Ochtenddienst 21 augustus 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Verheug je in Gods aanwezigheid"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: HH 171:1-3 Geprezen zij de Heer
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Lied: NLB 624:1-3 – Christus, onze Heer, verrees
 • De tien woorden opnieuw
 • Lied: HH 834:1-3 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
 • Gebed om Heilige Geest
 • Schriftlezing: 2 Samuël 6:1-15
 • Lied: NLB 675: 1 en 2 – Geest van hierboven
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Verkondiging: Verheug je in Gods aanwezigheid
 • Gelegenheid tot een getuigenis – Riet Romijn
 • Lied: NLB 413:1 en 3 – Grote God, wij loven U
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
 • Collecte: Meditatieve lied orgelspel
 • Slotlied: HH 624:1, 3 en 5 – Vreugde, vreugde, louter vreugde
 • Zending en zegen

Ik ben de HERE uw God, die mijn volk Israël uit de slavernij van Egypte bevrijd heb en die in Jezus Christus u uit de macht van de boze heb verlost.

U zult geen dingen uit de schepping tot uw god maken, maar u mag Mij – Vader, Zoon en Geest, de enige ware God – kennen en u met heel uw hart alleen aan Mij toevertrouwen.

U zult Mij niet op een andere manier vereren dan Ik in mijn levende Woord bevolen heb. Buig u alleen voor Mij neer, dien Mij in het beeld van Jezus Christus. Want Ik, de HERE, ben een God die zich laat gelden, ook wanneer u Mij verwerpt. De ongerechtigheid van de ouders werkt door in de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen na hen. Wanneer Ik die ongerechtigheid bij hen vind, zal Ik die straffen. Maar ik bewijs barmhartigheid tot in het verste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Gebruik de naam van de HERE, uw God, vrijmoedig, maar nooit zonder eerbied. Want Hij zal degene die zijn naam misbruikt, niet ongestraft laten.

Gedenk de rustdag door die te heiligen, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen hebt u om al uw werk te doen. Maar de eerste dag van de week is een aan de HERE, uw God, gewijde dag. U zult rust gunnen aan het personeel dat van u afhankelijk is, zelfs aan de vreemdeling die bij u woont. U zult de natuur als Gods schepping eren en niet uitputten. God zelf rustte en genoot na de voltooiing van zijn scheppingswerk. Want u zult in de samenkomst van Gods volk gedenken dat Jezus Christus, onze Heer, op de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood. Daarom zegende en heiligde God de rustdag als de dag van de Heer voor zijn gemeente in de wereld die op weg is naar de nieuwe schepping.

Kinderen, heb ontzag voor je ouders, want zo vraagt de Here Jezus het van je. Gods gebod en zijn belofte gelden voor het hele leven: eer je vader en je moeder; dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde.

U zult niemand naar het leven staan. Koester evenmin haat tegen uw naaste. Heb uw naaste lief als uzelf heb zelfs uw vijanden lief. Wees erop uit u met uw naaste te verzoenen.

U zult geen echtbreuk plegen, maar het huwelijk heilig houden. Getrouwd en ongetrouwd zult u uw lichaam en ziel als tempel van de Heilige Geest zuiver bewaren.

U zult niet stelen, maar integendeel trouw werken om ook de behoeftige medemens te kunnen helpen. Wees niet gierig of hebzuchtig. Verkwist uw geld niet, maar wees een goede rentmeester over het bezit dat God aan u toevertrouwd heeft.

U zult tegen uw naaste niet als vals getuige optreden, maar de waarheid in woord en daad liefhebben. Liegen en bedriegen is typisch werk van de satan.

U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, evenmin op zijn vrouw, zijn personeel of zijn bezit; op niets dat hem toebehoort. Wees dankbaar voor wat God u gaf.

Kortom, u zult de HERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, ziel, verstand en kracht. En uw naaste zult u liefhebben als uzelf.


Deel deze pagina met anderen!