Zending en Werelddiaconaat

Opdracht en doelstelling

In de bijbel vormen getuigenis en dienst dikwijls één geheel. Dit geldt ook voor het ZWO werk in onze gemeente. De Taakgroep ZWO heeft tot taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken en alle daaruit voortkomende activiteiten te sturen en te coördineren.Wij doen dit in Lunteren gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk en de Moluks Evangelische kerk.
Taakomschrijving

Het werkveld van ZWO laat zich als volgt beschrijven:

Zending is de opdracht van kerken en Christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.
Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld.
Ontwikkelingssamenwerking is werken aan mogelijkheden om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden.

Activiteiten gericht op hulp, bijstand en morele ondersteuning:

Deeldoosjes uitreiken aan kinderen om hen zo al vroeg te leren om te delen.
Specifieke ZWO collecten houden tijdens o.a. de eredienst.
De paasgroetactie naar gevangenen en de schrijfaktie voor politieke gevangen.
De organisatie van een eigen”meerjarig project zoals momenteel in Sierra Leone. Wij doen dit i.s.m. Kerk in Actie.

Activiteiten gericht op de bewustwording van de gemeente:

ZWO avonddiensten organiseren
Vertegenwoordigd zijn op de bazaar of gemeentedag.
Alle gemeenteleden ouderen, jongeren en scholen bij het ZWO werk betrekken.
Het beleggen van ZWO thema avonden
Artikelen in het kerkblad en ondersteuning van de activiteiten van de wereldwinkel.

Meer over zending en werelddiaconaat

informatie van andere taakgroepen