Ochtenddienst 26 maart 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 5e zondag 40 dagen tijd/Doopdienst -

"We zijn geroepen"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 105:1 t/m 3 – Loof God de Heer, en laat ons blijde
 • Openen van de Bijbel door Noël Teerink
  Stil gebed, bemoediging en groet
  Lied: Lied: HH 609 – Machtig God, sterke Rots
 • Presentatie van de dopelingen
 • Kinderen worden binnengebracht
 • Ik wens jou (youtube)
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Doopbeloften en Belijdenis (Allen staan)
 • Allen gaan zitten; ouders blijven staan
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken herinnerings kaarsen
 • Vraag aan gemeente (Allen staan): Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord?
 • Gemeente: Ja. Dat willen wij
 • ZegenLied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou
 • Kinderen worden naar buiten genomen
  Gemeente zingen HH 548 – Breng dank aan de Eeuwige
 • Kindermoment – Reinate Klomp
 • Gebed voor schriftlezing.
  Schriftlezing: Lucas 5:1-11
 • Verkondiging – We zijn geroepen
  Lied:  Doop – Sela
 • Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
  Collectemoment
  Slotlied: HH 479:1, 3 en 4 – Heer, U bent mijn leven
 • Zending en zegen

Doopbeloften en Belijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden;
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.


Deel deze pagina met anderen!