Kerkdiensten

Op zondag komen we als gemeente samen om onze Heer te ontmoeten. Samen zingen we Gods lof, luisteren we naar het evangelie, geven we onze gaven en is er ruimte voor voorbede en dankzegging. Rond de kerkdiensten nemen we de tijd om ook elkaar te ontmoeten. De kerkdiensten rusten ons toe om in ons dagelijks leven de Heer en elkaar te dienen. Naast de zondagse erediensten kennen we ook andere vormen van diensten.

Kerkdiensten aankomende weken

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Zondagse eredienst

Op zondag zijn er – behoudens enkele uitzonderingen – twee kerkdiensten. De aanvangstijd van de ochtenddienst is 9.30 uur en de avonddienst begint om 19.00 uur. Informatie over het karakter van de dienst en wie er in voorgaat is te vinden via de website, de digitale nieuwsbrief en het kerkblad “Rond de Maranathakerk” en de regionale pers. Op de website is een orde van dienst te vinden. Ook kan via de website de dienst live of op een later tijdstip worden beluisterd.

In de morgendiensten wordt er gebruik gemaakt van de beamer. ‘s Avonds wordt de beamer niet gebruikt en zingen we uit het Nieuwe Liedboek.

Voor de allerkleinste kinderen is er ‘s morgens gedurende de hele kerkdienst een peuterdienst. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben ‘s morgens tijdens de preek in de kindernevendienst een programma dat is afgestemd op hun eigen leeftijd.

Elke eerste en derde zondag van de maand is er na de ochtenddienst koffiedrinken om de onderlinge verbondenheid te stimuleren. Na dit ontmoetingsmoment is er voor de liefhebbers een sing-in waarbij we samen liederen zingen naar keuze.

Bijzondere diensten

Vier keer per seizoen wordt, op aanvraag, de Heilige Doop bediend. De datum van de eerstvolgende doopdienst is te vinden in het daaraan voorafgaande kerkblad. Ter voorbereiding op de doopdienst vindt een gesprek plaats tussen de (beide) doopouders, de predikant en de dienstdoende ouderling. Ouders mogen dan een voorstel doen voor de dooptekst die aan hun kindje zal worden meegegeven. Het is van belang bij dat gesprek het trouwboekje mee te brengen. Aan het einde van het seizoen worden alle ouders die in dat seizoen hun kindje hebben laten dopen uitgenodigd voor een terugkomavond.

Als gemeente vieren we 5 maal per jaar de maaltijd van de Heer, één keer op Goede Vrijdag en vier maal op een reguliere zondag samen met de Oude kerk, de Hersteld Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk. De zondagmorgendienst voorafgaand aan de zondag waarop het Avondmaal wordt gevierd staat in het teken van voorbereiding op de viering van de maaltijd van de Heer. Op de Avondmaalszondag zelf wordt het Avondmaal zowel ‘s morgens als ‘s middags gevierd. De avonddienst heeft het karakter van een dankzeggingsdienst.

In bijzondere gevallen van ziekte, ouderdom of invaliditeit, bestaat de mogelijkheid het Avondmaal thuis te vieren. Wie hier behoefte aan heeft kan contact opnemen met de sectieouderling of predikant. In het verzorgingstehuis ‘De Honskamp’ is er op avondmaalszondagen ‘s morgens een viering onder gezamenlijke verantwoording van de plaatselijke kerken.

D.V. op de volgende data zal er Heilig Avondmaal worden gevierd:

 

201811-0230-0303-0609-0918-11
201910-0219-0426-0508-0917-11
202009-0210-0417-0506-0915-11
202107-0202-0406-0612-0914-11
202213-0215-0422-0511-0913-11

Tien keer per seizoen, bij voorkeur op de eerste zondag van de maand, heeft de dienst op zondagavond het karakter van een zangdienst. Naast een korte overdenking ligt in deze diensten de nadruk op samenzang. In deze diensten is er alle ruimte ook liederen te zingen uit uiteenlopende tradities en achtergronden. Na afloop van deze zangdiensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kop koffie/thee. Ook de diensten op 2e Paas- en 2e pinksterdag hebben het karakter van een zangdienst.

Per jaar zijn er 6 jeugddiensten. De verkondiging, liederen en muziek richten zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud. Deze jeugddiensten vinden plaats in samenwerking met de Gereformeerde kerk. Per jaar vinden de jeugddiensten afwisselend plaats in de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk. De organisatie is in handen van de jeugddienstcommissie in samenwerking met de jeugdambtsdragers. Overleg over de orde van dienst e.d. o.a. vindt plaats met de dienstdoende predikant. Na de jeugddiensten is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie/thee of frisdrank.

Na de dienst is er gelegenheid tot napraten en het drinken van koffie/thee.

Tenminste vier keer per seizoen wordt er een themadienst gehouden. Hierin wordt aandacht besteed aan een specifiek onderwerp dat binnen onze gemeente aandacht verdient. Op zondagavond kan een themadienst een interactief karakter krijgen.

Twee maal per seizoen wordt er een gezinsdienst gehouden, Qua vorm en inhoud worden in deze diensten zoveel mogelijk rekening gehouden met kinderen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Voor hen is er tijdens deze diensten dan ook geen kindernevendienst.

Op de zondag voor Palmpasen staat de avonddienst in het teken van de afsluiting van het catecheseseizoen. Deze dienst wordt voorbereid en ingevuld samen met catecheten en catechisanten.
OverstapdienstTegen de zomervakantie wordt er in de overstapdienst aandacht besteed aan het feit dat een aantal kinderen overstapt van de peuterdienst naar de kindernevendienst en van de kindernevendienst naar de catechese. Deze dienst wordt voorbereid en ingevuld in samenwerking met de leiding van de peuterdienst en kindernevendienst.

Op de zondag voor Pasen (Palmpasen) is er gelegenheid om in de dienst belijdenis te doen van het geloof. Kandidaten hebben ter voorbereiding hierop een jaar lang belijdeniscatechisatie gevolgd en spreken in deze belijdenisdienst uit dat zij bewust als christen willen leven en als belijdend lid actief deel willen uit maken van onze gemeente.

Op de laatste zondag van januari wordt er in de drie PKN-gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk en de Molukse kerk een kerk- schooldienst gehouden. Over het thema en de in vulling van de diensten vindt vooraf overleg plaats tussen de Lunterse predikanten en leerkrachten van de verschillende scholen in Lunteren en Nederwoud. In de kerkschooldiensten worden er werkjes vanuit de verschillende scholen opgehangen in de kerken en wordt de dienst zoveel mogelijk afgestemd op de leefwereld van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ieder jaar is er in september een startdienst waarmee het seizoen feestelijk wordt ingeluid. In deze dienst wordt het jaarthema geïntroduceerd en presenteert de taakgroep Vorming en Toerusting haar programma. Rond de startdienst worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud.’

Aanstaande bruidsparen die Gods zegen over hun huwelijk willen vragen in een kerkdienst kunnen daarover contact opnemen met de predikant. Om aanstaande bruidsparen te helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het huwelijk wordt één keer per seizoen huwelijkscatechese aangeboden. Op deze avonden bezinnen we ons samen op een aantal belangrijke aspecten van een gezond en gelovig huwelijksleven.

In geval van overlijden kan in verband met een te houden afscheidsdienst contact worden opgenomen met de kerkelijk werker dhr. Cock Kroon. Doorgaans neemt de betreffende begrafenisondernemer contact op met agenda beheer via het contact formulier in verband met de beschikbare ruimte in ons kerkgebouw.

Jaarlijks worden eind november op de laatste zondag van het kerkelijk jaar alle gemeenteleden herdacht die in het achterliggende kerkelijk jaar zijn overleden. Naast het noemen van hun namen wordt er voor iedere overledene een witte roos geplaatst en is er voor nabestaanden na de dienst gelegenheid voor onderlinge ontmoeting met een kop koffie/thee.

Twee keer per jaar vindt er kanselruil plaats tussen de predikanten van de Gereformeerde kerk en de Maranathakerk. In deze diensten gaat de gereformeerde predikant voor in onze gemeente en omgekeerd.

Een keer per seizoen is er een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt voorbereid en ingevuld samen met de groep die wekelijks bijeenkomen rond de aangepaste catechese.

Gezamenlijke Diensten​

Gezamenlijke Diensten met de Gereformeerde Kerk

De Hervormde Gemeente Maranathakerk en de Gereformeerde kerk Lunteren houden jaarlijks een aantal gezamenlijke diensten die dan in een van beide kerkgebouwen plaats vinden.
De diensten zijn:

– Nieuwjaarsdag, aanvang 10.30 uur
– Hemelvaartsdag, aanvang 09.30 uur
– Kerstnacht op 24 december, aanvang 22.00 uur (ieder jaar in de Maranathakerk)
– Bid- en dankdagkinderdienst, aanvang 14.30 uur in de Maranathakerk
– Bid- en dankdag voor gewas en arbeid, aanvang 19.30 uur. (Biddag valt op de 2e woensdag in maart. Dankdag op de 1e woensdag in november)
– Vier zondagavonddiensten in de zomerperiode.

ZWO-diensten samen met de Gereformeerde Kerk en de Molukse Kerk

Twee keer per jaar wordt er een gezamenlijke ZWO-dienst gehouden die dus staat in het teken van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze diensten worden georganiseerd door de gezamenlijke ZWO-commissie in overleg met de voorganger van dienst.

Bezinningsbijeenkomsten in de Stille Week

In de week voor Pasen (de zogenaamde ‘Stille Week’) zijn er van maandag- t/m donderdagavond, samen met de Gereformeerde kerk en de Molukse kerk, avondsluitingen. Van maandag t/m woensdag is er een samenkomst in de Molukse kerk van 19.30 tot 20.00 uur. Op Witte Donderdag vieren we om 19.30 uur de maaltijd van de Heer in Gereformeerde kerk.

Kerkdiensten beluisteren

Meebeleven kerkdiensten

Middels een internetverbinding kunt u vanaf iedere willekeurig plek live meeleven met de kerkdiensten en bijeenkomsten in de Maranathakerk.

Beluister de erediensten rechtstreeks

Eerdere diensten terugluisteren

Het is mogelijk om de eerdere kerkdienst alsnog (of opnieuw) te beluisteren. Voor deze kerkdiensten is een speciale pagina op deze site ingericht

Klik hier om dit archief te openen