Vorming en toerusting

Doel van de taakgroep Vorming en Toerusting

De taakgroep Vorming en Toerusting (V&T) is een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad van de Maranathakerk en heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar. Om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.

Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen we werken aan de toerusting van het kader in onze kerkgemeente, zodat ambtsdragers en leidinggevenden zo goed mogelijk worden toegerust voor hun taak.

Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de commissie jaarlijks een programma samen wat bestaat uit leerhuizen, kringen en overige activiteiten.

Gemeenteleden hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven. Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en vorming. Zo zijn er gesprekskringen voor jong en oud.

In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo’n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

Bij de overige activiteiten laten we het niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal. Dit kan van alles zijn; creatief, actief en nog veel meer.

informatie van andere taakgroepen