Biddagdienst woensdag 8 maart 2023

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Gezamelijke Biddagdienst met de GK in de MK -

"Bid en werk"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: NLB 62:1 en 5 – Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Groet
 • Zingen: NLB 314:1 t/m 3 – Here Jezus om uw woord
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: NLB 425 – Vervuld van uw zegen
 • Psalm van nu: De schepping gaat door …
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Efeziërs 5:1-2 en 6:5-9
 • Zingen: HH 445:1 en 3– Ik bouw op U
 • Verkondiging: Bid en werk!
 • Meditatieve lied – Organisten
 • Geloofsbelijdenis
 • Ik geloof in God, de Vader
  Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven, heeft ons de aarde toevertrouwd om die te beheren en te behoeden. Ons heeft Hij ervoor bestemd met Hem en onze medemens te leven in trouw, in liefde en in vrede. Maar waar wij God vergeten en verlaten – dat doen we al sinds mensenheugenis – verliezen we de zin van ons bestaan. Daar maakt het kwaad zich breed, in liefdeloosheid, ontrouw en geweld: een wereld die gedoemd is in het oordeel te vergaan.
  Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep! Dat spoort ons aan naast anderen te gaan staan, in al hun moeiten klein of groot. Aan zijn zorgende hand vertrouwen we ons toe, zowel tijdens ons leven als in het moment van onze dood.
 • Credo Nationale Synode 2009
 • Stil gebed, voorbede, Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen: NLB 248:1 t/m 4 – De dag door uwe gunst ontvangen
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!