Lid worden van de Maranathakerk?​

Mensen doen ertoe "Een mens mag zich met zijn naam bij God en mensen gekend weten."

Registratie

Als u lid bent van de Maranathakerk worden uw gegevens opgenomen in het register van de Protestantse Kerk in Nederland en in het register van onze gemeente. Dan kan uw predikant en de ouderling u vinden. De eerste belangrijke functie van de ledenadministratie is dat zij ten dienste staat van het pastoraat in de breedste zin van het woord.

De kerk is geen instituut zonder mensen waar mensen gebruik van kunnen maken, maar de kerk bestaat uit mensen. In de Kerkorde begint ordinantie 2 met de woorden: ‘Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.’ Om te vervolgen met de regeling, hoe de ledenadministratie, aan dient te geven wie tot de gemeente behoren.

Hierdoor wordt het mogelijk dat je elkaar in de gemeente, in de kerk kunt aanspreken en benaderen. Want mensen doen er in de kerk toe. Zij zijn geen nummer; zij zijn meer.

Het is van belang bij het gebruikmaken van de geregistreerde gegevens bovenstaande doelen zorgvuldig in het oog te houden. Van de gegevens mag geen gebruik worden gemaakt voor andere doeleinden. De registratie staat allereerst ten dienste van de plaatselijke gemeente en het is de kerkenraad die verantwoordelijk is voor een juist gebruik van de gegevens. Slechts in bepaalde, nauwkeurig aangegeven, gevallen mag de landelijke kerk van de gegevens gebruikmaken.

Het ledenregister

Als u meer wilt weten over wat in het ledenregister van de kerk over u is vastgelegd, dan kunt u dat vragen aan de kerkrentmeesters. Zij zullen u daarover dan precies informeren.
Wie zijn waar ingeschreven

Binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland zijn vier soorten gemeenten te onderscheiden:
Protestantse gemeente (dit is in de regel een gefuseerde gemeente), Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente

Tot de leden van deze kerken behoren zij die staan ingeschreven als doopleden en belijdende leden. De landelijke registratie van alle leden van deze kerkgemeenschappen berust bij de dienstenorganisatie van de PKN. Uit dit grote centrale ledenbestand, betrekt elke plaatselijke gemeente de basisgegevens.

De Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk is een van de PKN-kerken binnen een bepaald gebied dat geografisch bepaald is. In ons geval betreft dit het woongebied waarvan de postcode begint met 6741.

In de registratie van de plaatselijke gemeente zijn uiteraard de doop- en belijdende leden van de Maranathakerk opgenomen, maar tevens worden de gastleden, de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede zij die blijk geven van verbondenheid met de gemeente als zodanig ingeschreven.

Daarnaast kunnen ook anderen op hun verzoek als lid worden ingeschreven. Dat zijn de zogenaamde voorkeursleden. De ledenregistratie van de PKN gaat uit van de gezinsregistratie. Een gezin, maar ook een alleenstaande vormt een zogenaamde pastorale eenheid. Behoudens in geval van voorkeurslidmaatschap, betreft het de registratie van leden in de woongemeente. In ons geval dus van hen die in Lunteren wonen met als postcode 6741.

Toetreden als lid

Vanuit vier verschillende ingangen treden leden toe tot de Maranathakerk:

  • Door verhuizing naar Lunteren vanuit een andere gemeente waar men lid van de Nederlandse Hervormde Kerk was. Via de landelijke databank ontvangt de ledenadministratie de gegevens van personen/gezinnen die via verhuizing en een NH codering, voor inschrijving in Hervormd Lunteren in aanmerking komen. Ook de "Oude kerk" (PKN) ontvangt deze gegevens. Vanwege de twee Hervormde gemeenten binnen de woonkern Lunteren zal de nieuw-ingekomene moeten beslissen of, en zo ja, bij welke kerk men zich wil laten inschrijven. Bij verhuizing wordt een gemeentelid in principe overgeschreven naar dezelfde soort gemeente als de kerkelijke gemeente van herkomst. Is deze soort gemeente niet (meer) aanwezig in de nieuwe woonplaats dan wordt het gemeentelid overgeschreven naar de door de classis aangewezen ontvangstgemeente. Het verhuisde gemeentelid krijgt altijd een maand bedenktijd voordat de registratie in een bepaalde soort gemeente definitief wordt gemaakt.
  • Vanwege individuele wens van (een) ingezetene(n) uit Lunteren om als lid toe te treden
  • Door de wens tot overschrijven vanuit een plaatselijke PKN-kerk naar de Maranathakerk
  • Door gebruik te maken van de regeling om voorkeurslidmaatschap aan te vragen. Dit is van toepassing als men in een andere geografische gemeente woont en vraagt om lid te worden van de Maranathakerk. Het toetreden als lid - anders dan nieuw-ingekomene van buiten Lunteren - verloopt formeel volgens een bepaalde procedure. Bij de vraag tot voorkeurslidmaatschap, staat centraal dat er sprake moet zijn van een duidelijke betrokkenheid op onze Hervormde Gemeente Maranathakerk. Lid willen worden van een kerk betekent immers meer dan alleen er geregistreerd willen staan. Dat geldt wederzijds en schept aandacht naar elkaar Het gemeentelid (of gezin) dat het voorkeurlidmaatschap verlangt, vraagt bij de scriba van de betreffende wijkkerkenraad van de Maranathakerk een modelaanvraagbrief en het formulier 'verzoek tot overschrijving' aan. Hierna wordt de aanvraag in behandeling genomen waarbij wordt aangetekend dat ook de (wijk)kerkenraad van de woongemeente zijn goedkeuring moet geven. Vanwege een zorgvuldige afhandeling is de tijd tussen aanvraag en afhandeling te stellen op 6 tot 8 weken. Formeel blijft men ingeschreven in de kerkelijke woongemeente, maar men wordt als voorkeurslid elders niet meer benaderd.

uitschrijven als lid

Gemeenteleden worden alleen uitgeschreven op uitdrukkelijk verzoek. Daartoe is het nodig dat via een uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende verklaring aan de kerkenraad te kennen wordt gegeven uitgeschreven te willen worden. Ook moet elke meerderjarige (18 jaar en ouder) voor zichzelf tekenen.

Indien men niet wil tekenen, maar tegenover een lid van de kerkenraad verklaart uitgeschreven wenst te worden, dan krijgt men namens de generale synode een bericht dat men wordt uitgeschreven indien men niet binnen een bepaalde termijn reageert.

Blijf in contact met uw kerk

Het ledenregister verandert voortdurend. Door verhuizing, door geboorte en overlijden, door huwelijk, doop of belijdenis. De ledenadministratie probeert die veranderingen zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen in het register van de gemeenteleden. Maar dat kan niet zonder uw hulp.

In het kader van de privacywetgeving is het niet meer toegestaan dat de burgerlijke overheid mutaties in de Gemeentelijke Basis- Administratie van Persoonsgegevens (GBA), voorheen het bevolkingsregister zomaar doorgeeft aan de kerken. Tenzij u bij de overheid bezwaar heeft gemaakt tegen doorgifte van uw gegevens aan de SILA, verkrijgt de ledenadministratie de volgende gegevens van de kerkleden uit de gemeentelijke basisadministratie:

verhuizing, naamswijziging, overlijden, begin- en einddatum van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (maar geen aanduiding van de burgerlijk staat zelf).

De gegevens die sindsdien niet meer doorgegeven worden zijn onder andere: geboorte , scheiding en wijziging in de gezinsrelatie.
Om het ledenbestand up-to-date te houden vragen wij u of u de ledenadministratie wilt informeren over zaken die wij niet meer automatisch ontvangen.

Voor vragen over de ledenadministratie kunt u altijd contact opnemen via ledenadministratie@maranathakerk.net

Onze Maranathakerk wil graag met u in contact blijven. Blijf daarom in contact met uw kerk!​

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​