Avonddienst 10 september 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal -

"De liefde van God en onze dankbaarheid"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: NLB 23b:1, 2 en 5 –  De Heer is mijn Herder
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Groet
 • Zingen: NLB 146a:1, 3 en 7 – Laat ons nu vrolijk zingen
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Lied HH 591:3 en 4  – Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam
 • Dankzegging

Psalm 103
1Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
3Hij vergeeft u alle schuld,Hij geneest al uw kwalen,
4Hij redt uw leven van het graf,Hij kroont u met trouw en liefde,
8 Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
21Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem behaagt.
22Prijs de HEER, u die zijn schepselen bent, prijs Hem, overal in zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.

 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Maleachi 1:1-8
 • Zingen: HH 391 Breng ons samen
 • Verkondiging: De liefde van God en onze dankbaarheid
 • Zingen: NLB 868:1, 3 en 5 – Lof zij de Heer, de almachtige
 • Belijdenis van het geloof
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen: HH 561: 1 – Ik ben zo dankbaar
 • Zegen

Belijdenis van het geloof

Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!