Teken van Hoop

 Matteüs 24 : 7

Er zijn tekenen van hoop in het leven van alledag. Maar waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben, is dat ik de belangrijkste tekenen van hoop in de Bijbel vind.
Allereerst het volk Israel. God heeft het land aan Abraham, Izaak en Jacob beloofd als een eeuwig durend verbond. En wat Hij beloofd heeft, zal Hij ook doen. Daar ben ik zeker van. Ik zie dat de vijgenboom, symbool van Israel in de Bijbel, uitloopt. En Zijn volk komt thuis in het Beloofde land. ( o.a Jes. 11, 14 en 40 en Amos 9)
En dat het Evangelie bijna over de hele wereld verkondigd is. In Zuid-Amerika wordt ieder uur een kerk geopend. En aan de andere kant van de wereld komen veel moslims tot geloof in Jezus Christus.

Het zijn allemaal tekenen van Hoop.
Wij leven in genade tijd. Tekenen van hoop als tekenen van de eindtijd. Gods plan gaat met ons mensen en deze wereld door. Gods plannen falen niet, nooit.
Niet rekenend, maar kijkend naar alle tekenen, verwacht ik de Heer spoedig op de Olijfberg in Jeruzalem.
Dat is mijn grote teken van hoop.

Hierbij wil ik graag psalm 122 vs 1 en 3 met jullie delen. https://www.youtube.com/watch?v=8RDCmvN1b3o

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij.
“Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.

Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd’ en lust.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om ‘s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.”