Taakgroep Groene kerk

'Wij zijn een groene kerk '

visie

De Maranathakerk heeft de overtuiging dat zorg dragen voor de schepping en inzet voor (sociale) gerechtigheid behoort tot de navolging van Christus. Sinds 2017 is de Maranathakerk een groene kerk. Dat wil zeggen: een kerk, die bezig is met verduurzaming. Elk jaar een stap of een stapje, dat is de belofte van ons lidmaatschap.

Binnen de Maranathakerk richten we ons in het beleid op:

  • Bewustwording van gemeenteleden. Dat zij zich bewust worden van de zorg voor de schepping als vitaal deel van het discipelschap van Christus. Verwondering om de schoonheid van de schepping én zorg voor het kwetsbare leven gaan hand in hand.
  • Duurzaamheid en gerechtigheid als criteria in het beheer en bestuur van de kerk. In het beheer van de kerk kunnen allerlei keuzes gemaakt worden om tot vergroening en verduurzaming te komen.

Lied 992

Dit lied geeft weer wat we – in het spoor van Micha 6:8 belangrijk vinden:

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
 dan dat wij recht doen en trouw zijn
 en wandelen op zijn weg?

 Wat vraagt de aarde meer van ons
 dan dat wij dienen en hoeden
 als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
 dan dat wij breken en delen
 als ons is voorgedaan? 

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
 naar alles wat er leeft.

Wat doet de taakgroep Groene Kerk:

  • Zorg voor de Schepping stimuleren door bewustwording en verandering van levensstijl van gemeenteleden met oog op sociale en ecologische gerechtigheid.
  • stimuleren, informeren en adviseren van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters met betrekking tot duurzaam beheer en bestuur.
  • Afstemming en waar mogelijk samenwerking met taakgroepen en andere geledingen in de kerk die een aanverwante taakstelling hebben. (ZWO/Missionair/ Diaconaat)  
  • Bezinning op onderliggende (theologische) concepten met betrekking tot zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid.

Hoe doen we dat?

Jaarlijks neemt de taakgroep initiatieven, waaraan gemeenteleden kunnen deelnemen: een verwonderwandeling, een excursie naar een milieuproject, het organiseren van de Michacursus (samen met de Vluchtheuvel) , een kookcursus waarin met vegetarisch kan leren koken. Rondom beheer van de kerk wordt afgestemd met de kerkrenteemsters over keuzes bij de verbouwing van de kerk, de mogelijkheid van zonnepanelen worden onderzocht, het kleine beheer wordt tegen de loep van milieuvriendelijkheid gehouden: schoonmaakmiddelen etc. Ook wordt gezocht naar een goede fair-trade koffie om te schenken in de kerk.

Ook richt de taakgroep zich op de kinderen. Samen met de Kindernevendienst is er een programma ‘Micha-kids’ gevolgd, dat uitliep op een Michazondag, waarin de thematiek van zorg voor de schepping centraal stond in de eredienst.

Op dit moment zijn we bezig om ‘groene huisregels’ te ontwerpen, in samenspraak met de kerkenraad, die dienen als leidraad in het samenleven als kerkgemeenschap. Wat doen we dan wel en wat doen we niet. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hoe we willen omgaan met gebruik van plastic bekertjes bij kerkelijke activiteiten, het matigen van de vleesconsumptie en dat soort zaken.

Wie zijn de leden van de taakgroep?

Wim Pipping
Evelien van Heerdt
Alie van Asselt
Marianne en Kees Verduijn

“Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen”
psalm 24:1

Groene reisgids

om zorgzaam met de schepping om te gaan binnen de Maranathakerk

Wij geloven dat God onze Vader, de Schepper is van de hemel en de aarde. Hij heeft alles geschapen en sprak daarover uit dat het goed, ja zeer goed was! Wij ontvangen de gave van het leven dankbaar uit Zijn handen. God heeft de aarde en haar volheid- onze medemensen, dieren bomen en planten- aan onze zorg toevertrouwd om in vrede en verbondenheid samen te leven. Wij volgen Jezus Christus, onze Heer na door goed en recht te doen en zorg te dragen voor alle leven waar wij mee verbonden zijn. We geloven dat de Geest ons de weg wijst in onze tijd om concrete stappen te zetten op deze weg van navolging.

Lees meer

In de Maranathakerk:
• Willen wij daarom zoveel mogelijk fair-trade en biologische producten te gebruiken. Zo krijgen mensen veraf en dichtbij een eerlijke prijs voor hun werk en houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur.
• Willen we zo weinig mogelijk plastic wegwerpspullen te gebruiken. Daarmee verminderen we de plastic vervuiling en belasten we de aarde niet onnodig.
• Planten we insectvriendelijke planten en bloemen in de kerktuin en een hebben we een insectenhotel geplaatst. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit, het netwerk van leven waarvan we allemaal deel uitmaken.
• Willen we eerlijke streekproducten nuttigen op onze gezamenlijke bijeenkomsten en zijn we terughoudend met het eten van vlees. Hierdoor belasten we het klimaat zo min mogelijk en geven we boeren uit onze streek een eerlijke kans.
• Willen we indien mogelijk op de fiets of lopend naar de kerk te gaan. Zo vervuilen we onze leefomgeving minder en blijft de lucht die we inademen schoner.
• Willen we groene energiebronnen gebruiken om onze gebouwen te verlichten en te verwarmen. Zon en wind bieden energie om grotendeels aan onze behoeften te voldoen. Door middel van zuinige apparaten en bewust gebruik hebben we minder fossiele energie nodig binnen de kerk.
• Willen we bewust omgaan met het vervoer dat nodig is voor het kerkelijk werk. Dat kan door bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te compenseren.
• Willen we biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen in de kerk gebruiken. Dat houdt het water schoon en de schepping heel.
• Willen we het geld van onze kerkelijke gemeenschap onder brengen bij banken die (na zorgvuldig onderzoek) verantwoord omgaan met duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid en beheer van het geld.
• Willen we ieder jaar een zondag stilstaan bij de gaven van God. Dit doen we in verwondering en dankbaarheid voor Zijn Schepping. Op deze Scheppingszondag bezinnen we ons op goede zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis!

Zo dragen we als Maranathakerkgemeenschap zorg voor een bewoonbaar huis voor onze kinderen en gaan we samen onze weg in vrijheid en verantwoordelijkheid de toekomst van de Heer tegemoet.

Het is de Geest die ons beweegt
Dat wij Gods wil doen
En omzien naar alles wat er leeft.
( NLB 992:4)

Tenslotte

Wil je meedoen aan een activiteit van de Groene Kerk kijk dan naar het programma van Vorming en Toerusting. Je kunt ook contact opnemen met de taakgroep via het mailadres groenekerk@maranathakerk.net. Wil je meedoen met de commissie of heb je een goed idee: hartelijk welkom!

informatie van andere taakgroepen