Ochtenddienst 13 november 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Jezus is in ons actief"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 479:1 en 4 – Heer, U bent mijn leven
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
  Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid Gemeente: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
  Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
  Allen: AMEN
 • Lied: NLB 90:1 en 8 – Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen (School Psalmrooster)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: HH 510:1 en 5 – Van U zijn alle dingen
 • Kindermoment – Margreet
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Handelingen 20:7-12
 • Lied: HH 491:1 en 3 – Spreek, o Heer
 • Verkondiging – Jezus is in ons actief
 • HH 627:1 en 2 – Abba, Vader
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Onderwijzing
 • Collectemoment – Organist keuze
 • Collectemoment terwijl de tafel wordt toebereid
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Lied van Dankzegging: HH 635:1 t/m 3 Heerlijk is Uw naam
 • Dankzegging
 • Kinderen terug vanaf de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Slotlied NLB 705:1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader
 • Zegen

Geloofsbelijdenis:

Wij geloven in God, de goede Vader.
Hij is het die de mensen tot leven roept.
Hij is het die de dieren en planten en alles
Geschapen heeft.

Wij geloven in Jezus Christus,
Die omwille van ons heil mens is geworden
En daardoor geleden heeft en gestorven is;
Die door de Vader uit de doden is opgewekt
En nu leeft in heerlijkheid.

Wij geloven in Gods Geest,
Die alles leidt en levend maakt;
Die eenheid brengt en vrede sticht.

Wij geloven in de kerk,
Volk van God onderweg
Naar het Leven zonder einde.

Amen.


Deel deze pagina met anderen!