ALLE GEGEVENS OP EEN RIJTJE

DOELGROEP

Gemeenteleden uit een wijksectie

DATUM

nader te bepalen

TIJD

nader te bepalen

LOCATIE

Bij een gemeentelid thuis

KOSTEN

-

Contactpersoon

Wijkouderling betreffende wijk

-

Huiskamer gesprekken

Elk seizoen organiseert de wijkouderling samen met de pastoraal werker(s) uit zijn of haar wijk een groot huisbezoek of ook wel huiskamergesprek genoemd.

U krijgt hiervoor een uitnodiging via uw wijkouderling. Meestal is dit bij iemand in uw wijk thuis en komen gemeenteleden van een aantal straten op deze avond bij elkaar rondom het jaarthema.

Doelgroep      : alle gemeenteleden uit de verschillende secties

Doel                : onderlinge ontmoeting en geloofsgesprekken voeren

Locatie            : beschikbare huiskamer(s)

Als christenen zijn (en worden) we geroepen om als leerling van Jezus te leven. Als deel van Zijn wereldwijde gemeente komen we daarom samen op de eerste dag van de week. Vanuit de zondag gaan we het volle leven, met haar vreugde en verdriet, in. Naast lofprijzing, aanbidding en verootmoediging is het lezen en luisteren naar de Bijbel een onmisbaar en wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Elke keer weer komen we samen rondom een geopende Bijbel en horen we wat onze God ons te zeggen heeft.

  1. Het jaarthema 2022-2023 van de Maranathakerk is: Eén rond de Bijbel. Welke gedachten of beelden komen als eerste bij u op rondom dit thema? Verzamel deze gedachten en beelden eens, wat zeggen ze over onze band met de Bijbel?
  1. Bijbellezen en leven naar de Bijbel (Psalm 119:9-10; Jakobus 1:22) is een opdracht voor elke christen. Hierin zijn we afhankelijk van de Heilige Geest die ons meer en meer wil laten vertrouwen op wie Jezus Christus is en dat wat Hij gedaan heeft. In het licht hiervan is besloten om het jaarthema te verbinden aan het belang van het luisterend lezen van de Bijbel. Daarom de volgende verkennende vragen: Welke plaats had de Bijbel in uw jeugd/opvoeding? Werd er uit de Bijbel gelezen? Welke plaats heeft de Bijbel momenteel in uw (geloofs)leven?
  1. Niek Tramper schrijft in Het Woord in ons midden: ‘Het beoefenen van de stille omgang met God, het aanbrengen van eenvoud en rust, het in stilte luisteren naar het Woord, het nadenken over het bestaan, het zingen en bidden is misschien nog wel te vinden op de zondag of in de vakantietijd. Maar het is een hele opgave om in het dagelijks leven of wekelijks leefpatroon de rust vast te houden.’ In hoeverre ervaren we het vasthouden van die rust (Psalm 62:1-3) als een opgave? Wat kan ons hinderen in de dagelijkse en vertrouwelijke omgang met God?

  2. Welke Bijbelse figuren, geschiedenissen of teksten spreken u in het bijzonder aan en waarom?
  1. In de Bijbel komen er zeer veel verschillende personen, situaties en emoties aan bod. Dit seizoen belichten we er een aantal in de zondagse erediensten: dankbaar: Naomi (Ruth 4); boos: de profeet Jona (Jona 4); bedroefd: David (Psalm 51) en blijdschap: de genezen man (Luk. 5:17-26). Wie van de vier spreekt u momenteel het meeste aan? Deel dit eens met elkaar.

  2. Eens/oneens: wie geen persoonlijke omgang met de Bijbel heeft, die ontzegt zich ook de persoonlijke omgang met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  3. Bespreek met elkaar het volgende citaat: ‘Ik geloof niet dat iemand die dat boek (de Bijbel) met een kinderlijk volhardende geest leest, zoals de kamerling uit Ethiopië (Handelingen 8:28) en de Bereeërs (Handelingen 17:11), de weg naar de hemel zal missen. Er zal niet één ziel zijn die kan zeggen, dat hij met een dorstig hart naar de Bijbel ging en er geen levend water in vond en dat hij naar waarheid in de Schriften zocht en het er niet in heeft gevonden’ (J.C. Ryle, 1816-1900, uit: Leest u de Bijbel, pag. 24-25).

  4. Wat zou ons kunnen helpen om meer vertrouwd te raken met de Bijbel? Wat zou ons kunnen helpen om de Bijbel te (blijven) lezen? Wat zouden we als Maranathakerk hierin voor elkaar kunnen betekenen? Welke ervaringen heeft u bijvoorbeeld met leesplannen, leesroosters etc.?
  1. We leven in een gebroken wereld; de schepping is door de zonde geschonden (Romeinen 5:12). Lijden en kwaad zijn nooit ver weg…! In hoeverre heeft onzekerheid en angst voor de toekomst te maken met het feit dat we onvoldoende houvast (kennis) hebben van dat wat er in de Bijbel staat m.b.t. Gods nieuwe wereld?


Dit ene weten wij

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen.(Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, 1869 – 1952)

Deel deze pagina met anderen!