Evangelisatie

En Hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.' Marcus 16:15 NBV

GELOVEN VOOR DUMMIES?

Nee, je bent geen dummie, geloven is niet voor dummies en je bent ook geen dummie als je wezenlijke vragen stelt. Vragen over de zin en betekenis van het leven. Vragen over God. Vragen over Jezus. Met ‘voor dummies’ bedoelen we dat we op een heldere, toegankelijke manier de basis van het christelijke geloof, zoals dat voorkomt binnen de Protestantse Kerk in Nederland, onder woorden willen brengen.

We nemen je mee langs onderwerpen als ‘God’, ‘Jezus’, maar ook ‘Bijbel’, ‘bidden’ en ‘kerk’ en laten zo zien wat de kern is van het christelijk geloof, en dan vooral zoals dat wordt beleefd binnen de Protestantse Kerk.

GOD

Wie is God?

Is er meer tussen hemel en aarde? Veel mensen geloven wel dat er ‘iets’ is. God? Hoe kom je erbij te gaan geloven? Het heeft te maken met ervaringen die je opdoet. Kijk naar de natuur: is als dat moois er ‘zomaar’? Kijk naar jezelf en (je) kinderen: een product van een toevallige samenloop van omstandigheden? Soms ontdekken mensen middenin de misère dat er een kracht is die hun verstand en gevoel te boven gaat. God?

De kern van het christelijk geloof

Deze wereld is er niet toevallig. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

JEZUS

Jezus liet zien wie God is

Voor christenen heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is.

Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf zijn dertigste werd hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Zijn dood is niet het einde

Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van zijn leven, na drie dagen is hij opgestaan uit de dood. God wekt hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

Jezus is méér dan een gewoon mens

Christenen geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt hij ook Christus genoemd. Dat is niet zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

De Bijbel

HÉT BOEK VAN HET CHRISTENDOM

De bijbel is hét boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, meestal aangeduid als ‘oude testament’ en ‘nieuwe testament’. Het oude testament delen christenen met de Joden. In het nieuwe testament staan de verhalen over Jezus.

Eigenlijk is de bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek van boeken: 39 in het oude, 27 in het nieuwe testament. De boeken zijn door verschillende mensen geschreven over een periode van eeuwen. Toch is er een rode draad: de liefde en trouw van God voor mensen. Dat is de inspiratie van waaruit de boeken van de bijbel geschreven zijn. In de Geest van God.

BIDDEN

God help! O, mijn God!

Veel mensen roepen God wel eens aan. Een schietgebedje, kort en krachtig.Bidden hoort bij alle godsdiensten. Ook door christenen wordt gebeden. 

Wat doe je als je bidt?

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden. Je richt je innerlijk op God. ‘Tot U hef ik mijn leven’ staat er in de psalmen. De psalmen vind je in de bijbel, het zijn liederen en gebeden, waarin het hele leven langs komt.

Bidden is…

Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

KERK?

Bij het woord ‘kerk’ kun je een heleboel bedenken. De meeste mensen denken waarschijnlijk aan een gebouw. Anderen kijken denken weer meer in termen van ‘gemeenschap’. Hoe het ook zij de kerk – als gebouw én als gemeenschap – biedt onderdak aan allerlei mensen en mogelijkheden.

Christelijke feesten

De kerk is vanouds dé plek waar feest wordt gevierd. Het woord ‘viering’ komt zelfs regelrecht uit het kerkgebouw. Veel kerken zijn gebouwd in de vorm van een kruis. Het woord ‘viering’ verwijst naar de naam van het vierkante deel van de kerk, op de kruising van koor en langschip.

Alle kerkelijke feesten vinden hun oorsprong in de Bijbel. De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gaan over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus Christus: zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding. En over Gods Geest die de leerlingen overkomt.

 

KERST

‘God werd mens’

Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus. Onze jaartelling is begonnen bij deze geboorte. Jezus werd geboren in Bethlehem, in een stal. Engelen kondigen zijn geboorte aan bij de herders in het veld. Een ster wijst de weg aan ‘wijzen uit het Oosten’ die Hem eer komen bewijzen. Dit kind is niet zomaar een kind, Hij is de Zoon van God. In Jezus komt God zelf naar deze aarde. Dat geeft hoop. God is niet een God ver weg. ‘God werd mens’. Dat is in drie woorden wat de kerk viert met Kerst.

GOEDE VRIJDAG

Kruisdood

De volgende dag sterft Jezus inderdaad  aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een vreselijk einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is teken van verzoening tussen God en mensen. Daarom heet de vrijdag ‘Goede vrijdag’. Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: er is verzoening tussen God en mensen, alle leed en schuld is door Jezus weggedragen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer. 

PASEN

Het feest van leven uit de dood

Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood. Je ziet dat terug in de symbolen van de lente: narcissen, eieren, kuikentjes, lammetjes. In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus. Wekenlang wordt naar dit feest toegeleefd: de vastentijd of lijdenstijd.

Pesach

De dood en opstanding van Jezus vonden plaats op het Joodse Paasfeest, dat Pesach heet. Dan herdenken de Joden de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De uittocht of exodus was het begin van de trektocht onder leiding van Mozes naar het beloofde land.

Palmpasen

De zondag voor Pasen heet Palmpasen. Dan wordt stilgestaan bij komst van Jezus naar Jeruzalem, waar Pesach gevierd zal worden.  Hij kwam op een ezel.Mensen zwaaiden met palmtakken (vandaar Palmpasen) en riepen: Hosanna! Een paar dagen later was de stemming helemaal omgeslagen. De menigte riep: ‘Kruisig Hem.’

Avondmaal

Donderdag voor Pasen herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. Tijdens de maaltijd verdiept hij de betekenis van brood en wijn. ‘Brood’ noemt hij ‘mijn lichaam’, ‘wijn’ ‘mijn bloed’. Door brood te eten en wijn te drinken krijgen de leerlingen deel aan zijn dood.

HEMELVAART

Op dit feest wordt herdacht dat Jezus na zijn opstanding afscheid nam van zijn leerlingen en uiteindelijk opsteeg naar de hemel om bij Zijn Vader te zijn, Handelingen 1,1-11. Bij dit feest kijkt de gelovige ook vooruit naar de tijd dat Christus op aarde zal terugkeren. Hemelvaart is 40 dagen na Pasen en valt dus altijd op een donderdag.

PINKSTEREN

Vijftig dagen na Pasen

Het derde grote feest van de kerk is Pinksteren. Het is het minst bekend. Pinksteren betekend 50, het wordt  vijftig dagen na Pasen gevierd. Waar gaat het over? 50 dagen na Pasen zijn de leerlingen van Jezus in afwachting van  wat er komen gaat. Jezus heeft hen de opdracht gegeven de wereld te vertellen dat hij leeft, dat er vergeving is, dat mensen God kunnen leren kennen. ‘Maar nu nog niet’ zei hij erbij. ‘Wacht op de Geest’.

Gods aanwezigheid in mensen

De Geest is Gods aanwezigheid in mensen. ‘De Geest krijgen’ is geïnspireerd raken door Jezus. ‘Ik zal jullie niet aan je lot overlaten’ zei hij, ‘ik kom’. Tijdens het oogstfeest in Jeruzalem gebeurt het. De Geest van God daalt neer op de aanwezige leerlingen, die helemaal in vuur en vlam raken. Sindsdien viert de kerk met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Ook nu nog raakt die Geest mensen aan, zodat ze vol worden van de boodschap van Jezus.

Het goede nieuws verspreidt zich

Op die eerste Pinksterdag is het begonnen: het goede nieuws over Jezus verspreidde zich: in Jeruzalem en omgeving, later ook via Turkije naar Europa. En tenslotte wereldwijd. Nog steeds geven mensen dit goede nieuws door.

Levensfasen​

Voor veel mensen komt de kerk weer in beeld als het erom spant in het bestaan. Als je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Juist op de belangrijke kruispunten van het leven wil de kerk er zijn. Niet alleen voor de eigen actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden, én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van troost.

Geboorte

Dopen: teken van Gods liefde

De geboorte van een kind is een indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenis. In de protestantse kerk bestaat de mogelijkheid je pasgeboren baby te laten dopen. Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw- nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.

Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.
Geloof

Bij doop hoort geloof. De pasgeboren baby heeft daar nog geen weet van, zijn ouders wel. Zij vertrouwen hun kindje toe aan God en beloven dat ze hun kind zullen voorgaan in geloof, hoop en liefde.

Kinderen

Hoe voed je je kinderen op?

Veel ouders hebben er vragen over. In de kerk kun je terecht om die met elkaar te bespreken. Dan gaat het over algemene thema’s zoals grenzen stellen, omgaan met verschillen in karakter, reageren op driftbuien enzovoort, maar ook over: wat geef je je kind mee? Hoe vertel je over je geloof?

Trouwen

Trouwen in de kerk!

Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Leven én de liefde

“Trouwen is mooi, maar er is ook moed voor nodig. Je neemt de verantwoordelijkheid op je om de ander gelukkig te willen maken.

Dan is het goed om samen in de kerk de hulp van God te vragen. Hij is degene die ons het leven én de liefde geeft”.

Echtscheiding

We beloven elkaar trouw ‘totdat de dood ons scheidt’. Toch brengt het leven ook verwijdering en scheiding tussen mensen. Huwelijksrelaties breken op. Dat betekent pijn voor de betrokkenen. Dit was niet de bedoeling toen je elkaar het ja-woord gaf. Ook voor kinderen betekent het een tijd van verwarring en verdriet. Vanuit de kerk is er steun en begeleiding. God laat mensen nooit vallen, zo blijven we vanuit de kerk beschikbaar met een luisterend oor en praktische hulp.

Ziekte

Werken van barmhartigheid

De kerk is er niet alleen als het feest is. Je kunt er ook terecht in momenten van crisis. ‘De zieken bezoeken’ is één van de ‘werken van barmhartigheid’ die de kerk altijd heeft beoefend. Zieken worden niet aan hun lot overgelaten. Ze krijgen aandacht van de dominee en andere leden van de kerk. Er is ruimte om te luisteren naar hun verhaal. Er is de mogelijkheid van gebed. Er zijn woorden van troost en bemoediging uit de bijbel of in een lied. Soms wordt de zieke gezalfd met geurige olie, teken van Gods aanwezigheid en helende kracht.

Dood

Meeleven

Als mensen sterven is de dominee of een vrijwilliger beschikbaar voor gesprek en ondersteuning. Mensen uit de kerk leven mee met kaartjes en gebed.

Begrafenis

Je kunt ook vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven. Meer weten? Informeer eens bij de plaatselijke kerk, zoek eens contact met de dominee.