal staat. Hierbij mogen wij ons laten leiden door wat de naaste van ons vraagt en ons ook steeds afvragen: voor wie kan ik een naaste zijn? Het dienstbaar zijn is een roeping van heel de christelijke gemeente. De diakenen leiden en stimuleren de gemeente bij het uitoefenen van de gemeenschappelijke diaconale taken. Wij willen ons in het diaconaat laten leiden door de liefde van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

"Hart voor elkaar"
Door het diaconaat wordt de dienst van de gemeente aan de naaste zichtbaar. De taak van de diaconie is hulp te verlenen in financiële, maatschappelijke en gezins-moeilijkheden binnen de gemeente, maar ook daar buiten. Zo nodig gebeurt dit in overleg of in samenwerking met andere instanties, die op deze terreinen werkzaam zijn.

"Hart voor de wereld"
De ZWO-commissie houdt zich bezig met projecten binnen de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij werkt de Maranathakerk momenteel samen met andere Lunterse kerken: Gereformeerde kerk en Molukse kerk. Het voornemen is om projecten als Maranathakerk zelfstandig op te pakken. Het heeft de voorkeur te kiezen voor projecten, die dicht bij de beleving van de Maranathakerk liggen.

Dit beleidsplan-deel beschrijft het te voeren beleid, dat richting kan geven aan het doelgericht werken aan het in stand houden en opbouw - het leven en werken - van de Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk. Met name waar het die activiteiten betreft die vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen voor de komende jaren. Voor de taakomschrijvingen van de diakenen verwijzen wij naar het Handboek Diaconie.

Status beleidsplan
Het College van Diakenen hecht er aan dat dit beleidsplan-deel een 'levend' document is. In samenhang met en als aanvulling op het voorgestane beleid van de gemeente, is het nodig dat jaarlijks (maart/april) wordt getoetst op de actuele situatie en wordt bijgesteld waar nodig. Alleen zo blijft het een actueel document.
Jaarlijks wordt het aangeboden aan de Grote Kerkenraad ter vaststelling, als onderdeel van het eveneens geactualiseerde algemene beleidsplan.

Relevante omgevingsontwikkelingen
In de maatschappij is een voortschrijdende individualisering en secularisatie waarneembaar. Er wordt een persoonlijk toegesneden antwoord of oplossing over levens- en geloofsvragen verwacht. Het is noodzakelijk deze individualisering en secularisatie te blijven onderkennen bij de missie en visie voor de komende jaren.
In relatie met de verwoorde identiteit van gemeente, staat centraal de opdracht van de verkondiging van de bijbelse boodschap. Het uitgangspunt is, dat het instituut kerk er is voor de mensen en dat de mensen er niet zijn voor de kerk.
Voor de toekomst is het van groot belang ook de jongeren te blijven aanspreken!

Praktische invulling
In de praktijk wordt aan het diaconaat op verschillende manieren gestalte gegeven. Het gebeurt door persoonlijk gebed, door persoonlijke inzet en door onderlinge hulp.
Als diaconie blijven wij ons bezinnen hoe wij nog meer gemeenteleden bij het diaconaat kunnen betrekken. Ieder gemeentelid is een diaken !

Verdeling
De diaconale activiteiten, welke worden uitgevoerd of waaraan wordt deelgenomen door diakenen en/of gemeenteleden, zijn onder te verdelen in:

Diaconaal werk in eigen gemeente
• Geldstroom
Het inzamelen en beheren van diaconale gelden die de gemeente bijeen brengt via de collecten tijdens de eredienst, via giften of uit legaten. In het kerkblad brengt de diaconie verslag uit van de binnengekomen gelden.
In iedere kerkdienst behoort de eerste collecte voor diaconale doeleinden te zijn en daarna voor de kerk zelf. Zo delen we iedere keer onze liefdegaven met onze naaste.
• Begroting / jaarrekening
Zorg dragen voor het opstellen, verantwoorden en presenteren van de begroting en jaarrekening.
• Jeugddiaconaat
Het initiëren en stimuleren van diaconaat voor en door de jeugd.
• Stille Hulp
Het helpen van een naaste die hulp nodig heeft in welke vorm dan ook.
• Zondag Voleiding
De diakenen zijn betrokken bij de organisatie van Zondag Voleinding.
• Kerstattenties
Ouderen, bewoners van gezinsvervangende tehuizen, zieken ontvangen met kerst een attentie.
• Koffiedrinken
Iedere laatste zondag van de maand biedt de diaconie de gelegenheid aan de gemeente om na de dienst koffie te drinken.
• Bloemengroet
Het behartigen van de bloemengroet, als dienst aan de naaste, berust bij de diakenen. De ouderlingen ondersteunen dit (huwelijksjubilea, zieken etc.).
• Avondmaal
De organisatie en het dienen aan tafel tijdens het avondmaal vallen onder de verantwoording van de diaconie.
• Organisatie van een maaltijd voor gemeenteleden
De diaconie vindt het belangrijk ruimte te bieden voor gemeenteleden om elkaar te ontmoeten rond een maaltijd. Momenteel beperkt dit zich tot tweede Kerstdag in samenwerking met de andere Lunterse kerken en de gemeente (locatie Westhoffhuis).
• Vervoer naar de kerk
Gemeenteleden zorgen voor het vervoer van mensen die zelfstandig de kerk niet kunnen bereiken.
• Ontvangstcommissie
Bij de ochtenddiensten worden de gemeenteleden welkom geheten door twee leden van de commissie. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor b.v. gasten.

Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio:

• De Herberg
Een diaken is contactpersoon een bemiddelt in voorkomende gevallen bij plaatsing.
• De Vluchtheuvel
Interkerkelijke diaconale werkgroep waarin vier kerken zijn vertegenwoordigd (Oude Kerk, Hersteld verband, Gereformeerde kerk en Maranathakerk). Per kerk hebben één of meerdere diakenen zitting in het bestuur.
• Diaconaal loket en WMO
Een diaken is contactpersoon voor WMO-vragen. Via het diaconaal loket komen hulpvragen binnen. De hulpvragen worden door de betreffende diaken beoordeeld. Zonodig wordt er hulp ingezet (altijd in overleg met één of meer diakenen).
• Diaconaal Platform Ede
Interkerkelijke diaconale werkgroep binnen de gemeente Ede. De Maranathakerk is middels een diaken hierin vertegenwoordigd.
• Diaconaal project catechisanten
De diaconie (jeugddiaken) stimuleert en ondersteunt het bezoeken van instellingen met een diaconaal karakter. Bijv.: zorgboerderij, dak- en thuislozen projecten, Meet-inn.
• Voedselbank
Via de Vluchtheuvel worden gedurende het hele jaar levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. De Maranathakerk neemt daarvan jaarlijks twee maanden voor haar rekening.

Diaconaat Wereldwijd:
• ZWO
Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking Maranathakerk en Gereformeerde kerk. Een diaken van onze kerk maakt deel uit van deze commissie (op basis van gelijkwaardigheid in dienstverlening)..
• Kerk-in-actie
Missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland van de PKN. We steunen dit werk door onze collectes.

Speerpunten

Speerpunten in de komende jaren:
• De diaconievergaderingen starten met een bezinningsmoment waarbij onderstaande punten systematisch aan de orde komen
• Zonodig diaconaal huisbezoek. Na signalering gaan een ouderling en diaken op huisbezoek voor het leggen van het eerste contact. Daarna gaat de diaken zelfstandig.
• Gemeenteleden inschakelen voor het diaconale werk (continu)
• Het bieden van tijdelijke lichte (huishoudelijke ondersteuning)
• Het opzetten van een diaconaal project, uitgevoerd door jongeren (continu)
• Hulpdienst voor klusjes, invullen formulieren voor gemeenteleden die daartoe niet zelf in staat zijn
• Signalering van problemen via het wijkteam (stille hulp)
• Koffie-inloop in de zomermaanden. Vanaf 2015 wordt dit vanuit de Vluchtheuvel opgepakt.
• Nadere invulling geven aan het jeugddiaconaat
• Vluchtelingen-opvang: in samenwerking met andere regionale kerken activiteiten oppakken

In tijden van economische crisis en krimp en een terugtredend overheidsbeleid zal vanuit de diaconie, eventueel in samenwerking met andere plaatselijke kerken, actief gezocht worden naar groepen en mensen, die (financieel) buiten de boot dreigen te vallen. Op deze wijze wil de gemeente de handen van Christus zijn.
• Gedacht kan worden aan ondersteuning van mantelzorg, aanvullende ondersteuning van mensen in financiële problemen (via checklist)
• Vanuit de diaconie wordt gezocht naar samenwerking met de plaatselijke welzijnsorganisaties
• Het organiseren van een jeugd diaconaal project in Lunteren en/of daarbuiten (catechesegroep)

Financiën
De diakenen zorgen ervoor, dat alle financiële en diaconale gaven op een verantwoorde wijze hun bestemming vinden. Bij de selectie richt de diaconie zich vooral op doelen, die werken vanuit het christelijk geloof. Bij het opstellen van het collecterooster wordt rekening gehouden met de zondagen van het kerkelijk jaar. De diaconie streeft naar een eerlijke verdeling tussen diaconaat in eigen gemeente, nationaal en wereldwijd.

Er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor noodhulp.

 

Moderamen

op . Gepost in Taakgroepen

De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen- een vorm van dagelijks bestuur- bestaande uit ten minste een preses, een scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het moderamen.

Het moderamen heeft tot taak

 • het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad
 • de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn
 • onder verantwoording aan de kerkenraad: het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen


   
Hogewoning-Vera Mevr. Vera Hogewoning-Remijn
Ouderling - Voorzitter kerkenraad

Klokkegat 28, 6741 EL Lunteren
0318 - 485301 / 06-30 100 741
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bunt-M Martin van de Bunt
Ouderling-Scriba
Bunt-G Gerda van de Bunt
Ouderling-Scriba
geen-foto Vacant
Predikant
Hertenlaan 35, 6741 BG Lunteren.
Telefoon 0318 - 30 43 96
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Kerkrentmeesters

Geschreven door Gerrie Harrewijne op . Gepost in Taakgroepen

Doelstelling:

Het college van kerkrentmeesters heeft volgens de kerkorde tot taak “het in overleg met en in verantwoording aan de kerkraad scheppenen onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling heeft huidige college van kerkrentmeesters de taken onderling verdeeld en om u te informeren wie waar verantwoordelijk voor is, is de volgende takenlijst uitgewerkt.

 Mulder-C

Ouderling Kerkrentmeester /voorzitter CvK
Cor Mulder

Verzekeringen & arbeidsrechtelijke zaken

Telefoon 06-2884281
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Schuurman-C

Ouderling kerkrentmeester
Ceel Schuurman
kosters en begeleiding verhuur (kerk)zalen
ledenadministratie

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 geen-foto Kerkrentmeester/secretaris CvK
Madelijn Brons- van den Elskamp

 

 Zandsteeg-K Ouderling kerkrentmeester
Kees Zandsteeg

Onderhoud gebouw & inventaris

 

 Maanen-Ernst-van Ouderling kerkrentmeester
Ernst van Maanen
 Euenk-Niels

Ouderling kerkrentmeester
Niels Uenk

Werkgroep kerkbalans

 

 Voorst-H-van

kerkrentmeesters / penningmeester
Henk van Voorst

 

Taken van het College van Kerkrentmeesters

De instandhouding van het kerkenwerk is de hoofdtaak van het college van kerkrentmeesters.Hiertoe behoren:

 • Het beheer van de kerkelijke gebouwen en inventaris
 • Het personeelsbeleid betreffende de voorganger(s), koster enz.
 • Het opstellen van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening en het bespreken daarvan op een gemeente-avond;
 • Het inzamelen van de gaven, zowel tijdens de diensten als het innen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, etc.
 • Het voeren van een financiële- en ledenadministratie

Kerkelijke bijdragen

Het houden van kerkdiensten, de pastorale arbeid en het kerkelijk leven in de gemeente, kost geld. Daarnaast heeft de plaatselijke gemeente een bijdrage te leveren aan het geheel van landelijke kosten van de PKN.

Pas wanneer een gemeentelid meer dan deze landelijke afdracht bijdraagt komt dit ten goede aan het plaatselijk werk.

Het College van Kerkrentmeesters kan het  kerkenwerk in standhouden dankzij de offervaardigheid van de gemeenteleden. Deze inkomsten bestaan uit:

 • De collecten tijdens de erediensten
 • De jaarlijkse 'vrijwillige' bijdrage. Bij de actie 'Kerkbalans' wordt aan elk gemeentelid van 18 jaar en ouder een bijdrage gevraagd.
 • Giften, schenkingen en legaten, rechtstreeks aan de kerkrentmeesters of via predikant, ouderlingen e.a.

Uit de opbrengst van het geheel moeten alle kosten betaald worden. Te noemen valt:

 • Personele kosten (predikanten, catecheten, tuinman, schoonmaakpersoneel, etc.)
 • Dagelijkse exploitatiekosten zoals water, verlichting, verwarming, klein onderhoud, schoonmaakartikelen, etc.
 • Administratiekosten
 • Reserveringen groot onderhoud en vervanging;
 • Bijdragen aan de landelijke kosten van de PKN.

Om de mogelijkheid te bieden aan gemeenteleden buiten de collecten om het werk van de kerkvoogdij te steunen, zijn er een aantal speciale rekeningnummers hiertoe voorhanden:

Het bankrekeningnummer voor CvK kerkelijke bijdrage aan de Maranathakerk is NL66RABO0166354449
Wij mogen dagelijks veel ontvangen uit Gods hand; laten we daarom ook terug geven wat in ons vermogen ligt.

Verjaardagsfonds

Alle gemeenteleden ontvangen op of rond hun verjaardag een kerkelijke felicitatie. Daarbij ontvangen de kerkrentmeesters graag een bijdrage. De opbrengst komt ten goede aan een vooraf aangegeven doel voor de instandhouding van onze kerk. Een gift uit dankbaarheid.

Bijzondere fondsen

Voor speciale kostenposten hebben de kerkrentmeesters speciale fondsen lopen, als:

 • Onderhoud, waaronder reservering groot onderhoud
 • Orgelfonds, waaruit reservering voor vervanging

Zaken die voor zich spreken en waarop de kerkvoogdij voortdurend attendeert. Zie hiervoor ook de bovengemelde speciale rekeningen.

Beleidsplan Maranathakerk 2016-2020

Geschreven door Kerkenraad op . Gepost in Taakgroepen

Inleidend deel

Dit beleidsplan is bedoeld als een instrument om de komende jaren samen verder te bouwen aan een samenhangende en goed functionerende gemeente. Vanuit dit algemene plan zal jaarlijks een werkplan worden opgesteld door de Colleges, Taak- en Werkgroepen waarin meer concreet en specifiek de prioriteiten voor dat seizoen staan. Het is de bedoeling het werkplan jaarlijks te evalueren zodat vervolgens gericht een volgend werkplan kan worden opgesteld.

Dit beleidsplan is het resultaat van teamwork. Een commissie bestaande uit ambtsdragers, voorzitters van de verschillende Taakgroepen en vertegenwoordigers vanuit de gemeente heeft hard aan dit plan gewerkt. Daarnaast heeft ieder College binnen de Kerkenraad en ook iedere afzonderlijke Taakgroep actief bijgedragen aan het formuleren van beleid voor het haar toegewezen domein. Het resultaat van dit proces is vervolgens besproken binnen de Kerkenraad en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentevergadering. Op grond van deze werkwijze kunnen we zeggen dat dit beleidsplan op een groot draagvlak mag rekenen binnen onze gemeente. Dit geeft vertrouwen dat het beleidsplan ons de komende jaren goede diensten zal gaan bewijzen. Een vertrouwen dat ten diepste voortkomt uit de overtuiging dat het de Heer is die het huis bouwt (Psalm 127).

Beleidsplan 2016-2020 Maranathakerk


Beleidsdocument Viering Heilig Avondmaal

 

 

Liturgie en eredienst

Geschreven door Ineke van de Brink op . Gepost in Taakgroepen

Het doel van de taakgroep is ”Onderzoekend en inspirerend bezig te zijn met bewustwording, bezinning en voorlichting met betrekking tot de eredienst en beleid te ontwikkelen op ons kerk–zijn in en rondom de eredienst”, zoals is beschreven in de interne richtlijn van onze gemeente.

Wij houden ons bezig met alle activiteiten voor de eredienst van de gemeente. Onze taak omschrijving is:

 • - bezinning op inhoud en vorm van de erediensten;
 • - het geven van advies aan de kerkenraad op het gebied van liturgie en het stimuleren van bezinning daarop in de gemeente;
 • - het opstellen en bespreekbaar maken van verschillende mogelijkheden om de eredienst te vieren;
 • - het opstellen van de betreffende orden van dienst, na overleg met betrokkenen;
 • - het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad over de inrichting van het kerkgebouw.

Zoals u kunt lezen betreft het allerlei zaken rondom de vormgeving van de kerkdiensten, waarover we ons binnen de gemeente bezinnen en advies uitbrengen aan de kerkenraad. Daar worden de uiteindelijke beslissingen genomen.

Ergens tussen de uitersten van enerzijds ‘alles houden zoals het is’ en anderzijds ‘alles vernieuwen wat maar vernieuwd kan worden’ zoeken we onze weg. Die weg kunnen we natuurlijk niet alleen gaan. We horen graag uw ideeën, uw visie. We laten ons graag voeden en inspireren door wat er binnen de gemeente leeft aan wensen en verlangens. Ook de mening van onze jonge mensen vinden we belangrijk en stellen we erg op prijs. Schroom vooral niet om contact op te nemen met een van de leden van de taakgroep!

De taakgroep bestaat uit de volgende leden: Bauke de Boer, Jan Duim, Corrie v.d. Hee, Jaap Hansum, Ina Tamerus en Ineke v.d. Brink.
U kunt ons altijd aanspreken als u iets wil weten over de eredienst. Via de mail kunt u ons bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Steady (voorheen catechese)

Geschreven door Caroliene van den Berg & Henk Stomphorst op . Gepost in Taakgroepen

It's time for change.2016-08-catechese
"God houdt van je zoals je bent. Maar Hij houdt te veel van je om je zo te laten." God wil van ons stapje voor stapje steeds meer de mens maken zoals Hij ons heeft bedoeld.

Dit seizoen gaan we samen met julllie ontdekken wat jij kunt doen om vandaag Jezus meer te volgen dan gisteren en morgen meer dan vandaag!

We gaan werken met een gloednieuw jeugdprogramma 'Steady'. Het is een mooie mix van snacks, games, filmpjes, bijbelmomenten, gesprek en nog veel meer. Deze avonden gaan ons vast helpen om te zien hoe graag God deel van ons leven wil zijn. En wat dat voor jou betekent!
Voor praktische info over dagen, tijden én om je aan te melden klik je op de oranje button hiernaast.

Jij doe toch ook mee? Wij zien je graag.
Groeten van het Steady Team

Zit je in de brugklas dan verwachten we jou op maandagavond 1 x per 14 dagen van 18.45 – 20.00u in de kerk voor het programma Rock Steady

Zit je in de 2e of 3e klas van het voortgezet onderwijs dan zien we jou graag 1 x per 14 dagen ook op maandag van 18.45 – 20.00u voor het programma Live Steady.

Voor de 4e en 5e klassers staan de deuren open op dinsdagavond 1 x per 14 dagen van 18.45 – 20.00u voor het programma Stay Steady

Ben je 17 jaar of ouder dan ben je 1 x per 14 dagen op donderdagavond van harte welkom bij Vera Hogewoning, Klokkegat 28. Om 18.30u starten we met een gezamenlijke maaltijd. Na het eten volgen we het Steady programma en sluiten we max. 21.00u af.


 

Projectkoor Maranathakerk

Geschreven door Jetty Westerink op . Gepost in Taakgroepen

zingendmetnootjesBij het projectkoor is iedereen binnen onze gemeente die van zingen houdt van harte welkom! Enkele keren per jaar levert het projectkoor een bijdrage aan de eredienst. Dit gebeurt zo'n 3 tot 4 keer per jaar, doorgaans bij een bijzondere dienst als op Eerste Kerstdag of Startzondag. Het bijzondere, vaak feestelijke karakter van deze diensten, wordt op deze manier versterkt.
In overleg met de predikant en dirigent bepaalt de werkgroep een aantal zondagen waarop het projectkoor meedoet en de te zingen liederen.

Enkele weken voorafgaand aan zo'n zondag kunnen gemeenteleden zich opgeven om mee te doen. Bij voldoende deelname, ongeveer 20 personen, wordt gestart met de repetities. Dit zijn er 3 en ze duren 1,5 uur. Bij onvoldoende aanmeldingen moet de deelname van het projectkoor, helaas, worden gecanceld.

Je kunt je per keer aanmelden voor het projectkoor. Als je een keer hebt meegedaan, betekent het niet dat je wordt verplicht om een volgende keer weer mee te doen, het mag natuurlijk wel!
Voor de begeleiding van het koor zorgt organist en dirigent Jan Hendrik van Schothorst. Hij doet dat op een zeer enthousiaste en inspirerende manier!

Antependium gebruik

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroepen

Antependium kleurgebruik kerkelijke dagen  
Doopdiensten Wit
Avondmaaldiensten Wit
Afscheidsdiensten Wit
Oudjaarsavond Wit
Nieuwjaarsdag Wit
1e zondag na nieuwjaar Wit
2e zondag na nieuwjaar Wit
Volgende zondagen Groen
6 zondagen voor Pasen Paars
Goede Vrijdag Paars
Pasen Wit
Volgende zondagen Wit
Hemelvaartsdag Wit
Zondag na Hemelvaartsdag Wit
Pinksteren Rood
1e zondag na Pinksteren Wit
Volgende zondagen Groen
Laatste zondag kerkelijk jaar Groen
Kerstnachtdienst + Kerst Wit
Oudejaarsavond Wit
Bevestiging ambtsdragers Rood
Openbare belijdenis Rood
Trouwdienst Wit
   

Beamer team

Geschreven door Gerrie Harrewijne op . Gepost in Taakgroepen

staattegenapenstaartjeVoor de beamerpresenties is een beamerteam verantwoordelijk. Een vaste groep getalenteerde computerdeskundigen uit onze gemeente zorgt wekelijks voor de presentatie daarvan. Zij doen dit bij toerbeurt.

Binnen onze gemeente maken we hoofdzakelijk tijdens de ochtenddiensten gebruik van de beamer.
Alleen wanneer er 's avonds een zangdienst is, is ook 's avonds de beamer in gebruik.

 
Om het werkbaar te houden wat informatie en een paar richtlijnen. Elk verzoek om iets via de beamer te projecteren wordt ingediend bij; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (zie colofon kerkblad), en niet rechtstreeks naar het beamerteam. Uitzondering daarop zijn eigen predikant en dhr. van Eck die de gastpredikanten regelt en hun orde van dienst ontvangt.

Twee kerkenraadsleden, Gerrie Harrewijne en Tiny de Koning beheren de afkondigingenmail en zorgen dat afkondigingen, ziekenbriefje en gevraagde voorbede bij de dienstdoende predikant en ouderlingen van dienst komen. Zij bekijken de aanvragen voor de beamer en sturen dit door naar het beamerteam. Bij twijfel wordt er overlegd met voorzitter en scriba.

 

metbeeldbuisvoorhoofd

Wat is belangrijk:

 • Aanvragen voor beamer/afkondiging moet op vrijdag voor 18.00u. ingediend zijn.
 • Beamer: liefst 1 pagina per onderwerp, maximaal 2 pagina's.
 • Deze moet bestaan uit titel, afkondigingstekst, maximaal 50 woorden en/of 250 tekens, Optioneel een afbeelding, dan het aantal woorden verminderen. Lever een bewerkbare tekst aan, zo dat het beamerteam de tekst makkelijk kan opnemen in de presentaties.
 • Affiches van het formaat staand A4 of A5 worden voor de leesbaarheid over het algemeen gehalveerd en verdeeld over twee pagina's. Dit i.v.m. het scherm wat een liggend formaat heeft in de verhouding van 1600x900. Deze affiches zijn daarom over het algemeen niet praktisch voor gebruik.
 • Gevraagde onderwerpen worden maximaal twee keer afgekondigd en/of geprojecteerd.

 

 

Follow Up Middag

Geschreven door Jelina de Raad & Geert Jan en Cora Weelink op . Gepost in Taakgroepen

Follow Up middagen worden aan de tieners van 12 t/m 15 jaar aangeboden, naast de gewone catechisatie avonden. De Follow Up middagen vinden 4 keer in het jaar plaats op een zondag, waarvan een deel voorafgaand aan een jeugddienst, die we aansluitend met elkaar bezoeken. Deze zondagmiddagen zijn gevuld met een afwisselend programma, waarin twee dingen centraal staan: 1) Vriendschappen opbouwen en 2) inhoudelijke verdieping in een thema. Dit krijgt vorm in; sport&spel, gezellig samenzijn, met elkaar eten, overdenkingen, creatieve verwerkingsopdrachten, etc. De thema's die behandeld worden zijn uit de leefwereld van tieners gegrepen en worden besproken vanuit een Bijbels perspectief. Naast een speciaal team en de groep mentoren die zorg dragen voor de Follow Up middagen, zijn de tieners ook medewerkers; ze hebben zelf eenmalig voor het diner gezorgd, wie weet wat zij in de toekomst nog meer zullen doen!

Handwerkclub

Geschreven door Mevr. C. van Benthem op . Gepost in Taakgroepen

Velen van u zullen wel bekend zijn met de handwerkclub, maar toch willen we hier als trouwe en ijverige leden iets over vertellen.

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u ons vinden in de nieuwe zaal (de zaal naast de keuken) Er wordt dan gebreid of geborduurd en sommigen van ons maken hier kaarten of andere hebbedingetjes.

De sfeer is heel ontspannen en gezellig en ook is er bekend dat praten en breien goed samengaat, dus elke week worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld.

Onze Jannie zorgt voor koffie en thee en omdat er meestal wel iemand jarig is geweest of zomaar wil tracteren, wordt er nog wel eens gesnoept.

De "Handwerken" zijn bestemd voor de bazaar in april en elk jaar in november houden ze zelf ook nog een verkoopmiddag. Wekelijks sparen we geld voor het jaarlijkse uitje en etentje wat meestal in mei plaatsvindt als afsluiting van het winterseizoen.

Mocht u zich aangesproken voelen om komend seizoen met ons mee te doen, Van harte welkom!
Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen.

Namens de handwerkclub,
Mevr. C. van Benthem

 

Berengroet

Geschreven door Marjon Roelofsen op . Gepost in Taakgroepen

Berengroet voor de jeugd van de jeugd van de Maranathakerk

Sinds september 2006 is er de berengroet, deze is door de Jeugdraad in het leven geroepen. De jeugd van de Maranathakerk wil graag een warme knuffel aan een ziek kind(je) geven, dit is letterlijk en figuurlijk bedoeld. In de loop van de jaren is gebleken dat dit zeer gewaardeerd wordt door de kinderen en ook zeker door de ouders.

Weet u iemand die voor de berengroet in aanmerking komt dan kunt u dit doorgeven op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan Geraline van Diermen, telefoon 0318-504551. Ook kunt u dit natuurlijk melden bij iemand van de leiding van de clubs, peuterdienst of kindernevendienst.

De richtlijnen zijn dat een kind minimaal 1 nachtje in het ziekenhuis is geweest, of iets heel naars heeft meegemaakt.
Nadat er melding van een ziek kind(je) is gemaakt zal dit de daarop volgende zondag worden afgekondigd in de kerk. Op die zondag zal ook geprobeerd worden de knuffel te bezorgen.

Symbolisch bloemschikken

Geschreven door Jannie van Eck op . Gepost in Taakgroepen

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen.
Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren ,vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis.Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

In onze gemeente zijn de schikkingen bij bijzondere diensten en Feestdagen.
Het kan zijn dat de schikking is gemaakt naar het bijbelgedeelte waar de preek overgaat op de desbetreffende zondag.
Maar ook kan het Thema van de kindernevendienst zijn dat wordt verbeeld.

Twintigers

Geschreven door Chiel Stomphorst op . Gepost in Taakgroepen

Het twintigers project richt zich op mensen tussen de 20 en 30 jaar oud.
Men wordt per kaart uitgenodigd en vervolgens persoonlijk gevraagd mee te doen met dit project.

Elke twintiger wordt binnen twee jaar tijd een keer uitgenodigd voor deze activiteit.
Waarna er vier of vijf avonden volgen over thema's die voor twintigers belangrijk zijn.

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de omgang met elkaar, je collega's etc.
Maar ook de Bijbel en het nut en doel van de kerk komt aan bod.

Al met al verwachten we weer inspirerende avonden te hebben samen met deze groep jong volwassenen.

Bazaar

Geschreven door Wim van Ede op . Gepost in Taakgroepen

Jaarlijks is er een bazaar in en om de 'Maranathakerk'. Door de inzet van veel gemeenteleden worden er oude en nieuwe goederen verkocht. De opbrengst hiervan komt ten goede aan diverse kerkelijke activiteiten.
Meldadres ophalen spullen voor rommelmarkt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

graag vermelden in de mail :

 • uw naam
 • adres 
 • telefoonnummer

Daarnaast graag vermelden om hoeveel spullen het  gaat, dus

 • hoeveel dozen
 • grote spullen
 • kleine spullen etc.

Er zal dan zsm iemand contact met u opnemen om een afspraak te maken om de spullen bij u op te halen.
Kunt u niet mailen bel dan Rogine van Ede (06-22385291)

Verdere contactinformatie

Ineke van den Brink-Brunt (secretariaat), tel. 0318 - 48 75 80
Wim van Ede (voorzitter), telefoon 06 - 53 266 793

 

 

De Vluchtheuvel

Geschreven door Henny Neutel op . Gepost in Taakgroepen

vluchtheuvelStichting "de Vluchtheuvel" is een interkerkelijke diaconale werkgroep, ontstaan uit de Hervormde Gemeente (oude kerk), de Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk, de Gereformeerde kerk en de Hersteld Hervormde Kerk Zij stelt zich ten doel mensen die in moeilijkheden zijn geraakt te helpen en mensen op te vangen en gezelligheid te bieden.

De Vluchtheuvel verzorgt activiteiten zoals: clubwerk, hulpverlening, voorlichting, ontspanningswerk en gastgezinnen. Ook wordt een alpha-cursus gegeven.

Namens de diaconie van de Maranathakerk participeert Henny Neutel in de stuurgroep van de Stichting Vluchtheuvel.
Zie voor meer informatie de website www.vluchtheuvel-lunteren.nl

 

 

 

 

Kosters

op . Gepost in Taakgroepen

Door de week is de koster gastheer of gastvrouw namens onze gemeente. Hij of zij zorgt dat men zich welkom voelt. Aan hem of haar kunt u vragen in welke ruimte u moet zijn voor een bepaalde activiteit. Daarnaast zal hij of zij zorgen voor een kopje koffie of thee.

Mocht u vragen hebben dan kunt u daarvoor ook bij hem of haar terecht. Na afloop van activiteiten zorgt de kosten, samen met de aanwezigen, dat de kerk weer netjes wordt achtergelaten en afgesloten.

Op zondag zorgt de koster ervoor dat de diensten probleemloos verlopen. Hij opent de kerk, legt orde van diensten klaar, draagt zorg voor het aansteken van de paaskaars, het eventuele verwisselen van het antependium en het klaarzetten van de kandelaren voor de nevendienst.

Daarnaast zorgt hij o.a. voor de verwarming, de verlichting, het geluid en zet hij een glas water klaar voor de voorganger. Kortom een koster doet zeer veel werk, vaak achter de schermen, maar hij is een onmisbare figuur bij het liturgisch gebeuren en is medebepalend voor het welkom van de kerk.

Peuterdienst

Geschreven door Mariëtta Methorst op . Gepost in Taakgroepen

Tijdens iedere morgendienst is er peuterdienst voor de kleinsten van 0 tot 4 jaar. Ouders die samen naar de kerk willen, kunnen hun kinderen met een gerust hart toevertrouwen aan de peuterdienst. 

De kinderen leren op peuterniveau al iets van het kerk-zijn. Spelen, kleuren, knutselen, lezen en zingen over de Here God dragen bij, om hen hiervan iets te laten beleven.

Een duidelijke plaats nemen de kerkelijke feestdagen in. De kinderen komen 1ste paasdag, 1ste pinksterdag en 1ste kerstdag voor de Zegen de kerk in.  Ook de allerkleinsten horen er dus bij, en .... horen ervan. 
 

NB: Er is geen peuterdienst op; 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag, goede vrijdag en  nieuwsjaarsdag. 

Op hemelvaartsdag is er alleen peuterdienst als er dienst is in de Maranathakerk. Op kinderbiddag en kinderdankdag is er wel peuterdienst.

Klik hier om te zien wie er voor uw kindje zorgen bij de peuterdienst (foto's verschijnen binnenkort !)

Om kinderen vroeg te leren 'delen met anderen',wordt de ouder gevraagd, de kinderen elke zondag geld mee te geven. De opbrengst van deze 'kindercollecte' is gedeeltelijk bestemd voor een jaarlijks vast te stellen doel. 

 

Coördinatie Peuterdienst: Mariëlle de Bruin telefoon: 0318-486615 Lunteren
Coördinatie Hulpleidsters / Jeugdraad / Verzorging Naamkaartjes: Jouke Otse telefoon: 0342-490775 Barneveld

 

Bloemengroet

op . Gepost in Taakgroepen

BloemenpotjemetbosbloemenElke week wordt er namens de gemeente een bloemengroet gebracht. De bloemen die voor in de kerk staan worden bezorgd bij een persoon/gezin. Op die manier laten we merken dat we als gemeente meeleven in lief en leed, naast voorbede en andere manieren van hulp past ook de bloemengroet.

Mocht u mensen in uw directe omgeving kennen die deze steun ook goed kunnen gebruiken dan kunt u dat melden bij de wijkouderling of dominee.


Bloemenpotje


Wekelijks verrassen we twee gemeenteleden die onze steun kunnen gebruiken met een mooie bos bloemen. Door vrijwilligers worden de boeketten bezorgd. Dit bekostigen we vanuit het zogenoemde Bloemenpotje. Dit potje vindt u op de tafel in de hal van de kerk, tussen de deuren naar de kerkzaal. Helaas is al enige jaren de opbrengst onvoldoende om de ruim 100 bossen bloemen per jaar te bekostigen. Mogelijk komt dit doordat u hier niet bekend mee bent. Daarom hebben we de donatiebox vernieuwd in de hoop dat hij nu iets beter opvalt. Mogen wij ook op uw (kleine) bijdrage rekenen?

Kerkenraad

Geschreven door Kees Verduijn op . Gepost in Taakgroepen

Elke gemeente heeft een kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn.

De kerkenraad heeft tot taak:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd

aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:

 • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
 • het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
 • het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
 • het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
 • het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering

Taakgroepen

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Taakgroepen

De Kerkenraad laat zich bijstaan door de kerkenraadstaakgroepen of werkgroepen:

Een taakgroep adviseert, gevraagd en ongevraagd, de kerkenraad over zaken die op het eigen werkgebied betrekking hebben. Daarnaast ontplooit het gerichte activiteiten op het betreffende terrein. Zij draagt geen eindverantwoordelijkheid voor het opgedragen werkterrein. Deze berust bij de Kerkenraad.

Wel is de taakgroep verantwoordelijk voor wat zij doet. Op uitnodiging en in ieder geval door middel van een jaarverslag vindt, per jaar, verantwoording aan de algemene kerkenraad plaats.

Een taakgroep werkt vanuit een opdracht en is verantwoording schuldig aan degene van wie de opdracht komt. Een taakgroep of werkgroep kan een tijdelijk karakter dragen. In het kerkenwerk dragen vele taakgroepen vaak een permanent karakter.

 

Taakgroep Jeugd

op . Gepost in Taakgroepen

Doelstelling

De Taakgroep Jeugd is de taakgroep die verantwoordelijk is voor alle jeugdaktiviteiten in de Maranathakerk. De basis voor deze aktiviteiten is dat we christen zijn en proberen naar Gods wil te handelen. Dit willen wij ook aan de jeugd vertellen en leren.

De taakgroep Jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De taakgroep Jeugd bestaat uit de jeugdouderlingen en jeugddiakenen, een penningmeester, een secretaris(resse) en de leiding van de peuterdienst, kindernevendienst en clubs.

De Taakgroep Jeugd stelt een beleidsplan op voor de toekomst om zo goed mogelijk de jeugd een plaats te bieden in onze gemeente, om ze aktief deel te laten nemen in onze gemeente en om hun mening te kunnen uiten in onze gemeente.

Jeugdpastoraat

Via de jeugdouderlingen en jeugddiakenen zoekt de kerk contact met haar jonge leden. Omgekeerd kan die jeugd een beroep doen op die jeugdvertegenwoordigers van de kerk.

Jeugdambtsdragers willen naar de jeugd luisteren, met ze praten, zo nodig een advies geven, helpen, en ........ vul zelf maar in. Wat een jeugdambtsdrager in vertrouwen te horen krijgt, daarvan komt verder niemand iets te weten.

Jeugdpastoraat is niet enkel een taak van de jeugdambtsdragers. Het omzien naar elkaar is een taak voor ons allen. Daar horen ook jongeren aan mee te doen.

Van heel veel belang zijn de contacten tussen jongeren binnen en buiten de 'Maranathakerk'. Die zijn mogelijk op de clubs, soos, catechisaties, enz. Allemaal mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen, te waarderen en te helpen waar nodig is.

Jeugdwerk

Er zijn in de Hervormde Gemeente 'Maranathakerk' diverse jeugdclubs voor jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden. Het jeugdwerk wil kinderen en tieners een plek bieden, waar ze plezier hebben en met elkaar leren omgaan. Ook wil het hun belangstelling wekken voor de wereld om hen heen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond.

Het werk staat onder leiding en coördinatie van de Taakgroep Jeugd, een orgaan van bijstand van de Algemene kerkenraad. Het clubwerk is ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse startkamp en de gezinsdienst met Kerst. Daarnaast zet het clubwerk zich wel eens in voor een actie voor een goed doel, waaraan de kinderen meedoen.

Taakgroep Z.W.O.

op . Gepost in Taakgroepen

ZWO-logoOpdracht en doelstelling

In de bijbel vormen getuigenis en dienst dikwijls één geheel. Dit geldt ook voor het ZWO werk in onze gemeente. De Taakgroep ZWO heeft tot taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken en alle daaruit voortkomende activiteiten te sturen en te coördineren.Wij doen dit in Lunteren gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk en de Moluks Evangelische kerk.

Taakomschrijving

Het werkveld van ZWO laat zich als volgt beschrijven:

 • Zending is de opdracht van kerken en Christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.
 • Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld.
 • Ontwikkelingssamenwerking is werken aan mogelijkheden om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.

Activiteiten gericht op hulp, bijstand en morele ondersteuning:

 • Deeldoosjes uitreiken aan kinderen om hen zo al vroeg te leren om te delen.
 • Specifieke ZWO collecten houden tijdens o.a. de eredienst.
 • De paasgroetactie naar gevangenen en de schrijfaktie voor politieke gevangen.
 • De organisatie van een eigen”meerjarig project zoals momenteel in Sierra Leone. Wij doen dit i.s.m. Kerk in Actie.
Activiteiten gericht op de bewustwording van de gemeente:
 • ZWO avonddiensten organiseren
 • Vertegenwoordigd zijn op de bazaar of gemeentedag.
 • Alle gemeenteleden ouderen, jongeren en scholen bij het ZWO werk betrekken.
 • Het beleggen van ZWO thema avonden
 • Artikelen in het kerkblad en ondersteuning van de activiteiten van de wereldwinkel.

Om het actuele nieuws van ZWO te lezen klikt u hier

 

Kerkradio en opnames

op . Gepost in Taakgroepen

Kerktelefoon

Chronisch zieken en bejaarden, die niet meer naar de kerk kunnen komen, kunnen door middel van de kerktelefoon de kerkdienst meemaken.

Ter bestrijding van de onkosten en om bij te dragen aan de collecten, wordt een geldbusje, of indien gewenst een acceptgiro, beschikbaar gesteld.

Sinds 1 november 2007 is het nieuwe digitale systeem vooor kerktelefoon operationeel. Middels een internetverbinding kunt u vanaf iedere willekeurig plek meeleven met de kerkdiensten en bijeenkomsten in de Maranathakerk. Op de startpagina van deze site vindt u links naar de meest recente uitzendingen

Inlichtingen over de mogelijkheden van kerktelefoon en aanvragen voor aansluiting zijn te richten aan de desbetreffende kerkrentmeester.

Dhr. Niels Uenk ,
Tel. 06-16382562,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opnames van de erediensten

Voor hen die om bepaalde redenen tijdelijk de kerkdiensten niet kunnen bijwonen, bestaat de gelegenheid de dienst te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl of na afloop van de dienst via de website.

Het opnemen van bijzondere diensten op zondag en doordeweekse dagen, verzorgt Rogine van Ede. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het verkrijgen van opnames van de erediensten kunt u gebruik maken van de downloadknop op de website bij de betreffende dienst, of via www.kerkdienstgemist.nl
 

Ringleiding systeem

Slechthorende kerkbezoekers met een gehoorapparaat voorzien van een T-stand kunnen in het middenvak gebruik maken van het ringleiding systeem dat hier is aangebracht.

Ledenadministratie

op . Gepost in Taakgroepen

 

Mensen doen ertoe
"Een mens mag zich met zijn naam bij God en mensen gekend weten."

Registratie

Als u lid bent van de Maranathakerk worden uw gegevens opgenomen in het register van de Protestantse Kerk in Nederland en in het register van onze gemeente. Dan kan uw predikant en de ouderling u vinden. De eerste belangrijke functie van de ledenadministratie is dat zij ten dienste staat van het pastoraat in de breedste zin van het woord.

De kerk is geen instituut zonder mensen waar mensen gebruik van kunnen maken, maar de kerk bestaat uit mensen. In de Kerkorde begint ordinantie 2 met de woorden: 'Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.' Om te vervolgen met de regeling, hoe de ledenadministratie, aan dient te geven wie tot de gemeente behoren.

Hierdoor wordt het mogelijk dat je elkaar in de gemeente, in de kerk kunt aanspreken en benaderen. Want mensen doen er in de kerk toe. Zij zijn geen nummer; zij zijn meer.

Het is van belang bij het gebruikmaken van de geregistreerde gegevens bovenstaande doelen zorgvuldig in het oog te houden. Van de gegevens mag geen gebruik worden gemaakt voor andere doeleinden. De registratie staat allereerst ten dienste van de plaatselijke gemeente en het is de kerkenraad die verantwoordelijk is voor een juist gebruik van de gegevens. Slechts in bepaalde, nauwkeurig aangegeven, gevallen mag de landelijke kerk van de gegevens gebruikmaken.

Als u meer wilt weten over wat in het ledenregister van de kerk over u is vastgelegd, dan kunt u dat vragen aan de kerkrentmeesters. Zij zullen u daarover dan precies informeren.

Wie zijn waar ingeschreven

Binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland zijn vier soorten gemeenten te onderscheiden:

 • Protestantse gemeente (dit is in de regel een gefuseerde gemeente)
 • Hervormde Gemeente
 • Gereformeerde Kerk
 • Evangelisch-Lutherse Gemeente

Tot de leden van deze kerken behoren zij die staan ingeschreven als doopleden en belijdende leden. De landelijke registratie van alle leden van deze kerkgemeenschappen berust bij de dienstenorganisatie van de PKN. Uit dit grote centrale ledenbestand, betrekt elke plaatselijke gemeente de basisgegevens.

De Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk is een van de PKN-kerken binnen een bepaald gebied dat geografisch bepaald is. In ons geval betreft dit het woongebied waarvan de postcode begint met 6741.

In de registratie van de plaatselijke gemeente zijn uiteraard de doop- en belijdende leden van de Maranathakerk opgenomen, maar tevens worden de gastleden, de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente als zodanig ingeschreven.

Daarnaast kunnen ook anderen op hun verzoek als lid worden ingeschreven. Dat zijn de zogenaamde voorkeursleden. De ledenregistratie van de PKN gaat uit van de gezinsregistratie. Een gezin, maar ook een alleenstaande vormt een zogenaamde pastorale eenheid. Behoudens in geval van voorkeurslidmaatschap, betreft het de registratie van leden in de woongemeente. In ons geval dus van hen die in Lunteren wonen met als postcode 6741.

Toetreden als lid van de Hervormde Gemeente Maranathakerk

Vanuit vier verschillende ingangen treden leden toe tot de Maranathakerk:

 1. Door verhuizing naar Lunteren vanuit een andere gemeente waar men lid van de Nederlandse Hervormde Kerk was. Via de landelijke databank ontvangt de ledenadministratie de gegevens van personen/gezinnen die via verhuizing en een NH codering, voor inschrijving in Hervormd Lunteren in aanmerking komen. Ook de "Oude kerk" (PKN) ontvangt deze gegevens. Vanwege de twee Hervormde gemeenten binnen de woonkern Lunteren zal de nieuw-ingekomene moeten beslissen of, en zo ja, bij welke kerk men zich wil laten inschrijven. Bij verhuizing wordt een gemeentelid in principe overgeschreven naar dezelfde soort gemeente als de kerkelijke gemeente van herkomst. Is deze soort gemeente niet (meer) aanwezig in de nieuwe woonplaats dan wordt het gemeentelid overgeschreven naar de door de classis aangewezen ontvangstgemeente. Het verhuisde gemeentelid krijgt altijd een maand bedenktijd voordat de registratie in een bepaalde soort gemeente definitief wordt gemaakt.
 2. Vanwege individuele wens van (een) ingezetene(n) uit Lunteren om als lid toe te treden
 3. Door de wens tot overschrijven vanuit een plaatselijke PKN-kerk naar de Maranathakerk
 4. Door gebruik te maken van de regeling om voorkeurslidmaatschap aan te vragen. Dit is van toepassing als men in een andere geografische gemeente woont en vraagt om lid te worden van de Maranathakerk. Het toetreden als lid - anders dan nieuw-ingekomene van buiten Lunteren - verloopt formeel volgens een bepaalde procedure. Bij de vraag tot voorkeurslidmaatschap, staat centraal dat er sprake moet zijn van een duidelijke betrokkenheid op onze Hervormde Gemeente Maranathakerk. Lid willen worden van een kerk betekent immers meer dan alleen er geregistreerd willen staan. Dat geldt wederzijds en schept aandacht naar elkaar Het gemeentelid (of gezin) dat het voorkeurlidmaatschap verlangt, vraagt bij de scriba van de betreffende wijkkerkenraad van de Maranathakerk een modelaanvraagbrief en het formulier 'verzoek tot overschrijving' aan. Hierna wordt de aanvraag in behandeling genomen waarbij wordt aangetekend dat ook de (wijk)kerkenraad van de woongemeente zijn goedkeuring moet geven. Vanwege een zorgvuldige afhandeling is de tijd tussen aanvraag en afhandeling te stellen op 6 tot 8 weken. Formeel blijft men ingeschreven in de kerkelijke woongemeente, maar men wordt als voorkeurslid elders niet meer benaderd.

Uitschrijven als lid van de Hervormde Gemeente Maranathakerk

Gemeenteleden worden alleen uitgeschreven op uitdrukkelijk verzoek. Daartoe is het nodig dat via een uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende verklaring aan de kerkenraad te kennen wordt gegeven uitgeschreven te willen worden. Ook moet elke meerderjarige (18 jaar en ouder) voor zichzelf tekenen. Indien men niet wil tekenen, maar tegenover een lid van de kerkenraad verklaart uitgeschreven wenst te worden, dan krijgt men namens de generale synode een bericht dat men wordt uitgeschreven indien men niet binnen een bepaalde termijn reageert.

Blijf in contact met uw kerk

Het ledenregister verandert voortdurend. Door verhuizing, door geboorte en overlijden, door huwelijk, doop of belijdenis. De ledenadministratie probeert die veranderingen zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in het register van de gemeenteleden. Maar dat kan niet zonder uw hulp.

In het kader van de privacywetgeving is het niet meer toegestaan dat de burgerlijke overheid mutaties in de Gemeentelijke Basis- Administratie van Persoonsgegevens (GBA), voorheen het bevolkingsregister zomaar doorgeeft aan de kerken. Tenzij u bij de overheid bezwaar heeft gemaakt tegen doorgifte van uw gegevens aan de SILA, verkrijgt de ledenadministratie de volgende gegevens van de kerkleden uit de gemeentelijke basisadministratie:

 • verhuizing;
 • naamswijziging
 • overlijden
 • begin- en einddatum van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (maar geen aanduiding van de burgerlijk staat zelf).

De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn onder andere:

 • geboorte
 • scheiding
 • wijziging in de gezinsrelatie

Om het ledenbestand up-to-date te houden vragen wij u of u de ledenadministratie wilt informeren over zaken die wij niet meer automatisch ontvangen. Onze Maranathakerk wil graag met u in contact blijven. Blijf daarom in contact met uw kerk.

Voor vragen over de ledenadministratie kunt u altijd contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Paas-, doop en huwelijkskaars

op . Gepost in Taakgroepen

Paaskaars

Vanaf de startzondag 2011 brandt er in de Maranathakerk iedere zondag een paaskaars. Op voorstel van de commissie Liturgie en Eredienst heeft de kerkenraad hiertoe besloten. Hieronder volgt een korte toelichting op de introductie van de Paaskaars:

De Paaskaars is het symbool van Christus, die zich het “Licht der wereld” noemde. Het licht van Christus is zo aanwezig in onze erediensten. De Paaskaars staat iedere kerkdienst opnieuw symbool voor de opgestane Heer, de verheerlijkte Christus. Tegelijkertijd is de brandende paaskaars een boodschap: ‘Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht’ (Ef. 5,8). Jezus is het Licht van de wereld. Hij heeft de machten van de dood en de duisternis overwonnen (Johannes 8:12). Dat is de symbolische boodschap van de Paaskaars.

In de eredienst brandt de kaars reeds voordat de dienst begint. Het licht is al aanwezig. De kaars wordt na de dienst weer uitgedaan en brandt verder in officiële kerkdiensten, waaronder ook huwelijksdiensten en begrafenisdiensten.

Pasen is het gebruikelijke moment dat er een nieuwe Paaskaars wordt geïntroduceerd.

Middels het aansteken van de lantaarns vanuit de Paaskaars nemen de kinderen het licht mee naar de kindernevendienst, per groep een lantaarn. Op deze manier delen de kinderen in hetzelfde licht en raken zij betrokken op de symboliek.

Doopkaars en huwelijkskaars

Elke doopdienst is ook een Paasdienst. De doop wil zeggen, dat degene die gedoopt wordt overgaat uit de duisternis naar het licht, meegenomen door de opgestane Heer, een leven tegemoet, waarin Hij ons voorgaat en wij Hem mogen volgen. Een doopkaars kan dan een middel zijn om kinderen de betekenis te leren van het voorrecht om gedoopt te zijn. De ouders krijgen voor hun kind een doopkaars mee. Ouders mogen hun kinderen leren wat een geweldig voorrecht en vreugde het is, dat zij gedoopt zijn. Ze kunnen zelf bedenken op welke manier ze het aan hun kinderen vertellen.

Je kunt bijvoorbeeld, als ouders de doopkaars op de verjaardag van je kind aan steken en de betekenis daarvan vertellen. Misschien tijdens het eten, of bij een Bijbelverhaal. Je kunt samen danken met je kinderen voor het afgelopen levensjaar, samen danken voor alles wat God beloofd heeft en dat Hij er altijd voor je is. Er zijn zoveel manieren om de kinderen te leren wat het betekent gedoopt te zijn en te mogen weten dat God er voor je is, dat je bij Hem mag horen. En een van die hulpmiddelen is o.a. een doopkaars.

Als gemeente van Christus hebben ook wij zorg voor de kleine kinderen van de gemeente. Het is onze taak om de ouders te helpen en te ondersteunen bij de geloofsopvoeding en de geloofsoverdracht. Ook in de Bijbel lezen we dat God wil dat er gedenkplaatsen of gedachtenissen zijn. In Jozua 4 moet het volk Israel na de doortocht door de Jordaan 12 stenen in de rivier plaatsen. Een gedenkteken, God wil dat er herinnerd wordt, zodat ouders het weer aan hun kinderen kunnen vertellen, het wonder van het oversteken van de Jordaan naar het beloofde land. Zo kan een doopkaars een gedachtenis vorm geven. Als kinderen de kaars zien, worden ze herinnerd aan de blijde gebeurtenis van de doop.

Eenzelfde gedachte is verbonden aan de huwelijkskaars, die in de bevestigingdienst van het huwelijk zal worden meegegeven aan het echtpaar.

NBG Afdeling Lunteren

op . Gepost in Taakgroepen

De werkgroep van het NBG in Lunteren is samengesteld door vrijwilligers uit de verschillende kerken in Lunteren. Waar het NBG voor staat is verwoord in het “Mission statement”: De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor de wereld.

Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich daarom ten doel de bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland, in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen wereldwijd.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden/giftgevers. Doel en taak van de plaatselijke werkgroep is: “Het ledenbestand op peil houden en zo mogelijk uitbreiden”.

werkgroepen

op . Gepost in Taakgroepen

Naast de genoemde (Kerkenraads)commissies zijn er nog een aantal organen. Deze zijn echter niet direct onder verantwoording van de Kerkenraad.

Bestuur en organisatie

op . Gepost in Taakgroepen

De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad zal bij de leiding van de gemeente handelen naar wat de kerkorde hierover voorschrijft.

De kerkorde is een geheel van regels dat de landelijke synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft vastgesteld.Deze richtlijnen zijn nuttig om een bepaalde weg aan te geven en bevorderen eenheid en orde binnen de kerk.Tevens wordt leiding gegeven vanuit het Plaatselijk Reglement.

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor: de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale zorg, de geestelijke vorming, het opzicht, het vaststellen van het beleidsplan van de gemeente, terzake van het leven en werken van de gemeente, het rentmeesterschap over de financiële zaken en andere arbeid tot opbouw van de gemeente.

leunendopvoorzittershamer

Het dienstwerk van predikanten, ouderlingen en diakenen kent - uitgaande van hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid - een onderverdeling:

Ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot de zorg voor de gemeente, het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten, de pastorale zorg en het opzicht over de gemeente.De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de herderlijke zorg en het opzicht, het onderricht en de toerusting.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst bij het Heilig Avondmaal, het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

De ouderling-kerkrentmeesters hebben de zorg voor alle financiële aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard.

Catechese

op . Gepost in Taakgroepen

Catechisatie voor jongeren

Het Evangelie van Jezus Christus vraagt om geloof, maar er is onderwijs voor nodig om dat te kennen. Dat vraagt om uitleg en onderwijs van jongs af aan. Het vreemde woord 'catechese' betekent dan ook 'onderricht'.

De vorm en inhoud sluiten aan bij het niveau van de leeftijdsgroep en is steeds gericht op het doel jongeren te helpen verantwoord christen te (leren) zijn in deze wereld. Het leerproces, begonnen op de gewone catechisatie, leidt er hopelijk toe dat jonge mensen op een dag zelf het geloof in Christus willen belijden.

De catechese wordt gegeven door de predikant(en), catecheten en door belijdende gemeenteleden voor wat betreft de ‘huiskamercatechisatie’ voor jongeren van 14 en 15 jaar.

Na de startzondag voor het winterwerk - de 3e zondag in september- beginnen de catechisaties.

De catechisaties worden doorgaans op maandag- en dinsdagavond gegeven. In kerkblad en op het publicatiebord worden de dagen en aanvangstijden voor de diverse groepen vermeld.

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is bedoeld als voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis: Christus belijden in het midden van de gemeente, om daarna dit te kunnen en willen vieren met anderen aan de Maaltijd van de Heer.

Belijdend lid, of lidmaat, betekent ook duidelijk verantwoording mogen en willen dragen voor het samen gemeente-zijn.

Wie zich wil oriënteren op het doen van belijdenis, zonder zich daar bij voorbaat toe te verplichten, kan hierover contact opnemen met de predikant.
Catechese voor mensen met een verstandelijke beperking

Iedere donderdagavond van eind september tot Pasen Houden vrijwilligers van de Gereformeerde- en Maranathakerk een sfeervol catechisatie-uur, vol met muziek, kaarslicht en een mooi verhaal. Er wordt gezongen, gepraat en geluisterd naar de woorden uit de Bijbel.

Deze avonden worden bezocht door bewoners uit de Bongerd, Hermelijn, Elzenhoek en andere gezinsvervangende tehuizen.

 

 

 

 

Wereldwinkel

op . Gepost in Taakgroepen

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) is een werkgroep die zich ten doel stelt om, ongeacht godsdienstige en politieke opvattingen te werken aan:

 • bewustwording van de derde wereldproblematiek bij de bevolking van Lunteren
 • verbetering van de leefsituatie van de mensen in de derde wereld

De WOS tracht haar doel te bereiken door onder andere:

 • verkoop van produkten uit de derde wereldlanden via de Wereldwinkel, tegen een voor de producenten eerlijke prijs.
 • verspreiding van informatie over de derde wereldproblematiek.

De Wereldwinkel is gevestigd aan de Dorpsstraat 113