Vorming en toerusting

Jaarthema: "één rond de Bijbel"

Elke keer weer komen we samen rondom een geopende Bijbel en horen we wat onze God ons te zeggen heeft. Bijbellezen en leven naar de Bijbel is een opdracht die ons niet altijd even goed afgaat. Hierin zijn we afhankelijk van de Heilige Geest die ons meer en meer wil laten vertrouwen op wie Jezus Christus is en dat wat Hij gedaan heeft.

In het licht hiervan is besloten om het jaarthema te verbinden aan het belang van het lezend luisteren van de Bijbel. Het jaarthema voor het seizoen 2022-2023 is daarom: Eén rond de Bijbel.

Als gemeente hopen we in september met het nieuwe seizoen te starten. Net als alle andere jaren weten we niet wat het winterseizoen ons gaat brengen. Wat we wel weten is dat we geroepen zijn (en worden) om als leerling van Jezus te leven. Als deel van Zijn wereldwijde gemeente komen we samen op de eerste dag van de week.

Vanuit de zondag gaan we het volle leven, met haar vreugde en verdriet, in. Naast lofprijzing, aanbidding en verootmoediging is het lezen en luisteren naar de Bijbel een onmisbaar en wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Elke keer weer komen we samen rondom een geopende Bijbel en horen we wat onze God ons te zeggen heeft.

Bijbellezen en leven naar de Bijbel is een opdracht die ons niet altijd even goed afgaat. Hierin zijn we afhankelijk van de Heilige Geest die ons meer en meer wil laten vertrouwen op wie Jezus Christus is en dat wat Hij gedaan heeft. In het licht hiervan is besloten om het jaarthema te verbinden aan het belang van het lezend luisteren van de Bijbel. Het jaarthema voor het seizoen 2022-2023 is daarom: Eén rond de Bijbel.

 Zowel bij bestaande als nieuwe activiteiten zal de Bijbel opengaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de samenkomsten op zondagochtend en zondagavond. In een viertal erediensten gedurende het seizoen hopen we expliciet aandacht te besteden aan emoties in de Bijbel.

De volgende emoties zullen aan bod komen: dankbaarheid, boosheid, verdriet en blijdschap. In het kerkblad, nieuwsbrief en via de website zal aangegeven worden wanneer een van de genoemde emoties, vanuit Bijbels perspectief, belicht zal worden.

Rondom de startzondag hopen we u te informeren over het scala aan activiteiten gedurende het seizoen 2022-2023.

Doel van de taakgroep Vorming en Toerusting

De taakgroep Vorming en Toerusting (V&T) is een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad van de Maranathakerk en heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar. Om zo in staat gesteld te worden als leerlingen van Christus onze plaats in te nemen in de samenleving en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.

Als lerende gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen, ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook willen we werken aan de toerusting van het kader in onze kerkgemeente, zodat ambtsdragers en leidinggevenden zo goed mogelijk worden toegerust voor hun taak.

Voor de uitvoering van deze opdracht stelt de commissie jaarlijks een programma samen wat bestaat uit leerhuizen, kringen en overige activiteiten.

Gemeenteleden hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en op te bouwen in persoonlijk geloof en dagelijks leven. Soms ligt het accent meer op ontmoeting en soms meer op studie en vorming. Zo zijn er gesprekskringen voor jong en oud.

In een leerhuis komen gemeenteleden bij elkaar om te horen en te praten over een bepaald thema. Zo’n gespreksthema ligt vaak dicht bij de praktijk, zoals geloofsopvoeding, geloofsbegeleiding, ethische vraagstukken en het kijken en bespreken van een film.

Bij de overige activiteiten laten we het niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal. Dit kan van alles zijn; creatief, actief en nog veel meer.

informatie van andere taakgroepen