Ochtenddienst 3 september 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Doopdienst - Voorbereiding viering HA -

"Een gezegende belofte"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 84:1 en 5 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 562:1 t/m 5 – Mijn Vader, dank U wel (Wisselzang)
 • Couplet     1 – Iedereen, 2 – Mannen,  3 – Vrouwen,  4 – Kinderen,  5 – Allen
 • Presentatie van de dopelingen
 • Berry en Cheyenne Buitink                 Kees Albert (Job)
 • Diederik en Janine Dirksen                 Rens
 • Mark en Reijnanda Heyting                 Jacob Steven (Jari)
 • Jan-Willem en Wilma Nap                   Hendrik-Jan (Henk-Jan)
 • Woorden bij de doop
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Zeg mama – Elly en Rikkert 
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis (Allen staan)
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken herinnering kaarsen
 • Vraag aan gemeente (Allen staan)
  Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
  Gemeente: Ja. Dat willen wij
 • Zegenlied: Opwekking 710 – Gebed om zegen
 • Kinderen worden naar buiten genomen
 • Kindermoment – Gijsbert Duijzer
 • Kinderlied – Opwekking 42 – k Stel mijn vertrouwen op de Heer
 • Gebed voor schriftlezing.
 • Schriftlezing: Genesis 9:1-17
 • Verkondiging – Een gezegende belofte
 • Lied:  HH 502:1 t/m 3 – Doop
 • Kinderen terug van kindernevendienst
 • Moment van gedenken – Ria Gijsbertsen
 • Lied – NLB 23b : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
 • Slotlied: HH 553:1 en 4 – Dank U, Heer, voor al wat leeft
 • Zending en zegen

Belijdenis

Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de heilige Geest 
en geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft
 onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is,
gestorven en begraven; 
die neergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel 
en zit aan de  rechterhand van God, 
zijn almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden;

Ik geloof in de heilige Geest;
 de heilige algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam
 en het eeuwig leven.

Amen.


Deel deze pagina met anderen!