Giften

Legaten en giften - Denk aan uw kerk

Legaten en erfstellingen

Veel mensen denken na en geven aan hoe na het overlijden hun nalatenschap of een deel daarvan, verdeeld moet worden. Vastlegging in een testament is de manier om zeker te zijn dat de wilsbeschikking wordt uitgevoerd. Volgens de Van Dale betekent testament “In geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iemand wat na zijn of haar dood, met de nalatenschap zal geschieden”. De uiterste wil van iemand wordt in een testament opgenomen. In een testament kan ook een nalatenschap aan goede doelen worden vastgelegd.

U kunt geld of bezittingen nalaten aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren. Als dat uw wens is, kunt u dat het beste laten vastleggen in uw testament. Daarin mag u ook vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van (a) een Legaat of (b) een Erfstelling

ad a) Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat een vastgesteld geldbedrag, of een met name genoemd onroerende zaak of roerend goed, bijvoorbeeld een huis of schilderij, nagelaten wordt aan een in het testament genoemde persoon(en) en of organisatie(s)

ad b) Erfstelling

Bij een erfstelling wijst men in het testament één of meer personen en/of instellingen aan, die voor het geheel of voor een evenredig gedeelte van de nalatenschap behoren tot de erfgenamen.

Notaris

Als we spreken over legaten en erfstellingen begeven we ons op het terrein van het erfrecht. Bij een laatste wilsbeschikking is het advies en de toetsing van uw notaris zeer belangrijk. Het is bij wet geregeld dat een notaris uw testament opmaakt. Tijdens het leven kan de inhoud van een testament te allen tijde worden gewijzigd. Na het opmaken van het testament (u krijgt een afschrift) wordt het testament opgeslagen in het Centraal Testamentenregister. Bij het Centraal Testamentenregister kan men na iemands overlijden informeren of en bij welke notaris er een testament is gemaakt (http://www.centraaltestamentenregister.nl/). Bij de afwikkeling van de nalatenschap vervult de notaris eveneens een belangrijke rol.

Giften

Giften aan de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Maranathakerk Lunteren vallen onder Algemeen Nut Beogende Instelling, de zgn. ANBI-regeling en daardoor fiscaal aftrekbaar. Hierbij geldt echter wel een minimum, de zogenaamde drempel. De drempel is 1% van uw drempelinkomen en is minimaal € 60. Naast een minimum geldt eveneens een maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Het is mogelijk om het gehele bedrag van uw bijdrage af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Dat kan alleen, als u zich verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Hervormde Gemeente Maranathakerk over te maken. Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van uw periodieke schenking bepaalt u zelf.

Voorheen mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Hervormde Gemeente Maranathakerk. U vindt een voorbeeld van deze schriftelijke overeenkomst op de site van de Belastingdienst. Wij hebben ook blanco overeenkomsten beschikbaar in de kerk.

Voor vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van de Maranathakerk.

REKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS

 Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken

Kerkbalans: CvK Kerkelijke bijdrage NL66RABO 0166354449

Kerkblad: Kerkblad MK NL44RABO0168495538

Solidariteitskas: Solkas MK NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken:
Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Rekeningnummers diaconie

 

Diaconie: Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Z.W.O. – commissie: Z.W.O.-cie “Maranathakerk” NL82RABO0337512795

Jeugdraad: Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon: Werkgroep Libanon NL79RABO0337403724