Hulp nodig? Wij helpen!

Vertrouwenspersonen

De kerkenraad is zich bewust van de noodzaak dat onze gemeente een veilige plek moet zijn voor ieder van ons. Dit vraagt om beleid op allerlei terreinen. De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente van misbruik van macht en vertrouwen. Bijvoorbeeld machtsverschil tussen groepsleiding en deelnemers in het jeugdwerk, tussen ouderling en pastorant, tussen diaken en cliënt, tussen vrijwilliger voor hand- en spandiensten en gemeentelid, tussen predikant en gemeenteleden.

De kerkenraad wil niet dat mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente misbruik van hun positie maken. Het aanstellen van twee vertrouwenspersonen door de kerkenraad is een onderdeel van dit beleid dat door de kerkenraad wordt gevoerd.

Meer over de vertrouwenspersonen lees u hier.

Diaconaal loket

Hulp bij huishouden strijken boodschappen doen eten koken

Vanaf 1 januari 2007 geldt de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO vervangt de Wet Voorzieningen gehandicapten, de welzijnswet en een deel uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het doel van de nieuwe wet is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook beoogt de WMO dat iedereen mee kan doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden.
Vanaf 1 januari 2015 is de WMO een taak voor de burgerlijke gemeente, die de eigen inwoners beter kent dan de landelijke overheid. De kerken kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen en doen dat ook al op diverse plaatsen..Zo ook in de Maranathakerk.

Voor gemeenteleden, die door ongeval, ziekte of andere zorgen van tijdelijke aard geen hulp kunnen krijgen van familie of maatschappelijke dienst, proberen we als Maranathakerk met vrijwilligers tijdelijke hulp te bieden via het diaconaal loket. Dit kan gaan om hulp bij het huishouden, strijken, boodschappen doen, eten koken etc. Het gaat niet om professionele zorg zoals wijkverpleging of bejaardenzorg.

Contactpersoon voor aanvragen is Rosalie van Schooneveld (rosalie.van.schooneveld@maranathakerk.net)  Na aanmelding vindt er een intake (persoonlijk gesprek) plaats. Vervolgens gaan wij kijken of er vrijwilligers beschikbaar zijn die ingezet kunnen worden.

Vrijwilligers nodigen wij van harte uit zich aan te melden via het aanmeldformulier.

Auto-Vriendendienst

Wanneer het bijwonen van een kerkdienst geen beletsel is, maar juist de weg daarheen en weer terug, dan biedt de auto vriendendienst mogelijk een uitkomst.De autovriendendienst berust bij de diaconie.

Wilt u voor het bezoeken van de erediensten thuis afgehaald en na dienst teruggebracht worden, neemt u dan contact op met:

Mevr. Ans Spruijt-Hanselaar
Telefoon 06-12162508

Kijken met je hart

Kijken met ons hart zou eigenlijk net zo normaal moeten zijn als kijken met onze ogen. Het heeft te maken met de mensen om ons heen. Degenen waar we o.a. dagelijks mee te maken hebben.

Kijken met je hart wil zeggen dat je er bent / helpt als iemand je nodig heeft. Dat kan en moet ook met geld, maar vaak zijn normale dagelijkse dingen nog belangrijker.

Jezus heeft ons voorgedaan hoe we met ons hart moeten kijken. Dit voorbeeld willen we blijven volgen en, als diaconie, meer zichtbaar maken binnen de gemeente/ in de omgeving waar we wonen.

Voor vrienden, buren en familie doen we deze dingen al, maar we willen als diaconie dit nog meer zichtbaar laten worden, als gemeente, voor mensen die niet zomaar iemand om hulp kunnen vragen. Als iedereen kijkt met zijn/haar hart naar mensen in de eigen buurt kunnen we een naaste zijn zoals God het bedoeld heeft.

Kan ik dat ook?

Ja ieder kan het op eigen wijze en in de tijd die hij/zij hiervoor beschikbaar wil stellen; eens een keer als iets nodig is of elke maand; misschien wel elke week

Commissies en werkgroepen op diaconaal terrein

Het werk van de diaconie is in deze tijd veelomvattend. Het kost veel tijd en menskracht. Om de gemeente duidelijk te betrekken bij de dienst aan de naaste zijn er verschillende commissies en werkgroepen die bij diaconaal werk betrokken zijn.

Taakgroep ZWO

De Taakgroep ZWO heeft tot taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken voor het zendingswerk

Taakgroep Jeugd

De Taakgroep Jeugd is de taakgroep die verantwoordelijk is voor alle jeugdactiviteiten in de Maranathakerk.

'De Vluchtheuvel'

Doelstelling is om vanuit de christelijke opdracht naar vermogen hulp te bieden aan mensen in probleemsituaties.

'Meet-Inn Ede'

Meet-Inn is een gastvrij inloopcentrum voor iedereen die op zoek is naar ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.

Diaconaal Platform Ede

De diakenen uit de deelnemende kerken bespreken wat de kerken voor de Edese samenleving kunnen betekenen.

Wereldwinkel

De Wereldwinkel verkoopt producten uit derde wereldlanden tegen een voor de producenten eerlijke prijs.